KM voor 4 t/m 31 december

BLOEMENBEZORGING

4 december Marielle Zwartscholten
11 decemberAlie Zwiers
18 decemberAllie Snippe
25 decemberBertha Stoter

 ONZE JARIGEN OKTOBER

DV 6 december Br. D. Guichelaar 1942
DV 20 december Zr. M. Guichelaar-Wolting 1938

COLLECTES

  november
Kerk € 61,80
Diaconie € 99,60
Onderhoud gebouwen € 49,60
Tentdienst € 186,85

LIEF EN LEED

Alie Zwiers-Thalen is enkele dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis te Emmen met hartritmestoornissen. Ze is inmiddels weer thuis om verder te herstellen. Wij wensen haar van harte beterschap en veel sterkte.

KORT VERSLAG GEZ. GEMEENTEAVOND 16-11-2022

Deze avond werd bezocht door 59 personen waaronder ook een visitator en de classispredikant die de avond leidde.

Op de agenda stond het kennen en horen van het ‘Voorlopig besluit tot … .’. Dit agendapunt behandelden we gescheiden van elkaar aan het eind van de

gemeenteavond .

Er werd gesproken over de samenstelling van het beamerteam en uitbreiding daarvan. Het team is eigenlijk te klein, ook zijn diverse personen tevens kr-lid

en dat is niet altijd even handig.

Ook komt de kerkbode aan bod. Hoe in de toekomst? Kunnen ze beide blijven bestaan? Maar ook de bezorging van de Herv. kerkbode geeft zorg. Diegene

die het deed is gestopt om gezondheidsredenen. Er werd een oproep gedaan voor bezorger(s).

De dienst op eerste Kerstdag vindt dit jaar in de Herv. kerk plaats. Dit levert energievoordeel op en scheelt een heleboel werk en andere kosten.

Het aantal mensen dat wekelijks helpt bij het schoonmaken van de kerk is door diverse omstandigheden kleiner geworden. Er werd om uitbreiding van het huidige (Herv.) team gevraagd.

Ook werd er over de bij-zondagen gesproken. De opkomst is dan duidelijk lager dan de overige diensten. Is daar geen ‘behoefte’ meer aan?

De gemeenten werden opgeroepen hier serieus over na te denken.

En dan de oppas. Die is wel elke zondag in de Ger. kerk maar niet in de Herv. en dat willen we graag veranderen. Een twintigtal beschikbare personen en je

bent slechts één á tweemaal per jaar aan de beurt.

Het ‘Voorgenomen besluit samengaan in een Protestantse gemeente te Elim’. Ds. Hommes vertelde eerst de geschiedenis tot nu, dan de reden van

vanavond en tot slot, het traject hierna. De verdere behandeling van dit punt geschied gescheiden. Aan Herv. kant werden er geen vragen gesteld en

opmerkingen gemaakt. De sluiting deden we weer samen.

VERVOLG GEMEENTEAVOND MET GEREFORMEERDE KERK

16-11-2022

Er ligt opnieuw een voorgenomen besluit tot samengaan, waarover de gemeente nu gekend en gehoord wordt, waarna de kerkenraad een beslissing neemt.

Opgemerkt wordt, dat het uitgangspunt destijds net als nu de voordeligste kerk was. Een groep van 2 NH en 2 Geref. gemeenteleden hebben destijds n.a.v. de cijfers van beide kerken uitgezocht welke kerk het voordeligst was. Het bleek, dat het niet veel uitmaakte.

Ook uitgerekend is wat er betaald zou moeten worden zou moeten worden als bruidsschat, wanneer de NH kerk afgestoten zou worden naar bijv. het Drents landschap. De bruidsschat was duurder dan de verbouwing van de NH kerk.

Een lid van de familie die tegen de fusie is deelt mee, dat er in de afgelopen tijd diverse brieven door de fam. in de gemeente verspreid zijn. Hij is van mening, dat de kerk niet van de kerkenraad is maar van de gemeenteleden.

Ds. Hommes antwoordt hierop, dat het gebouw inderdaad niet van de kerkenraadsleden is, maar de kerkenraad beslist er wel over. Er is voldoende informatie van de zijde van de kerkenraad door de gemeente gegaan en er is niet echt iets fout gegaan.

Ds. Hommes merkt op, dat als er iets niet door mensen gelezen wordt of ze bezoeken geen gemeentevergaderingen, dat dit dan hun eigen verantwoordelijkheid is. De berichten worden door middel van

afkondigingen in de kerk, via de kerkbladen of de beamer bekend

gemaakt.

Opgemerkt wordt dat het jammer is, dat er nog geen vast plan is voor de    

verbouwing. Wel is de gezamenlijke bouwcommissie bezig is met de

verbouwingsplannen. We moeten erop vertrouwen dat het doorgaat.    Meegedeeld wordt dat er verbouwd zal worden

in de stijl van de plannen van de architecten van Kerkvitaal. De genoemde familie is van mening dat de fusie doorgedrukt wordt. Ds. Hornmes heeft bezwaar tegen deze woordkeuze.

Enkele mensen merken op, dat we elkaar als gemeenten nodig hebben. De keuze was één kerk in Elim of helemaal geen kerk meer.

De dienst van 25 september, waarin de akte zou worden getekend, werd door heel veel gemeenteleden als zeer bijzonder en mooi ervaren.

Ds. Hommes legt uit wat er gebeurt als er niets gedaan wordt en beide kerken apart blijven voortbestaan. Uiteindelijk zou een gemeente opgeheven kunnen worden, waarbij alle bezittingen vervallen aan de classis en ook de gebouwen verkocht zullen worden.

Er ligt een voorgenomen besluit. De kerkenraden hebben voldoende basis gezien om te fuseren. Niemand weet wat er na de fusie zal gebeuren en hoeveel mensen mee zullen gaan in de fusie of vertrekken.

Een gemeentelid vindt dat we uit moeten stralen dat we één gemeente zijn en dat God positiviteit van ons vraagt.

Het blijkt, dat alle aanwezigen, behalve drie leden van de genoemde familie voor de fusie zijn. Er zijn geen vragen gesteld, alleen opmerkingen gemaakt.

Ds. Hommes sluit de vergadering met het lezen van lied 425 uit het Nieuwe liedboek, geschreven door Rikkert Zuiderveld.

Op verzoek van de NH kerk wordt de gemeenteavond gezamenlijk nogmaals gezamenlijk afgesloten.

KORTVERSLAG VAN DE GEZ. KERKENRAADSVERGADERING IN DE GEREF. KERK VAN 23-11-2022

Herman Bleker opent de vergadering met het lezen van Galaten 3 : 1-7, dit is de “scherpste” van de brieven van Paulus. Hij houdt naar aanleiding van dit bijbel gedeelte een meditatie en gaat daarna voor in gebed.

Aan het punt algemeen wordt toegevoegd het afscheid van de ambtsdragers. Aansteken van de adventskaars. In de Geref. kerk wordt dit gedaan door de ouderling van dienst na het voorlezen van de afkondigingen en er wordt een gedichtje voorgelezen. In de Herv. kerk steekt de ouderling van dienst de kaars aan nadat de lezer van de afkondigingen dat zegt en leest het gedichtje.

De notulen van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 26 oktober 2022 worden vastgesteld en goedgekeurd. N.a.v. de notulen: Enkele kerkenraadsleden zijn onlangs naar een ouderlingencursus geweest waar ook de kerkenraadsverslagen in de kerkbladen besproken werden.

Er kwam korte tijd voor de gezamenlijke gemeenteavond een mail binnen van advocaat van de familie, die bezwaar heeft tegen de fusie, met het verzoek dit ook mee te nemen in het verslag van de gemeenteavond. Niemand van de kerkenraadsleden had deze mail gelezen, daarom is deze ook niet behandeld in de gezamenlijke gemeenteavond. De beide scriba’s en een kerkenraadslid hebben stukken opgesteld voor notaris Brinkman. die hiervan een brief zal opstellen voor de advocaat.

De verplichte advertentie is inmiddels geplaatst in de Hoogeveensche Courant van 23 november 2022.

De datum van de fusie wordt voorlopig bepaald op 8 januari 2022. Hierover

zal contact zijn met Hans Lowijs en de notaris. De dienst zal in de Hervormde kerk gehouden worden.

De datum voor het afscheid van de ambtsdragers zal in de gezamenlijke

kerkenraadsvergadering van 14 december bepaald worden.

De dienst op Eerste kerstdag wordt gehouden in de Herv. kerk.

Het to do lijstje heeft punten heeft, die toch wel afgewerkt moeten worden.

Na een discussie wordt besloten de desbetreffende voorganger bij een voorbereiding voor het Heilig Avondmaal de vrije hand te geven bij de voorbereiding.

Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.v.p. alles wat te maken heeft met “Lief en Leed” doorgeven aan één van onderstaande personen:

Ada Hoorn, tel. 0528 352078   AdaJ.Hoorn@gmail.com

Willie Bleker, tel. 0524 571774    wbleker2@gmail.com

KOPIJ VOLGENDE KM:

Tot maandag 27 december 2022, voor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres:  kmgeref@gmail.com

Elim’s PKN nieuws

Wit u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

WEBSITE

Op de website is een schat aan informatie te vinden omtrent de diensten, PKN- nieuws en KM. Ook wordt er aandacht aan de jeugd, financiën, algemene info, geschiedenis en contacten besteed.

Bent u dus op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl