KM voor 21 april t/m 9 mei


BLOEMENBEZORGING

21 april Femmie Mol en Fini Guichelaar
28 april Arendje Benjamins en Jannie Snippe
5 mei Jennie Ellerie en Jannie Zwartscholten

LIEF EN LEED

Op 6 april 1984 traden Catharinus Smit en Annigje Dekker in het huwelijk. Dat was dus zaterdag 6 april 40 jaar geleden. Catharinus en Annie van harte gefeliciteerd.

We willen iedereen die zorgen ervaart om gezondheid, onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan, verdriet of gemis ervaren veel sterkte toewensen. Maar vooral bidden we iedereen de liefdevolle en troostvolle nabijheid toe van onze hemelse Vader.

JARIGEN 75+ (t/m 17-4)

  naam achternaam Verj. jaar
Br. A. Koopmans 23-4 1943
Br. B. Otten 23-4 1947
Zr. A. Akse- Prins 25-4 1939
Br. R. Ham 29-4 1948
Br. A. Santing 2-5 1938
Zr. A. Dekker 6-5 1939
Br. D. Jurjens 6-5 1947
Zr. H. Prijs 7-5 1943

Hartelijk Gefeliciteerd!

OVERLEDEN

Zaterdag 13 april is mevr. H. Vos-Smit, wonende in Huize De Eik te Slagharen, overleden. Zij mocht 89 jaar worden. De begrafenis is vrijdag 19 april vanuit de Dorpsstraatkerk. De dienst begint om 10.00 uur, vanaf half tien is er gelegenheid om de familie te condoleren. Aansluitend zal ze begraven worden in Steenwijk. Ook donderdagavond is er gelegenheid om de familie te condoleren. Dat kan dan in Huize De Eik te Slagharen van 19.00 tot 19.30 uur.

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

OVERLEDEN

Op woensdag 3 april is mevr. Martie Diphoorn-Veuger, wonende in de Bremhoeve te Kerkenveld,  overleden op de leeftijd van 88 jaar. Maandag 8 april was de afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

IN MEMORIAM MARTIE DIPHOORN-VEUGER

Op maandagochtend 8 april jl. heeft de begrafenis plaatsgevonden van mevrouw Martie Diphoorn-Veuger. Zij mocht 88 jaar worden. Zij werd geboren op 21 mei 1935 te Hollandscheveld in een gezin met in totaal 8 kinderen. In haar leven ontmoette ze Jan, met wie ze later ook zou trouwen. In hun huwelijk mochten vier kinderen geboren worden. Jan overleed op 65-jarige leeftijd en al die tijd tot afgelopen 3 April was zij weduwe. De laatste periode van haar leven bracht zij door in de Bremhoeve.

Onze gedachten en in onze gebeden denken wij aan: Bertha & Albert, Be & Corina, Ida & Jan, Erik & Irma en hun kinderen en kleinkinderen. Getroost door de woorden die boven de rouwkaart mochten staan ‘veilig in Jezus armen’. In het vertrouwen op haar Heer en Heiland heeft Martie haar leven hier op aarde mogen loslaten om voor altijd bij Jezus te zijn.

 VOORJAARSSCHOONMAAK TUIN PEREBOMENWEGKERK

Zaterdagmorgen 4 mei willen we vanaf half 9 de tuin bij de kerk weer zomerklaar maken.

Helpen u/jullie ook mee. Half 9 bij de kerk voor koffie wordt gezorgd.

Gr. namens de Kerkrentmeesters; Daan van Blanken 06-13109377

VERHUIZINGEN (om privacy redenen niet opgenomen in KB)

Naar onze gemeente:

Uit Bergambacht:

Dhr. G. B. de Hoop, Perebomenweg 60, 7916PG uit Stuifzand:

Rachelle Bergström, Zuideropgaande 156a, 7913TR, Holl-veld

Zij is sinds 27 maart de echtgenote van Maik Kruisselbrink.

Binnen onze gemeente:

Yvonne Guichelaar van Het Hoosvat 48 naar Dorpsstraat 56, 7916PD

Uitgeschreven op eigen verzoek:

Dhr. T. K. Pieterman, ds. Boersmastraat 1

Dhr. A. F. J. de Boer, Schutswijk 106

Dhr. S. Hoogeveen, Carstenswijk 10

VERANTWOORDING GIFTEN

Voor de bloemenkas is ontvangen:

1 x € 10,00 via Hennie Guichelaar

Voor de Kerkrentmeesters is ontvangen:

1 x € 40,00 via de bank

1 x € 20,00 via Bert Schonewille

COLLECTEOVERZICHT MAART 2024

Diaconie € 333,90
Voorjaarszending 3 maart €   43,60
Voedselbank 29 maart € 183,20
Werelddiaconaat 31 maart €   81,15
Bloemenkas, busjes uitgang € 181,70
Kerkrentmeesters € 473,20
Parapludienst 3 maart €   55,10
Totaal €1351,85

VAN DE DIACONIE:

De diaconie wil de gemeenteleden hartelijk danken voor giften die zijn gegeven bij…..

  • De busjes van de zending. Er is € 270,70 overgemaakt naar  Mensen- Kinderen, ds. van Beesten is hier nauw bij betrokken.
  • De busjes van “bloemengeld”.(de boeketten bloemen die zondags voor de kerk staan) Hier zat het mooie bedrag van € 181,70 in.
  • De busjes bij de Avondmaaltafel. Hierin zat het bedrag: €183,20.  Dit wordt overgemaakt naar Voedselbank Hoogeveen

(sommige bedragen worden ook genoemd in het collecteoverzicht van maart)

KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERG. VAN 20-03-’24  

De vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend door voorzitter Jacques Severin.

Ouderlingen. Op 12 mei is er een speciale dienst. Erik Potjes zal dan officieel aan onze gemeente verbonden worden als kerkelijk werker. En Riëtte Schraa, die haar verkiezing tot diaken heeft aangenomen, zal dan bevestigd worden.

Tijdens de onlangs gehouden consistorievergadering is gesproken over de taakverdeling tussen Hans Lowijs en Erik Potjes. In grote lijnen zijn de taken tussen hun verdeeld, Hans de vijftigers en vijftig plus, Erik wat daaronder zit.

Met de Kerkrentmeesters is afgesproken dat zij een stukje voor de kerkbladen zullen schrijven waarin zij Erik Potjes zullen introduceren. En Erik zal een stukje aanleveren waarin hij zichzelf voorstelt (kerkbl. 29-3).

Kerkrentmeesters. Twee kerkrentmeesters hebben een vergadering bijgewoond van Het Oversticht. Deze ‘club’ brengt op verzoek van en mét de burger gemeente alle kerkgebouwen in de gemeente Hoogeveen in kaart. De gedachte hierachter is globaal: wat kunnen we voor elkaar betekenen.

Diaconie. I.v.m. de vacatures hebben ze ervoor gekozen om met slechts één diaken in de dienst in de Perebomenwegkerk aanwezig te zijn.

De stroopwafelactie is weer aanstaande: in week 16. En waarschijnlijk wordt dan 15 april gelopen.

M.b.t. de H.A. viering op Goede Vrijdag is een (extra) uitnodiging gegaan naar de vier personen die onlangs belijdenis hebben gedaan. De bedoeling is dat zij met de dienstdoende kr-leden de kerk binnenkomen.

Verbouwingscommissie. Architectenbureau DAAD heeft van hetgeen zij van de gemeente gehoord hebben tijdens de onlangs gehouden workshop, op papier gezet. De bedoeling is dat er in juni een avond georganiseerd wordt waarin dat wordt getoond.

De scriba     

 

Thema avond: Elim een Oase; Over het bouwen aan de kerk van morgen

Reserveer donderdag avond 25 april ’24

Beste gemeenteleden,

Zoals jullie vernomen hebben, hebben wij een nieuwe kerkelijk medewerker voor onze gemeente, namelijk Erik Potjes. De officiële introductiedienst, in de bedieningstelling, zal D.V. zondag 12 mei zijn.

Erik zal zich in onze gemeente met name gaan concentreren op het jongeren werk.

Het begrip jongeren nemen we heel ruim, dit wil zeggen, ook jonge gezinnen. Met andere woorden, Erik zal breed zichtbaar worden binnen onze gemeente, naast Hans Lowijs, die zich ook blijft inzetten voor onze gemeente, maar zich met name zal richten op de ouderen.

Om op korte termijn nader kennis te maken met de gemeente, maar ook te werken aan de ontwikkeling van onze gemeente, hebben we gemeend op donderdagavond 25 april een thema avond te houden. Het thema op deze avond is: Elim een Oase.

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere Dromen, De kerk dat ben jij en hoe willen we onze gemeente ontwikkelen?

Naast dat de kerkenraad aan het begin van de bijeenkomst enkele korte mededelingen zal doen, zal Erik de avond verder begeleiden, een mooie manier om elkaar te leren kennen!

We hopen dat we u deze avond mogen ontmoeten, plaats is de Pereboomwegkerk.

Vanaf 19.00 uur bent u welkom voor ontvangst met een kop koffie of thee,

waarna we om 19.30 uur willen beginnen met de thema-avond.

Allen tot ziens op 25 april.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

 MUNTUITGIFTE

Muntuitgifte elke tweede woensdag van de maand van 18.45 uur tot 19.15 uur in de consistorie van de Dorpsstraatkerk. Ook kunnen elke dag, na telefonisch overleg, munten gehaald worden bij Jannie Zwartscholten, tel: 351856

De kerkrentmeesters

LIVE STREAM VOLGERS

Via de beamerpresentatie voorafgaand aan de dienst, worden de te houden collectes getoond. De kerkrentmeesters en diakenen willen graag zoveel mogelijk de gestelde doelen halen. Steunt u hen? De banknummers zijn:

Kerkrentmeesters :       NL16 RABO 0316 6014 62

Diaconie:                     NL20 RABO 0316 6000 32

INLEVERMOMENT KOPIJ KM

De kerkenraad

CONTACTPERSOON LIEF EN LEED

Wilt u iets vermeld hebben op de nieuwsbrief geef het dan door. Mijn email adres is catharina@vanblankenelim.nl telefoonnummer 351435 of een appje naar 06-21525131.

Als u denkt,  er is iemand in de gemeente die een bos bloemen verdient, ook dan mag u mij een berichtje sturen.

Groet, Catharina van Blanken

Elim’s PKN nieuws

Wilt u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com

KOPIJ VOLGENDE KM

Op dinsdag 30 april 2024, tot 19.30 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres: kmgeref@gmail.com

Mocht het zo zijn dat u dan alsnog een dringend bericht heeft, dan is dat het natuurlijk mogelijk om dat alsnog aan te leveren.

WEBSITE

Bent u op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden. Het adres van de site is www.pkn-elim.nl

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl