Vaste vrijwillige bijdrage

Er bestaat in onze gemeente een systeem van vaste vrijwillige bijdrage, het zogenaamde Kerkbalans, welke in overleg met de leden, jaarlijks wordt vastgesteld. Er wordt vanuit gegaan dat elk belijdend en dooplid van de gemeente vanaf 18 jaar zijn/ haar aandeel hierin zal bijdragen.


Kerkelijk Meeleven

Het plaatselijk kerkblad wordt eens per maand uitgegeven. Kerkelijk Meeleven verschijnt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Mevr. C. van Blanken- Kroezen en mevr. G. Severin- Vos verzorgen het type- en vouwwerk, dhr. T. Otten kopieert en enkele gemeenteleden bezorgen Kerkelijk Meeleven bij u in de brievenbus.


Kerktelefoon + kerkradio

Speciaal voor zieken, en ook voor hen die wegens ouderdom de kerk niet kunnen bezoeken, bestaat er de mogelijkheid om een aansluiting te verkrijgen op de kerktelefoon en/ of -radio. Inlichtingen worden verstrekt door dhr. W. Wolting tel. 0582 351551


CD

Wanneer u ziek bent of om andere redenen de kerkdienst niet bij kunt wonen, dan kunt u de kerkdiensten via een cd beluisteren. Inlichtingen bij de wijkouderling of koster.


Verzorging bloemen in de kerk

Contactadressen; mevr. J. Mulder- Guichelaar tel. 0528 853245 en mevr. A. Wemmenhove- Wiersma  tel. 0528 351407

De bloemen gaan naar zieken, doopouders, nieuw ingekomenen en gemeenteleden van 70 jaar en ouder.

Geboorte en doop

Wilt u bij de geboorte van uw kind uw wijkouderling bericht zenden. Doopaanvragen kunnen geschieden met uw ouderling en in overleg met een predikant.

Huwelijk

Als u trouwplannen heeft, wilt u dan, voordat de datum op het gemeentehuis wordt vastgesteld, overleg plegen met de wijkouderling over datum en uur van de kerkelijke bevestiging. De aanvraag tot huwelijksbevestiging dient zo tijdig mogelijk te geschieden, opdat er 2 achtereenvolgende zondagen afkondiging van het voorgenomen huwelijk mogelijk is. Wilt u ook een trouwkaart naar de scriba sturen.

Ziekte

Wilt u bij ernstige ziekte of ziekenhuisopname dit doorgeven aan uw wijkouderling en/ of wijkdame. In het ziekenhuis zal men u vragen naar uw kerklidmaatschap en de naam van uw wijkouderling. Ook na terugkeer uit het ziekenhuis graag bericht.

Overlijden

Bij overlijden kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Verhuizing

Wilt u bij verhuizing tijdig het nieuwe adres doorgeven? Het is ook van belang dat (doop)leden van de gemeente die elders gaan wonen door studie, werkzaamheden of anderszins kennis geven van hun adres.

Wijkdames

Onze gemeente heeft 5 wijken. Voor elke wijk zijn er 2 wijkdames toegevoegd aan de wijkouderling. Er is afgesproken dat deze dames, in overleg met hun wijkouderling, bezoekwerk doen. Dit wil niet zeggen dat individueel bezoek niet op prijs gesteld wordt.


Geref. kerkblad voor Provincie Drenthe en Overijssel

Verschijnt één keer per week met informatie over kerk en zending en de predikbeurten van de kerk.


Hulpverlening

De verdere hulpverlening van verschillende instellingen staat in de Hoogeveensche courant.  Tevens is de stadsgids geplaatst op internet, hierin is uitgebreid alle informatie te vinden.


BELEIDSPLAN GEREFORMEERDE KERK TE ELIM.

Dit beleidsplan is opgezet rond acht velden.

  1. Gemeente-zijn
  2. Eredienst
  3. Pastoraat
  4. Catechese
  5. Diaconaat
  6. Jeugdwerk
  7. Beheer
  8. Evaluatie

1. GEMEENTE-ZIJN.

De Gereformeerde kerk te Elim telde per 1 januari 2015 184 leden: 92 belijdende leden en 92 doopleden.

De gemeente heeft een 20% predikantsplaats.  (inmiddels 15%). Vanaf 1 juli 2015 is de gemeente vacant. De kerkenraad bestaat naast de predikant uit tenminste vijf ouderlingen en vier diakenen.

Hiervan is één ouderling speciaal belast met het jeugdwerk. Tevens vormen van genoemde 5 ouderlingen er drie samen met twee andere leden uit de gemeente het college van kerkrentmeesters.

De colleges van diakenen en die van kerkrentmeesters benoemen uit hun midden conform ordinantie 11 van de kerkorde een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het moderamen bestaat uit: de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de voorzitters van de diaconie en de kerkrentmeesters.

De verkiezing van ambtsdragers en verdeling van taken staat omschreven in de plaatselijke regeling.

Aandachtspunten.

De verdeeldheid van het lichaam van Christus op aarde moet principieel worden betreurd. Ondanks dit gegeven is samenwerking met de Hervormde gemeente momenteel slechts op zeer beperkte schaal mogelijk gebleken.

Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente en dat sociale en maatschappelijke verschillen overbrugd worden door een christelijk gemeenschapsgevoel.

Beleidsvoornemen.

Open blijven staan voor samenwerking met de Hervormde gemeente, doch niets forceren.

De huidige predikantsplaats voorlopig handhaven. Afhankelijk van de financiële positie van de gemeente zal e.e.a. in de loop van de beleidsperiode opnieuw worden bekeken.

Ten aanzien van een te beroepen predikant is in 2009 een combinatieovereenkomst gesloten met de Hervormde gemeente.

2. EREDIENST.

Inhoud en doelstelling.

De eredienst is het hart van de gemeente. Daar wordt het geloof door Woord en sacrament gewekt, door liederen en gebeden, versterkt, gevoed en onderhouden. In de eredienst staat de verkondiging van het Woord van God centraal. De liturgie heeft tot doel de betrokkenheid van de gemeenteleden in de eredienst te versterken door te zingen, door de dienst der gebeden en door de dienst der barmhartigheid.

Huidige vormgeving.

Diensten:

Er is, indien mogelijk, elke zondag een morgendienst. Een aantal diensten hebben een bijzonder karakter, zoals jeugd-, ontmoetings- en zangdiensten.

Een aantal kerkdiensten worden in roulatie met de Hervormde gemeente gehouden. In deze diensten wordt de prediking en liturgie afgestemd op kinderen en volwassenen.

Sacramenten:

De Heilige Doop wordt in overleg met de doopouders na een doopgesprek, bij voorkeur door de eigen predikant bediend.

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd en is vanaf 1 januari 2017 voor alle doopleden vanaf 6 jaar opengesteld.

Facilitaire diensten.

Om zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om de erediensten te bezoeken is er ’s morgens een kinderoppas aanwezig volgens rooster.

Voor kinderen van vier tot twaalf jaar is er in de morgendienst een kinderdienst in twee groepen. Voor diegenen, die niet meer in de gelegenheid zijn om de diensten te bezoeken is er de mogelijkheid om via de kerkradio de diensten te beluisteren.

Taxi.

Voor mensen, die niet zelf naar de kerkdienst kunnen komen is er de mogelijkheid om met de kerktaxi gehaald en gebracht te worden. Voor naam en telefoonnummer van de chauffeur zie Kerkelijke Mededelingen en bij contacten op de website.

3. PASTORAAT.

Inhoud en doelstelling.

De gemeente is het lichaam van Christus, waarbij ieder lid de ander nodig heeft.

In het pastoraat dient tot uiting te komen dat we in de gemeente, door en vanuit de liefde van God, zorg dragen voor het geestelijk welzijn van de gemeenteleden.

Hoewel pastorale zorg ook een roeping is voor de gemeenteleden ten opzichte van elkaar, is het een bijzondere roeping voor predikant en ouderlingen met hun wijkteams.

Huidige vormgeving.

Huisbezoek.

De ouderling is de eerst verantwoordelijke en geeft leiding aan het wijkteam (ouderling, diaken en bezoekmedewerkers). Inrichting en verdeling van de werkzaamheden hangen af van de wijk (ouderen, jongeren, mee-en niet meelevende leden etc.).

Het wijkteam vergadert drie à vier keer per jaar in een jaar om de werkzaamheden te bespreken en te coördineren. Over de bezoekfrequentie worden per adres afspraken gemaakt.

Zieken-en crisispastoraat.

De predikant bezoekt de zieken thuis en in de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

In moeilijke omstandigheden verzorgt de predikant het crisispastoraat.

Rouw-en trouwpastoraat.

De predikant verzorgt op verzoek de begrafenis inclusief de rouwdienst. Verder begeleidt de predikant de rouwdragenden, waarbij het wijkteam hem ondersteunt.

Een verzoek tot een huwelijksinzegening wordt pas ingewilligd nadat de predikant tenminste een gesprek met het aanstaande bruidspaar heeft gehad.

Overig pastoraat.

Ouderen die 80 jaar en ouder zijn worden direct na hun verjaardag door de predikant bezocht en ontvangen ook bezoek van een bezoekmedewerker.

Nieuw ingekomenen krijgen een welkomstbezoek van iemand van het wijkteam.

Aandachtspunten.

Ter wille van de functionele waarde van het bezoekwerk vraagt het de aandacht om kenbaar te maken dat er als team wordt gewerkt. Dit betekent dat teamlid de kerk vertegenwoordigt.

Beleidsvoornemen.

Zoeken naar vormen waar we de jongeren kunnen betrekken bij pastorale gesprekken.

Eén keer per jaar een wijkteamoverleg met de predikant.

Jongere gemeenteleden motiveren om zich beschikbaar te stellen voor een functie binnen de kerk.

Per wijk 1 keer per 2 jaren groothuisbezoek te houden met een religieus onderwerp.

4. CATECHESE.

Inhoud en doelstelling.

De catechese heeft tot doel de (jonge) leden van de gemeente door onderricht en gesprek te vormen en toe te rusten opdat zij door de werking van de Heilige Geest belijdende leden van Christus kerk in deze wereld mogen worden.

Huidige middelen:

Catechese.

Voor jongeren vanaf 12 jaar is er catechisatie. Op dit moment wordt deze door een predikant verzorgd. Inhoud van de catechisatie is een stukje geloofsonderricht en het geloofsgesprek; het is wenselijk dat de catechisatie resulteert in het doen van openbare belijdenis van het geloof.

Aandachtspunten.

Een deel van de catechisanten is moeilijk te interesseren voor de catechese-inhoud terwijl een ander deel van de jongeren geen catecheseonderwijs bijwoont.

De opvoeding van kinderen in het geloof is geen sinecure,  zeker wanneer één van de ouders niet gelovig is.

Onderricht en gesprek dient zich ook te richten op de oudere leden, zowel belijdend als dooplid.

Beleidsvoornemen.

Continueren van de huidige vormen van catechese. Jaarlijks aandacht voor avondmaal catechese voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Stimuleren van betrokkenheid en bezoek catechese door benadering ouders en jongeren tijdens bezoek, via de kansel etc.

5. DIACONIE.

Doelstellingen.

Het woord “diaconia” betekent “dienst”of zoals de kerkorde het noemt, de dienst der barmhartigheid. Om de gemeente in deze dienst voor te gaan is het ambt van diaken ingesteld. De diaken bekleedt zijn ambt in en met het oog op de gemeente zorg te dragen voor de dienst der barmhartigheid in de gemeente en in de wereld. Dit krijgt gestalte door middelen in te zamelen, te beheren en uit te delen, de naaste in nood te helpen.

Het Avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen.

Huidige middelen.

Financiële ondersteuning gemeenteleden.

De diaconie verleent daar waar het nodig en bekend is een financiële ondersteuning aan noodlijdende personen en gezinnen in de gemeente. Door middel van aanvragen, via ambtsdragers of via indirecte informatie worden de gewenste steunadressen gevonden.

Dienstverlening in de gemeente.

Bij acute noodsituaties onder gemeenteleden coördineert de diaconie de mogelijkheden tot hulpverlening.

Projectbegeleiding.

De diaconie draagt in financieel opzicht bij aan verschillende plaatselijke, landelijke en mondiale projecten van maatschappelijk-sociaal en diaconale aard. Ook draagt zij bij in acute noodsituaties die zich van tijd tot tijd voordoen, zowel landelijk als wereldwijd.

De penningmeester mag financiële transacties verrichten tot € 1.500,– .

Geldwerving.

De diakenen zijn ambtelijk aanwezig in de zondagse erediensten en dragen daarbij zorg voor het inzamelen van de liefdegaven. De diakenen verzorgen samen met het wijkteam de rondgang door de gemeente voor de jaarlijkse Vaste Vrijwillige Bijdrage. Dit wordt aangestuurd en uitgewerkt door het College van Kerkrentmeesters.

Aandachtspunten.

De diaconale roeping die elk gemeentelid heeft wordt nog onvoldoende onderkend.

Meerdere mensen hebben ten onrechte schroom om bij de diaconie aan te kloppen.

Beleidsvoornemen.

Het bevorderen van het diaconale bewustzijn voor heel de gemeente door mededelingen en het regelmatig benoemen van collectedoelen.

Als er tijdens bezoekwerk door de wijkteams enig vermoeden is over problemen van financiële of andere stoffelijke problemen wordt dit doorgegeven aan de wijkdiaken die hierin actie onderneemt.

Eens per twee jaren een project uitzoeken waarover de gemeente regelmatig wordt geïnformeerd en waarvoor wordt gecollecteerd.

6. JEUGDWERK.

Inhoud en doelstelling.

Onder het jeugdwerk en verantwoordelijkheid van de jeugdouderling wordt gerekend: het verzorgen van de kinderoppas tijdens de ochtenddienst door ouders en jeugdleden  vanaf 14 jaar.Kinderdienst tijdens de ochtenddiensten en de organisatie van Kerst-en Paasprojecten.

De organisatie van erediensten voor kinderen en jongeren.

Catechisatie.

Jeugdclubs, heeft als doel ontmoeting, bezinning op Gods woord en ontspanning voor jonge leden vanaf 10 jaar.

Huidige middelen.

Voor jongeren is er gedurende het winterseizoen 1 keer per 2 weken club onder leiding van gemeenteleden.

Jaarlijks worden naast het clubuur ook andere activiteiten georganiseerd.

Het clubwerk valt onder verantwoordelijkheid van de jeugdraad.

Aandachtspunten.

Het is vaak lastig om voldoende leiding te vinden. Door het karakter van club en de aantrekkingskracht via school komen regelmatig ook kinderen van niet leden of andere kerken op de club.

Beleidsvoornemen.

Clubkinderen die geen lid zijn ook uitnodigen voor catechese en betrekken bij andere kerkelijke activiteiten zoals gezinsdiensten.

7. BEHEER.

Doelstellingen.

Het college van kerkrentmeesters beheert de bezittingen en behartigt de stoffelijke belangen van de gemeente.

Zij zorgt, binnen de kaders van de jaarlijkse begroting, voor voldoende financiële middelen om het gemeentewerk mogelijk te maken.

Huidige middelen.

Organisatie.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden.

Personele zaken.

De gemeente wordt verzorgd door één parttime predikant. Het kosterschap en de schoonmaakwerkzaamheden wordt uitgevoerd door vrijwilligers volgens een rooster.

Financiële middelen.

Het College van Kerkrentmeesters maakt elk jaar een begroting ter goedkeuring door de kerkenraad. Uitgaven hoger dan genoemd in de begroting en onvoorziene uitgaven die € 2.500,– te boven gaan hebben vooraf goedkeuring van de kerkenraad nodig.

Informatieverstrekking.

Ieder gemeentelid kan voor aanvang van de gemeenteavond die elk jaar gehouden wordt, inzage en toelichting krijgen op de begroting en jaarrekening.

Aandachtspunten.

De onderhoud-en beheerstaken die noodzakelijk zijn om alle gebouwen in stand te houden dienen bij de gemeenteleden meer bekendheid te krijgen.

Zorgen dat voor kwetsbare functies binnen de kerk plaatsvervangers zijn, denk aan boekhouding, ledenadministratie bedienen copyprinter enz.

Beleidsvoornemens.

Zorgen dat de meerderheid van het college van kerkrentmeesters deel blijft uitmaken van de kerkenraad.

Meer rendement behalen uit financiële reserves, waarbij risico’s moeten worden uitgesloten.

8. EVALUATIE.

Doelstelling.

Het beleidsplan heeft in de eerste plaats tot doel om gericht na te denken over de gemeente als lichaam van Christus, over de opbouw en instandhouding daarvan.

Het beleidsplan is ook een instrument om sturing te geven aan de gestelde doelen.

Tot slot dient het beleidsplan er voor om van tijd tot tijd te bezien in hoeverre aan de gestelde voornemens is voldaan, hiertoe vindt regelmatig een evaluatie plaats.

Beleidsvoornemen.

Het beleidsplan zal elk jaar op de agenda van de kerkenraad worden geplaatst en waar nodig zal bijstelling plaatsvinden.

Verder zal in het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode door het moderamen of door een nieuw in te stellen kerkenraadscommissie de nieuwe beleidsperiode of moderamen met voorstellen naar de kerkenraad komt.

Aldus vastgesteld  in de vergadering van de kerkenraad op 18 februari 2016.

J. J. Mulder-Guichelaar, preses

W. H. Bleker-Seubring, scriba.