KM voor 9 t/m 17 december


 

BLOEMENBEZORGING

26 november Ria ten Caat en Bertha Stoter
3 december Hilly v.d. Kooij en Gina Tel
10 december Reina Schonewille en Ina Kordes
17 december Ada Hoorn en Jannie Snippe

 LIEF EN LEED

Mevr. D. Santing-Winkel, is verhuisd naar de Bremhoeve in Kerkenveld.

De familie Hoorn gaat een zware tijd in. Hun in Linde wonende dochter is afgelopen week begonnen aan een zwaar behandelingstraject.

Catharina van Blanken, is weer thuis, na een kuur van 5 dagen Illoprost, nu hopen dat ze daar de komende winter profijt van mag hebben.

Mevr. J. Metselaar-Snippe heeft een periode  in de ziekenboeg van De Beatrix doorgebracht. Dit om aan te sterken na een longontsteking.

Ronald en Harmke Dijkslag waren afgelopen week 25 jaar getrouwd. We willen hen van harte feliciteren en veel geluk wensen voor de toekomst.

De hierboven genoemde, maar ook alle anderen die zorgen ervaren om gezondheid, onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan, verdriet of gemis ervaren, willen we veel sterkte toewensen. Maar vooral bidden we iedereen de liefdevolle nabijheid toe van onze hemelse Vader.D

DE 75 PLUSSERS T/M 17-12

naam A S V Geb. jaar
Br. A. Schonewille 24-11 1937
Zr. M.A. Duinkerken- Harbers 29-11 1935
Zr.. J. Ten Caat-Duinkerken 29-11 1947
Zr. K. Benjamins-Lichtendonk 4-12 1946
Zr. G. Schonewille- Zomer 5-12 1948
Br.   D.   Guichelaar     6-12   1942  
Br. K. Koekoek 10-12 1943
Zr. T. Koopmans- Bos 12-12 1945
Br. H. Tigelaar 15-12 1947
Br. H. Metselaar 18-12 1932
Zr. M. Guichelaar-Wolting 20-12 1938

Hartelijk Gefeliciteerd!

VERVOER NAAR DE KERK

Wanneer er gemeenteleden zijn die slecht ter been zijn en toch graag de kerk willen bezoeken, kunnen deze gehaald en gebracht worden.

Graag dan 1 dag van te voren contact opnemen met Bert Schonewille tel. 0528-352076 of Hendrikjan Hummel tel. 0528-854299

VERANTWOORDING GIFTEN

Voor de bloemenkas is ontvangen:

        1 x € 10,- via Jannie Snippe

COLLECTE OVERZICHT OKTOBER 2023

Diaconie €  234,05
Beamer busje –     11,90
Parapludienst 1 oktober –     63,90
Kerkrentmeesters –   441,00
2 x gift Kerkrentmeesters via bank –   120,00
Totaal €  870,85

Hartelijk dank voor uw giften

ABONNEMENTEN KERKBODE

Rond 15 oktober zullen de automatische incasso’s à € 25,- voor het abonnement op KB voor het abonnementsjaar 2023/2024 afgeschreven worden, postabonnementen € 50,-.

Bij degene die nog contant betalen zal er binnenkort iemand aan de deur komen met een kwitantie van € 25,-. Voor vragen over uw abonnement kunt u altijd terecht bij

Reina Schonewille.

LIFESTREAM VOLGERS

Via de beamerpresentatie voorafgaand aan de dienst, worden de te houden collectes getoond. De Kerkrentmeesters en diakenen willen graag zoveel mogelijk de gestelde doelen halen. Steunt u hen?

De banknummers zijn:
Kerkrentmeesters:          NL16 RABO 0316 6014 62 Diaconie:                         NL20 RABO 0316 6000 32

VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2023 PROT. GEMEENTE DE BRON

VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2023 PROT. GEMEENTE DE BRON

Hierbij een overzicht van de vrijwillige bijdrage 2023

toezeggingen    :2023                             € 44.826,96

ontvangen        : t/m 16-11-2023            € 36.422,24

ingepland         : incasso nov.                € 629,87

nog te ontvangen                                   € 7.774,85

Indien u een machtiging hebt gegeven voor aut. incasso wordt uw bijdrage rond de 25e geïncasseerd. Zoals u ziet zijn nog niet alle toezeggingen binnen, wilt u ( misschien bent u het vergeten) dit op korte termijn voldoen, want wat duurt het maar dan gaat de nieuwe actie Kerkbalans al weer van start.

Betaald u zelf, wilt u dan uw lidnummer en  naam vermelden op de overschrijving?

bank: NL16 RABO 0316 6014 62 t.n.v. Protestantse Gemeente de Bron

te Elim

Hartelijk dank voor uw toezegging en bijdrage, uw Kerkrentmeesters

MUNTUITGIFTE

Muntuitgifte elke tweede woensdag van de maand van 18.45 uur tot 19.15 uur in de consistorie van de Dorpsstraatkerk. Ook kunnen elke dag, na telefonisch overleg, munten gehaald worden bij Jannie Zwartscholten, tel: 351856

GEMEENTEAVOND

Het is de bedoeling om 10 januari 2024 een gemeenteavond te houden. Deze zal in het teken staan van ambtsdragerverkiezing en nieuwjaarsborrel. Nadere informatie volgt over het waar en hoe.

M.v.g. uw/jullie Kerkenraad

E

KERKDIENST EEUWIGHEIDSZONDAG

We komen deze zondag bij elkaar om hen te gedenken die ons voorgingen naar het land van louter licht.

We willen gedenken, de namen noemen, en samen bidden en danken in de kracht van de Heilige Geest die Jezus ons als Trooster heeft beloofd. Hun namen worden genoemd en er wordt een kaars aangestoken.

Het afgelopen kerkelijk jaar zijn ons ontvallen:

Lambert Kikkert               Overleden 13 december 2022, 74 jaar

Geert Schonewille           Overleden 3 januari, 86 jaar

Henk Janssen                 Overleden 8 januari, 83 jaar.

Ook zal er een kaars aangestoken worden voor hen die hier niet genoemd zijn. De dienst wordt gehouden in de Dorpsstraatkerk en begint om 10.00 uur.

I.v.m. Zondag 26 november Eeuwigheidszondag.

Wandelen met God

Wie wandelt met God loopt vroeg of laat de hemel binnen 

(Gen. 5 : 21 – 24)

In Genesis 5 worden heel wat personen genoemd die toen leefden. En dan ineens die paar woorden die eruit springen: “en Henoch wandelde met God”, tot 2x toe. Hij wordt boven de anderen uitgetild. Dat betekent niet, dat de anderen niet in God geloofden. Maar wel, dat het geloof van Henoch heel bijzonder was, de NBV vertaalt ook met “Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God”.
Henoch leeft nl. in een tijd waarin velen zich weinig tot niets van God aantrekken.  Maar Henoch laat zich in die goddeloze tijd niet van de wijs brengen. Hij doet geen water bij de wijn door een halfslachtige gelovige te worden. Henoch leeft dicht bij de Here. Zo heeft dat wandelen niks te maken met een incidentele wandeling, maar elke dag leven met God, in verbondenheid met God. In het gewone leven van werk en huwelijk, van vrijetijdsbesteding en naar de kerk gaan. In de kracht van zijn leven, wandelde Noach met God.  En Henoch gaat de confrontatie niet uit de weg. Want ook in het Bijbelboek Judas wordt Henoch genoemd, dat hij profeteerde over het oordeel van God over alle vrijbuiterij en hoogmoed in zijn tijd. En daarbij kondigt hij aan dat God zal komen om recht te spreken over allen die mopperen, klagen en ontevreden zijn. Henoch wandelde dus heel publiek met God. Iedereen kon het zien en horen! Henoch schaamde zich er niet voor. Dus wie in dit leven met God wandelt verwacht het van Hem en is op weg naar Gods koninkrijk. En dan, ineens zo lezen we is “Henoch er niet meer”.
Nu wandelen met God loopt uit op leven bij God. Dat wandelen in geloof wordt dus beloond. Als je wandelt met God word je niet beloofd dat je altijd wind mee hebt. Soms stormt het en heb je de wind pal tegen. Wandelen met God kan ook betekenen leven met verdriet om gemis of eenzaamheid of om wat mensen je aandoen. Juist dan dat doel van je wandeling in de gaten houden en niet alleen letten op de tegenslag van het moment. Want God laat je niet in de steek. Dan is er nog steeds veel te huilen: en hij stierf, en zij stierf. Je man of je vrouw, je broer of je zus, misschien je kind. De lege plaats aan tafel, het lege bed, het blijft pijn doen. Wie wandelt met God wordt niet alle tranen bespaard. Maar als je soms moet huilen mag je bij je Vader schuilen. Hij loopt naast je. En wandelen met God is ook dit, dat Hij tegen je zegt:
Als je niet meer lopen kunt, dan draag ik je! 

Pastor Hans Lowijs


CONTACTPERSOON LIEF EN LEED

Wilt u iets vermeld hebben op de nieuwsbrief geef het dan door. Mijn email adres is catharina@vanblankenelim.nl telefoonnummer 351435 of een appje naar 06-21525131.

Als u denkt,  er is iemand in de gemeente die een bos bloemen verdient, ook dan mag u mij een berichtje sturen.

Groet, Catharina van Blanken

Elim’s PKN nieuws

Wilt u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com

KOPIJ VOLGENDE KM

Tot maandag 17 decembervoor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres: kmgeref@gmail.com

WEBSITE

Bent u op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden. Het adres van de site is www.pkn-elim.nl

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

WEBSITE

Op de website is een schat aan informatie te vinden omtrent de diensten, PKN- nieuws en KM. Ook wordt er aandacht aan de jeugd, financiën, algemene info, geschiedenis en contacten besteed.

Bent u dus op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl