Beleidsplan 2022- 2026

Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. (Gezang 324 uit het Liedboek voor de Kerken)

Auteurs in opdracht van de kerkenraden van de Protestantse Gemeente (i.w.) Elim – :

 • Roel Hallink.
 • Heleen van Kempen.
 • Liana Zomer.
 • Willard Zwartscholten.
 • Hans Lowijs, pastor. (adviseur)

Inhoudsopgave.

 • Inhoudsopgave blz. 2.
 • Voorwoord blz. 3.
 • Identiteit blz. 4.
 • Missie blz. 5.
 • Visie blz. 5.
 • De kerk midden in de dorpsgemeenschap blz. 6.
 • Gemeente in cijfers blz. 6.
 • Eredienst blz. 6.
 • Kerntaken en Organisatiestructuur blz. 7.
 • Taakgroep Pastoraat blz. 10.
 • Taakgroep Kerk en samenleving blz. 11.
 • Taakgroep Paraplucommissie blz. 13.
 • Taakgroep Organisatie en beheer blz. 15.
 • Communicatie blz. 16.
 • Nawoord blz. 18
 • Overzicht ledenaantal beide gemeenten. Blz. 20.
 • Organogram Bijlage.

Voorwoord.
Voor u ligt het beleidsplan 2022 – 2026 van de Protestantse Gemeente de Bron te Elim.
Onze kerkelijke gemeente is ontstaan door fusie van de bestaande hervormde gemeente en de gereformeerde kerk. We kerken in het kerkgebouw ‘De Bron’ aan de Dorpsstraat te Elim.
Voor beide gemeenten is het een scharnierpunt in de tijd. Omdat de fusie nog maar kortgeleden tot stand is gekomen, zullen er daarom de komende jaren steeds momenten nodig zijn ons te bezinnen op ons gemeente-zijn.
We hebben daarom gekozen voor een beleidsplan, dat ruimte laat voor nieuwe ontwikkelingen die ongetwijfeld op ons zullen afkomen. Het geeft alleen een richting aan, dat wat we belangrijk vinden en wat ons verbindt.
Ons motto is: Samenbouwen aan één Protestantse gemeente in Elim.


Een beleidsplan kun je vergelijken met een bouwtekening voor de komende jaren. Je zet bepaalde lijnen uit. Tegelijkertijd is in de kerk wel de vraag wie er bouwt, en wiens bouwtekening het is. Want wij kunnen nog zoveel willen uiteindelijk blijft het Gods kerk en Gods wereld. Hij bepaalt het werk, waaraan wij ons steentje mogen bijdragen. Als levende stenen worden wij zo ook ingezet in Zijn gemeente. Niemand is hetzelfde. We hebben allemaal ons eigen verhaal, ons eigen manier van geloven en onze eigen gaven en talenten.
Er is géén kant en klare manier van geloven. Je mag zijn wie je bent. Zo wil God ook ons gebruiken in de bouw van Zijn tempel.


Als Protestantse Gemeente Elim willen wij een gastvrije gemeenschap zijn voor jong en oud, waar mensen geborgenheid, veiligheid en zorgzaamheid ervaren maar ook openheid, ruimte en respect. We willen elkaar en anderen ondersteunen, die we op ons pad tegenkomen, bij het vinden van de eigen weg in het geloof.
Het sleutelwoord voor de komende jaren is: opbouwen.
Als één gemeente zijn we aan het bouwen aan onze eenheid. Dat opbouwen zal zelfs heel zichtbaar en tastbaar worden: we gaan het kerkgebouw toekomstbestendig maken. Deze tijd erom vraagt om niet te veel stil te blijven staan en achterom te blijven kijken, maar om vóóruit te kijken. Als uitgangspunt nemen we daarbij een bekende uitspraak van Paulus:
‘Beproef alle dingen en behoud het goede’ (1 Thessalonicenzen 5:21).
Iets concreter:

 • We willen ons inzetten voor geloofsopbouw, vooral voor de geloofsoverdracht op komende generaties. Een open geloofsgemeenschap waar mensen van alle leeftijden de zin van hun
  leven mogen en kunnen vinden.
 • We willen in al de veel kleurigheid van geloofsbeleving bouwen aan verbondenheid. Veel leden hebben een taak. Maar het belangrijkste is dat we met elkaar het geloof delen en een geestelijke groei doormaken.
  De kerkenraad wil met haar beleid het geloofsgesprek tussen gemeenteleden stimuleren en elkaar leren verwoorden wat geloof betekent. Dit kan op verschillende niveaus en/of manieren: in de kerkenraad, in gespreksgroepen, bij maaltijden en andere ontmoetingen.

Open staan voor anderen betekent ook jezelf ontdekken en leren wat we voor een ander kunnen betekenen.

 • Naar buiten toe willen we in woord en daad bouwen aan een positieve uitstraling van onze gemeente, als een stad op de berg die niet verborgen kan blijven (Mattheüs 5:14). We willen hieraan werken in het vertrouwen dat de Heer ons alles geven zal wat we nodig hebben
  (Mattheüs 6:8). De kerkorde schrijft voor dat de kerkenraad telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan zal opstellen. In dit plan legt de raad een aantal beleidsvoornemens voor aan het college van Kerkrentmeesters, de commissies en de gemeenteleden in de hoop en
  verwachting, dat deze in gezamenlijkheid kunnen worden gerealiseerd. Het Beleidsplan zal samen met de begroting en de jaarrekening elk jaar worden geagendeerd voor bespreking in
  de gemeentevergadering. Op deze wijze worden de leden jaarlijks betrokken bij het te voeren beleid. Als er geen wijzigingen in het beleidsplan zijn wordt dit in de agenda van de jaarvergadering vermeld. De kerkenraad legt u de plannen voor met de bede:  
  Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.
  (Gezang 324 uit het Liedboek voor de Kerken)
  De Beleidscommissie.
  Identiteit
  Wij zijn een gemeente die deel uitmaakt van een plattelandsdorp ten oosten van de plaats Hoogeveen. De gemeente wordt gekenmerkt door een betrokken en actieve kern uit Elim en daarbuiten, alsook door een grote groep minder actieve leden en randkerkelijken. Als
  gemeente zoeken we de ontmoeting met God, met elkaar en met de mensen en de wereld om ons heen. We zijn een gemeente die liefde voor de traditie combineert met openheid voor vernieuwing. Een gemeente die een Bijbelgetrouwe Woordverkondiging voorstaat en
  aandacht heeft voor het werk van de Heilige Geest in de gemeente. Die daarbij liefdevolle aandacht heeft voor gemeenteleden die verschillen in opvattingen en geloofsbelevingen.
  Waar ook ruimte is voor gemeenteleden, waar niet zozeer het Woord prioriteit heeft, maar die verlangen om dienstbaar present te zijn in de samenleving, zowel dichtbij als ver weg.
  Kerkgebouw De Bron te Elim valt onder de Protestantse Kerk in Nederland en als gemeente weten wij ons onderdeel van het ene lichaam van Jezus Christus. Wij staan in de protestantse traditie en hebben onze plaats in het geheel van de Protestantse Kerk
  Nederland. Wij willen ons richten naar de Bijbel als Gods Woord zoals is weergegeven in de gereformeerde belijdenisgeschriften. (De drie algemene belijdenisgeschriften en de drie formulieren van enigheid) In respect en verbondenheid met elkaar weten wij ons één
  gemeente in Christus. Een gemeente die onderweg is, en daar waar mogelijk verbinding zoekt, en openstaat voor de ander.
  In de erediensten staat de boodschap van Jezus Christus centraal en waarin ruimte is voor Gods Heilige Geest.
  Missie – “Waar komen we vandaan en waar willen we voor staan”

De Protestantse Gemeente De Bron in 2022 tot stand gekomen na een fusie van de Hervormde Gemeente Elim en de Gereformeerde Kerk Elim. De komende jaren zal dan de aandacht vooral gericht moeten zijn op het nog maar naar elkaar toegroeien vanuit verschillende opvattingen, tradities en culturen tot één gemeenschap.
De laatste jaren hebben vooral in het teken gestaan van gesprekken omtrent het thema: “samen onder één dak”. Een proces om te komen tot één passende accommodatie voor al onze gemeentelijke activiteiten.
Dit alles heeft veel inzet gevraagd van veel vrijwilligers en ging soms -onvermijdelijk gepaard met pijnlijke beslissingen, maar stemt uiteindelijk met grote dankbaarheid voor alles wat bereikt is.
Nu dit alles achter ons ligt, hopen nu een fundament te hebben om verder te bouwen aan de toekomst van onze gemeente: een gemeente die ertoe wil doen in de huidige tijd, voor elkaar en voor ons dorp.
Wij leven van Gods onvoorwaardelijke liefde, die uitgaat naar ieder mens.
Onze missionaire roeping is om het evangelie van Jezus Christus handen en voeten te geven in deze wereld door “kerk in het dorp” te zijn en diaconaal en maatschappelijk betrokken te zijn bij de mensen in de regio en ver daarbuiten.
De PKN Elim wil handelen naar het Woord van God.
Als onderdeel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus wil zij dit doen door:

 • Samen te komen in erediensten en in andere vormen van ontmoeting, die de gemeenschap met Christus en met elkaar versterken;
 • Een missionaire en diaconale gemeente te zijn;
 • Een gastvrije gemeente te zijn, waar men zich geborgen weet en elkaar ruimte geeft;
 • Het stimuleren van ontmoetingen tussen de gemeenteleden onderling en gaat daarbij vernieuwingen niet uit de weg.
  Visie: Waar gáán we voor
  Wij willen een open, laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplek voor alle generaties zijn.
  In openheid en liefde leven wij samen, delen wij samen en geloven wij samen, in navolging van Jezus Christus. Geïnspireerd door Zijn Geest maken wij tijd en ruimte voor mens en wereld. De Protestantse gemeente De Bron in Elim wil een kerkgemeente zijn die rondom de
  Bijbel ruimte geeft aan vieren, ontmoeten, dienen en leren. Op deze manier wil ze gestalte geven aan de opdracht van God het lichaam van Christus te zijn.
  We hebben alles verwoord in de 10 huisregels van onze gemeente, zichtbaar voor iedereen, bij de ingang van onze kerk:
  In dit huis (in onze gemeente) …
  … Is iedereen van jong tot oud van harte welkom.
  … Willen we graag dat iedereen zich thuis voelt.
  … Accepteren we elkaar zoals we zijn. Steunen, vergeven en zorgen voor elkaar.

… Mag je tot innerlijke rust komen.
… Staat Gods Woord centraal.
… Versterken we elkaar in de persoonlijke ontmoeting met God in begrijpelijk taal.
… Leven we met elkaar mee, bidden we voor elkaar, danken samen.
… Ontmoeten we elkaar in en buiten de kerkdiensten.
… Willen we als Dorpskerk een herkenbare en laagdrempelige ontmoetingsplek zijn.
… Mogen we bij fouten opnieuw beginnen … delen we de hoop die in ons is. De kerk midden in de dorpsgemeenschap.
De Protestantse Gemeente Elim wil deel uitmaken van het dorpsleven en de dorpscultuur. We zijn er ervan overtuigd dat we zo de samenleving veel te bieden hebben: een gemeenschap, een gebouw, mensen die leven vanuit hun geloof. Ook als het kerkgebouw in het dorp gesloten is en de predikant
of kerkelijk werker elders woont. Dit door verbinding en verdieping vorm te geven aan geloven in verbinding met mensen binnen en buiten de kerk.
Vier thema’s zien we daarbij als fundament.

 • Het geloofsgesprek.
 • Hoe kun je kerk zijn in het dorp met minder mensen en minder middelen?
 • Relatie kerk en dorp. Hoe leggen we verbinding in de dorpsgemeenschap? Hoe kunnen geloof en kerk een plek krijgen in het dorpsleven?
 • Kerk en leefbaarheid. Hoe kunnen we als kerken bijdragen aan leefbaarheidsvraagstukken zoals zorg, eenzaamheid, duurzaamheid, landbouw, armoede en vergrijzing? M.a.w. op zoek gaan naar
  handvatten om te ontdekken wat we als geloofsgemeenschap praktisch en theologisch kunnen bijdragen aan een platteland waar het goed leven is.
 • Protestantse Gemeente te Elim in cijfers.
  De Protestantse Gemeente De Bron te Elim telt bijna 600 leden.
  De leden van de kerk kunnen we onderverdelen in dooplid, belijdend lid of overig lid. Overig lid zijn de ongedoopte kinderen, passieve leden, gastleden… etc.
  In de bijlage is een grafiek naar leeftijdsopbouw van de gemeente zichtbaar gemaakt.
  Eredienst.
  De zondagse eredienst wordt door velen gezien als het hart van het gemeente-zijn. Vieren, leren, dienen – het heeft allemaal een plaats in de kerkdienst. Het is dé gelegenheid om stil te staan bij onze verbondenheid met God, om woorden te geven aan ons geloof door te
  zingen en te bidden, het is dé plek om onderwezen te worden in het woord van God.
  Als we naar het nieuwe testament kijken, zien we dat de samenkomsten worden gebruikt om God te loven, te bidden, de maaltijd van de Heer te vieren, elkaar te onderwijzen en te
  bemoedigen. Het zijn samenkomsten om elkaar te ontmoeten en tot eer van God. In de eredienst komen zo alle kernwaarden naar voren. Het Woord van God staat centraal in de lezingen en verkondiging. We zien om naar elkaar door welkom geheten te worden door de
  welkomstouderling bij de deur, de mensen om ons heen goedemorgen te wensen en alert te zijn op hoe het met iemand gaat.

We bidden voor en met elkaar en kunnen hier een actieve bijdrage aan leveren door gebedsonderwerpen in het dank- en voorbedenboek in de hal te schrijven. We zijn gastvrij naar elkaar en gasten, door elkaar te begroeten, aandacht te geven en elkaars respecteren.
PKN Elim komt elke zondag samen in een eredienst. Daarnaast vieren we belangrijke (feest)dagen: Biddag, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Dankdag, Kerstavond en Kerst, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen. In de diensten wordt gebruik gemaakt van div. Bijbelvertalingen, het Liedboek voor de Kerken en div. Evangelische
bundels.
Aan voorgangers wordt gevraagd, indien aanwezig, om in de dienst aandacht aan de kinderen te schenken. Naast en in plaats van zondagse erediensten zijn er zogenaamde Parapudiensten. In deze diensten, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, is er ruimte voor een ‘vrijere’ liturgie. We vinden dat we ook als kerk moeten laten zien dat we goede rentmeesters willen zijn. Daarom wordt uit zorg voor het milieu o.a. zo min mogelijk gebruik gemaakt van gedrukte liturgieën. Liederen worden daarom zoveel mogelijk met de beamer geprojecteerd. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de invulling van de erediensten. Dit kan b.v. naar voren komen door medewerking door diverse gemeenteleden aan de diensten, maar ook in het met elkaar nadenken over en zoeken naar nieuwe manieren om invulling te geven aan diensten. Steeds op zoek zijn naar vormen, waarbij mensen van alle leeftijden zich aangesproken voelen en vervolgens met nieuwe energie en moed de week in kunnen gaan. Want aan het eind van de dienst krijgen we immers de zegen mee om in de nieuwe week weer op weg te gaan en de woorden die we gehoord hebben om te zetten in daden. Daden in onze dagelijkse activiteiten, naar elkaar en naar anderen om ons heen.

2. Kerntaken en organisatiestructuur
2a. Kerntaken
In de plaatselijke regeling zijn vier kerntaken geformuleerd: 1. Pastoraat, 2.Kerk en Samenleving, 3. Kerk en Jeugd, 4. Organisatie en Beheer.
(Zo nodig kunnen de taakgroepen worden uitgebreid met bijvoorbeeld een taakgroep Eredienst of een taakgroep Vorming en Toerusting)

2b. Organisatiestructuur
De kerkenraad heeft gekozen voor de functionele structuur (=kerkenraad met taakgroepen).
De verschillende kerntaken van de gemeente worden toevertrouwd aan een aantal taakgroepen (inhoudelijk) en secties (pastoraat). In deze taakgroepen en secties werken ambtsdragers én gemeenteleden samen.

Vanuit de taakgroepen en secties heeft telkens één ambtsdrager zitting in de kleine kerkenraad. De verschillende aspecten van het gemeente-zijn worden daardoor rechtstreeks bij het beleid betrokken.
Kenmerkend voor dit model is dat er een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen uitvoerende en bestuurlijke taken. Het gaat om een zo groot mogelijke delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de taakgroepen.

Onder de eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad fungeren vier taakgroepen. De taakgroepen worden gevormd door commissies of werkgroepen. Een commissie/werkgroep is een groep van gemeenteleden die zich bezighoudt met één specifieke taak of thema binnen onze kerkelijke organisatie. De aandachtsgebieden zijn: pastoraat, kerk en samenleving, kerk en jeugd en organisatie en beheer. In een taakgroep zitten predikant, ambtsdragers en gemeenteleden. De ambtsdrager is de verbindende schakel met de kerkenraad.
Taakgroepen zijn beleidsvoorbereidend en uitvoerend bezig.
Dat wil zeggen: De taakgroepen maken jaarlijks een werkplan met begroting dat past binnen de doelstelling van het beleidsplan. De werkplannen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad. Vervolgens voeren de taakgroepen zelfstandig hun activiteiten uit. De
kerkenraad stelt formeel het beleid vast. Zij coördineert de samenhangende activiteiten tussen de diverse taakgroepen, stimuleert en faciliteert de taakgroepen wat betreft hun werkzaamheden. De taakgroepen rapporteren de voortgang jaarlijks aan de kerkenraad en aan de gemeente. Deze constructie staat beschreven in Ordinantie 4 artikel 10:
Artikel 10. De kerkenraad met taak/werkgroepen

 1. De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn taak toevertrouwen aan zijn breed moderamen, hierna te noemen de kleine kerkenraad,
  met een aantal door hem in te stellen werkgroepen, hierna te noemen sectieteams en taakgroepen.
 2. De kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, komt in afwijking van het in artikel 8-1 bepaalde ten minste zesmaal per jaar bijeen ter vaststelling van het algemene beleid.
 3. De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad, de predikant en een aantal ouderlingen en diakenen die in de regel ook deel uitmaken van een sectieteam of een taakgroep.
 4. Elk sectieteam en elke taakgroep bestaat uit een of meer ambtsdragers van wie er ten minste één lid is van de kleine kerkenraad, en ook uit een aantal andere leden van de gemeente.
 5. Een sectieteam werkt ten behoeve van een geografisch begrensd deel van de gemeente dan wel een bepaalde groep gemeenteleden; een taakgroep legt zich toe op het verrichten van een bepaalde taak in de gemeente.

6. De kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen werken binnen het beleid van de kerkenraad over het gehele leven en werken van de gemeente.

7. De verdeling van taken en bevoegdheden over enerzijds de kerkenraad en anderzijds de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen wordt na overleg aangegeven in een vast te stellen regeling.
Met dien verstande dat
a. aan de kerkenraad wordt toevertrouwd:

 • de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
 • het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 8-7;
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
 • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
 • het beroepen van predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
 • het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3-6 en de benoeming van de Kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, met dien
  verstande dat de kerkenraad van geval tot geval de uitvoering van deze taak kan opdragen aan de kleine kerkenraad;
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
 • het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering; – het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2;
  b. aan de kleine kerkenraad wordt toevertrouwd:
 • de dagelijkse leiding van de kerk en behandeling van de lopende zaken;
 • het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan;
 • de instelling van de sectieteams en de taakgroepen en de benoeming van de leden daarvan; – het vaststellen van de instructies van de sectieteams en de taakgroepen. Voorts geldt ook t.a.v. deze structuur wat in Ordinantie 4 (artikel 8 lid 3) over het
  moderamen beschreven staat.
 • Artikel 8. Werkwijze
 • 2. De kerkenraad kiest jaarlijks in januari uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, een scriba en aan te wijzen vervangers voor beiden. In het moderamen hebben ten minste een predikant, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een
  diaken zitting.
 • 3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die
  geen uitstel gedogen.

Binnen de gekozen structuur zijn de volgende vier deelgebieden te onderscheiden:
a. De (grote) kerkenraad
b. De kleine kerkenraad
c. Het moderamen
d. Taakgroepen, waarin de kerntaken zijn ondergebracht
De omvang van de kerkenraad is afhankelijk van welke functies er door ambtsdragers verricht moeten worden en welke er binnen de sectieteams en taakgroepen aan andere gemeenteleden kunnen worden toevertrouwd.
Zie Organogram van Gemeente. (Bijlage)

3. Doelen, activiteiten en plannen van de taakgroepen en commissies uitgewerkt in de volgende Taakgroepen
3a. Taakgroep Pastoraat
Wat is ons doel?
In navolging van Jezus Christus verleent de “Taakgroep Pastoraat “ pastorale zorg aan gemeenteleden en aan alle betrokkenen uit de samenleving, zodat de gemeente kan groeien in geloof, hoop en liefde. Ons ideaal is dat de gemeenteleden omzien naar elkaar en respectvol met elkaar omgaan, en elkaar aanvaarden als broers en zussen in het geloof. Dat
willen wij trachten te bereiken door toerusting te geven en door het stimuleren van onderling pastoraat (het omzien naar elkaar) De gemeente is verdeeld in vier wijken. Elke wijk wordt bemand door een ouderling en twee contactpersonen. Alle ouderlingen en contactpersonen vormen samen de Taakgroep Pastoraat. De contactpersonen hebben een signalerende functie en geven bijzonderheden door aan de ouderling. De predikant,
ouderlingen en contactpersonen hebben een goed contact. Nieuwe contactpersonen worden gevraagd door de leden van de Taakgroep Pastoraat en worden voorgesteld aan de gemeente.

Werkwijze Taakgroep
De Taakgroep Pastoraat komt jaarlijks twee keer samen. Binnen de Taakgroep Pastoraat vormen de ouderlingen met de predikant het pastoraal beraad en zij komen jaarlijks vier tot zes keer samen. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt, voor archivering wordt
dat toegestuurd aan de scriba. De ouderlingen bezoeken de grote kerkenraads- vergaderingen.
Wij bezoeken mensen…
 Rond de verjaardagen van mensen die 75 jaar of ouder worden
 Bij geboorte , doop of opdragen van een kind. De predikant en wijkouderling hebben samen met de ouders een gesprek.
 Die nieuw ingekomen zijn.

 En verder: inspelen op omstandigheden en situaties, in overleg met elkaar.
Ook wordt de aanwezigheid en persoonlijke belangstelling van de wijkouderling en/of contactpersoon verwacht bij bijzondere gelegenheden als daartoe een uitnodiging is ontvangen zoals:
 Huwelijk
 Jubileum,
 Receptie,
 Overlijden.
3b. Taakgroep Kerk en Samenleving (Diaconie)

Visie.
We dromen van en streven naar een ideale samenleving…… waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt, waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen, waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ook, waar alles wordt gedaan om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het goede spoor te krijgen en een nieuwe
start kunnen maken, waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade berokkent. Als diaconie willen wij, geïnspireerd vanuit het evangelie, mensen in nood, dichtbij en ver weg tot helper te zijn, en daarbij gerechtigheid nastreven.
De coördinatie van taken op het terrein van “dienen” is toevertrouwd aan de diaconie.
Wat is ons doel?
Het doel van het diaconale werk kan worden samengevat als: het leveren van bijdragen aan het welzijn van de (wereld-)samenleving, het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving, het bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor
personen en groepen in acute noodsituaties. Diaconaat is kerkelijk werk en wordt in de kerkorde geschetst als de roeping van de gemeente tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Daarmee onderscheidt het zich vooral in motivatie maar ook in financiering en organisatie van allerlei ander werk waarin soortgelijke doelen worden nagestreefd.

Specifieke taakomschrijving Eredienst

 1. Het scheppen van mogelijkheden dat gemeenteleden bij de kerkdiensten betrokken worden; hiertoe behoren onder meer vervoersregeling, kerktv;
 2. De ‘Dienst van de Tafel’: de organisatie van de bediening bij het Heilig Avondmaal, ook voor gemeenteleden in een (te)huissituatie;
 3. De ‘Dienst der Offerande’: het mede zorg dragen voor de inzameling der gaven en het geven van voorlichting over de besteding ervan;
 4. De ‘Dienst der Gebeden’: het (doen) opdragen van speciale noden (nabij en veraf) in de gebeden;
 5. Het (doen) plaatsen van bloemen in het liturgisch centrum en het (doen) bezorgen daarvan bij gemeenteleden.

Gemeentediaconaat en missionaire toerusting

 1. Het signaleren van en attent zijn op nood en de gerichte dienstverlening aan gemeenteleden. Dit behoeft niet altijd materiële steun te zijn. Dienen is ook aandacht hebben voor de ander, praktische ondersteuning, verwijzing naar hulpverleningsmogelijkheden, enz.;
 2. Bijzondere aandacht binnen de gemeente verdienen mensen die langdurig ziek zijn, ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking;
 3. Het kan op de weg van de taakgroep liggen om aandacht te besteden aan speciale noden die ook binnen de gemeente spelen, zoals werkloosheid, verslaving, etc.
  Missionair-diaconaal werk in de samenleving
  De kerk staat midden in de samenleving en vangt signalen op van noden in die samenleving.
  Steeds dient afgewogen te worden wat de diaconale gemeente hierin kan betekenen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: financiële ondersteuning, advisering, praktische of morele ondersteuning, het onder de aandacht brengen, participatie in een project, enz.;
  Zending-Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
 4. Door voorlichting en toerusting bouwen aan een missionair-diaconale gemeente. Dit kan door publicaties en voorlichting over het wereld diaconale- missionaire werk van de kerken en organisaties wereldwijd;
 5. Het geven van advies aan de kerkenraad over zaken ten aanzien van zending- werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking, en ook hulp bij het organiseren van bijzondere zondagen en diensten en het actief meewerken aan deze diensten.
  Werkwijze
  De taakgroep:
  a. onderhoudt contacten met en informeert bij de kerkenraad en overige taakgroepen en wijkteams welke wensen zij hebben ten aanzien van het diaconale, missionaire en zendingswerk;
  b. legt jaarlijks een deel-beleidsplan ter goedkeuring voor aan de kerkenraad;
  c. stelt een begroting op van de kosten en uitgaven, die voor het uitvoeren van het werk gemaakt worden en dient deze begroting in bij de kerkenraad;
  d. beslist zelfstandig ten aanzien van uitgaven met een vertrouwelijk karakter en onvoorziene, veelal actuele projecten met een diaconaal karakter;
  e. vergadert minimaal 6 keer per jaar en maakt van elke vergadering een verslag met een besluitenlijst;
  f. onderhoudt contacten met instanties die zich met missionair-diaconale zaken bezighouden
  g. geeft de kerkenraad en gemeente een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar/seizoen, inclusief een verantwoording van gemaakte uitgaven en kosten;

Samenstelling:
Om de vele werkzaamheden van taakgroep kerk en samenleving goed te kunnen behartigen, zijn verschillende deskundigheden nodig. Het behartigen van financiële zaken of de vele werkzaamheden op het terrein van evangelisatie, missionair werk en zending, zijn totaal verschillende zaken. Het is van belang om bij de samenstelling van de taakgroep hierop
attent te zijn, opdat de verschillende aspecten van het missionair-diaconale werk tot hun recht kunnen komen. Ook het aantal ambtsdragers (diakenen) zal de aandacht moeten hebben, mede met het oog op de werkzaamheden in de eredienst. De taakgroep is verantwoordelijk voor het functioneren en de samenstelling van de werkgroepen. De taakgroep bestaat uit ambtsdragers (college van diakenen) en gemeenteleden. Zij allen
hebben een taak in de taakgroep Kerk en Samenleving en/of in één van de werkgroepen.
Eén diaken heeft zitting in de kleine kerkenraad. Alle diakenen hebben zitting in de grote kerkenraad.


3c. Taakgroep Paraplucommissie.
Wat is ons doel?
De missie van de Paraplucommissie is om jong en oud, kerkelijk en niet kerkelijk via persoonlijk contact en ontmoetingen bekend te maken met het Evangelie van Jezus Christus.
Om ieder een plek in Elim bieden waar ze zichzelf kunnen zijn, waar relaties worden gebouwd tussen de leeftijdsgenoten onderling en tussen de verschillende generaties die in de kerk een plek hebben.
Wat willen we bereiken

 • Iedere kerkdienst is er een oppasdienst beschikbaar voor kinderen tot 4 jaar.
 • Voor alle kinderen van de basisschoolgroepen is er een
  kindernevendienst/kliederkerk.
 • Bijeenkomsten die gehouden worden zijn i.p.v. naast of in plaats van de huidige eredienst. (Zgn. Parapludiensten)
 • Eén keer per jaar organiseren we een kamp.
  Wat willen we bereiken de komende vier jaren?
  a) Contacten leggen en onderhouden met kinderen en jongeren uit onze gemeente;
  b) Uitdenken en uitvoeren van een totaalvisie op de geloofsontwikkeling van de doelgroep (d.w.z. van de kleuterfase tot 18 jaar), inclusief de geloofsopvoeding, uitgaande van de vier pijlers van kerk-zijn: leren, vieren, dienen en ontmoeten; c) Vrijwilligers structureel enplanmatig toerusten/coachen/inspireren;
  d) Zoeken naar mogelijkheden om jongeren in te zetten in de gemeente met hun gaven en talenten; Logistiek:
  e) Verstevigen van de Paraplucommissie door nieuwe vrijwilligers te vinden (algehele coördinatie, financiën, communicatie)
 • f) Verstevigen van de Paraplucommissie door het integreren van de jeugdouderlingen in de taakgroep
 • g) Verbeteren van de communicatiestructuren binnen het jeugdwerk en tussen het jeugdwerk en de gemeente/de jongeren.
 • Taakomschrijving voor de taakgroep Kerk en Jeugd – Algemeen
 • a. Doel van de taakgroep Kerk en Jeugd is het bevorderen van een klimaat waarin jongeren in hun pluriformiteit kunnen functioneren binnen en buiten de gemeente van de Heer, op een wijze, waarop uitkomt dat zij volwaardige leden van de gemeente zijn;
 • b. Daartoe zal zij een luisterend oor lenen aan jongeren aangaande zaken of problemen die hen in deze tijd bezighouden;
 • c. Zij zal bevorderen, dat een toerusting geboden wordt, die toegespitst is op het zich bewust worden (zijn) van eigen gevoelens, beleving en mogelijkheden; Zij zal de voortgang van dit proces in hoofdlijnen onder de aandacht van de (kleine) kerkenraad brengen en de kerkenraad dienaangaande zo nodig voorstellen voorleggen, die dit proces kunnen bevorderen.
 • Specifieke taakomschrijving
 • a. Overlegplatform en/of coördinatie van al het werk dat ten behoeve van jeugd en jongeren gebeurt;
 • b. Het bevorderen van de integratie van jeugd en jongeren in de werkzaamheden en activiteiten van taakgroepen en wijkteams;
 • c. Het opzetten van activiteiten ten behoeve van jeugd en jongeren maar ook ouderen – kerkelijk en niet kerkelijk – voor zover dit niet gebeurt door andere groepen;
 • d. Bezinning op de ontwikkelingen in de leefwereld van jeugd en jongeren en de consequenties daarvan voor het kerkelijk beleid;
 • e. Mede zorg dragen voor de instructie en toerusting van bezoekers activiteiten en mede daardoor bewaking van de kwaliteit van het werk.
 • Samenstelling
 • Gelet op de vele werkzaamheden voor de verschillende leeftijdsgroepen en de noodzaak van integratie van kerkelijk jeugdbeleid, zijn verschillende deskundigheden nodig in de taakgroep. Daarbij kan naast afgevaardigden vanuit de verschillende werkgroepen gedacht worden aan het inschakelen van bijvoorbeeld een jeugdwerker. Ook dient er aandacht te zijn voor de relatie met andere taakgroepen, secties en kerkenraad. De taakgroep is verantwoordelijk voor het functioneren en de samenstelling van de werkgroepen. De taakgroep bestaat uit de jeugdouderlingen en overige leden. Eén van de jeugdouderlingen is lid van de kleine kerkenraad. Alle jeugdouderlingen zijn lid van de kerkenraad.
 • Werkwijze taakgroep:
 • a. Overlegt regelmatig met kleine kerkenraad, taakgroepen en wijkteams ten aanzie beleid en activiteiten voor jeugd en jongeren;
 • b. Legt jaarlijks een beleidsplan ter goedkeuring voor aan de kerkenraad, in samenwerking met alle betrokkenen;
 • c. Stelt een begroting op van de kosten die voor het uitvoeren van de werkzaamheden en activiteiten gemaakt moeten worden en dient deze begroting in bij de kerkenraad;
 • d. De inkomsten voortvloeiende uit de activiteiten komen uit collectes, acties, kerst- en jaarmarkt. De kerkenraad stelt jaarlijks vooraf een bedrag beschikbaar. Mochten de inkomsten niet toereikend zijn, dan zal de kerkenraad verzocht worden het tekort aanvullen.
 • e. Vergadert minimaal zes keer per jaar of zoveel keer als nodig is en maakt van elke vergadering een verslag met actielijst;
 • f. Onderhoudt contacten met instanties die zich met jeugd en jongeren bezighouden;
 • g. Geeft de kerkenraad een terugblik op de werkzaamheden van het afgelopen seizoen en geeft ook verantwoording van de gemaakte kosten;
 • h. De taakgroep is verantwoordelijk voor het functioneren en de samenstelling van de paraplucomissie.
 • i. Treedt vooral bezinnend, initiërend en coördinerend op. Een belangrijk deel van de daadwerkelijke uitvoering gebeurt door afzonderlijke personen of de onderstaande werkgroepen als Rock Solid, VBD. Kindernevendienst/Kliederkerk – catechese, waaronder basiscatechese – jeugdactiviteiten – activiteitencommissie
 • 3d. Taakgroep Organisatie en Beheer.
 • Wat is het doel?
 • Het verantwoord besteden en beheren van de financiën en faciliteiten van de Protestantse Gemeente De Bron te Elim. Het zorg dragen voor een goede exploitatie en financiële balans ten behoeve van de continuïteit van de gemeente. Het voeren van een verantwoord personeelsbeleid.
 • Taakomschrijving Algemeen
 • Aan de taakgroep Organisatie en Beheer is de zorg voor vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, toevertrouwd. Binnen de taakgroep Organisatie en Beheer werkt het college van kerkrentmeesters samen met andere leden van de gemeente. Aan het college zijn de kerkordelijke taken toegewezen (ordinantie 11).
 • Specifieke taakomschrijving
 • De taakgroep/het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
 • a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad, scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door
 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
 • het zorg dragen voor de geldwerving;
 • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimtes voor de erediensten en de andere
 • activiteiten van de gemeente;
 • b. het beheren van de goederen van de gemeente;
 • c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en in de begroting geformuleerde personeelsbeleid;
 • d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 • e. het fungeren als werkgever en/of opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel;
 • f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek;
 • g. het beheren van de archieven van de gemeente;
 • h. het beheren van de verzekeringspolissen.
 • Samenstelling
 • De taakgroep Organisatie en Beheer wordt gevormd door het college van Kerkrentmeesters en daarnaast gemeenteleden met een specifieke taak binnen dit werkveld. Elk college van Kerkrentmeesters bestaat volgens de plaatselijke regeling uit 2 tot 5 ouderling Kerkrentmeesters eventueel aangevuld met Kerkrentmeesters en/of adviseurs.
 • Werkwijze De taakgroep/het college van kerkrentmeesters:
 • a. Het college van Kerkrentmeesters wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan;
 • b. De voorzitter is een van de ouderling-Kerkrentmeesters;
 • c. Het college van Kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het
 • middelenbeheer niet in één hand zijn;
 • d. Het college van Kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad
 • vastgestelde begroting.
 • Taakgroep Communicatie.
 • Wat is ons primaire doel?
 • De communicatieve uitingen in de gemeente vinden plaats onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad. Deze laat zich hierin bijstaan door de taakgroep communicatie. De taakgroep communicatie motiveert, faciliteert en controleert de uitwisseling van informatie. Het doel van de interne communicatie is de gemeenteleden te informeren over wat er binnen de gemeente gebeurt en ze daarbij te betrekken. De kern is het uitdragen van de kerkelijke boodschap van hetgeen waar de gemeente voor staat.

De externe communicatie omvat de presentatie van de gemeente buiten de eigen gemeentegrenzen. Binnen de Protestantse Gemeente De Bron te Elim is een communicatieteam actief.
Dit team geeft uitvoer aan het communicatiebeleid, vastgesteld door de Kerkenraad.
Communicatiebeleid beschrijft:
 Interne en externe communicatie
 Beleidsplan en strategie van de Protestantse Gemeente Elim m.b.t.
kaders waarbinnen de communicatie is vastgelegd
 Dat alle geledingen communiceren vanuit dezelfde principes
Online: – Website; – Facebook; – Twitter; – Digitale nieuwsbrief.
Offline: -Kerkblad Zondagsbrief; – Persoonlijke gesprekken

Nawoord.

Bij het schrijven van dit Beleidsplan is ook gekeken naar “De Hartslag van het Leven” (november 2011). Dit visiedocument is koersbepalend voor het leven en werken van de Protestantse Kerk in Nederland en is daarmee ook voor de Protestantse gemeente De Bron Elim een belangrijke leidraad. Essentieel is dat wij als Protestantse gemeente voor belangrijke keuzes staan: aan de ene kant zijn de uitdagingen groot om de betekenis van het
Evangelie levend te houden voor onszelf en levend te maken voor wie er maar van wil horen. Tegelijk moeten we accepteren dat de bestaande vormen van kerk-zijn daarvoor vaak niet meer toereikend zijn. Met minder mensen en minder middelen kost het steeds meer moeite om alles draaiende te houden. Ook het vinden van voldoende ambtsdragers voor het bestuurlijk werk binnen de kerkenraad, het uitvoeren van onze diaconale en pastorale taken en het voldoen van de afspraken die in onze kerkorde zijn vastgelegd, zijn een punt van zorg. De belangrijkste uitdaging die de visienota aan kerk en gemeenten voorlegt is dan ook hoe we er in slagen
ballast los te laten, zodat we (blijven) toekomen aan de kern van gemeente-zijn: Samenkomen in Gods naam, vieren en dienen. Als motto geeft deze visienota de volgende uitspraak aan kerk en gemeenten mee: “Een paar dingen goed doen met een vrolijk hart is beter dan veel dingen doen met een bezwaard gemoed.”
Wie heeft Hij dan?
Christus heeft geen andere handen dan onze handen om vandaag zijn werk te doen. Hij heeft geen andere voeten dan onze voeten om de mens te geleiden op zijn weg. Hij heeft geen andere monden dan onze mond om de mens te verhalen hoe Hij stierf en weer verrees. Hij heeft geen andere hulp dan onze hulp om de mens nader tot Hem te brengen.
Maar als onze handen nu eens drukker zijn met ander werk dan het Zijne?
Wie heeft Hij dan.. … om over Zijn liefde te vertellen? … om Zijn licht te verspreiden? … om Hem te loven voor Wat Hij voor ons heeft gedaan? Wie?
(Bron onbekend)

Vaststelling en ondertekening.

Definitief Vastgesteld:
Gereformeerde Kerk Elim – Kerkenraad – 7 april 2022
Hervormde Kerk Gemeente – Kerkenraad – 17 maart 2022 (zie ook notulen 21-4-2022)
Voorzitter Hervormde Gemeente: R. Hallink.

Scriba Hervormde Gemeente: R. Koekoek.

Voorzitter Gereformeerde Kerk: H. Bleker.

Scriba Gereformeerde Kerk: W. H. Bleker-Seubring.

Bijlagen: Ledenaantallen

Aantal leden Gereformeerd

Jaar Belijdend lid Dooplid Overig
2021 81 39 17

Leeftijdsopbouw

Leeftijd
Min. Max Belijdend lid Dooplid Ongedoopt Vriend Meegerekend Totaal
0 4   2 1   1 4
5 9  6         6
10 14   3 4     7
15 19 6 4       10
20 24   5 1     6
25 29 3 4       7
30 34 4 1       5
35 39 3 2   1   6
40 44 1 2       3
45 49 6 1   2   9
50 54 13 2       15
55 59 8 2 1     11
60 64 9 1   1   11
65 69 8 1 1     10
70 74 11         11
75 79 8         8
80 84 4 1       5
85 89 2         2
90 94            
95 e.o. 1         1
Totaal 81 39 12 4 1 137

Aantal leden Hervormd

Jaar Belijdend lid Dooplid Overig
2021 112 265 73

Leeftijdopbouw

Leeftijd
Min. Max Belijdend lid Dooplid Ongedoopt Vriend Meegerekend Totaal
0 4   1       1
5 9   4 1     5
10 14   10 1     11
15 19   14       14
20 24   25     1 26
25 29 1 14   1   16
30 34   13     1 14
35 39   13   1 3 17
40 44 3 7   2   12
45 49 7 14   3 4 28
50 54 14 27   2 4 47
55 59 13 28   2 8 51
60 64 10 20   5 6 41
65 69 13 17   4 7 41
70 74 18 22   4 5 49
75 79 16 14   3   33
80 84 9 8     4 21
85 89 6 14       20
90 94 2       1 3
95 e.o.            
Totaal 112 265 28 46 450

Organogram PKN gemeente Elim 2022