KM voor 11 februari t/m 3 maart


BLOEMENBEZORGING

11 februari Jannie Snippe en Mariëlle Zwartscholten
18 februari Jennie Ellerie en Truida Krikken
25 februari Ria ten Caat en Catharina van Blanken
3 maart Hiily v.d. Kooij en Reina Schonewille

 

Dhr. Andries Prins is dinsdag 30 januari weer thuisgekomen. Na de operatie van een week eerder is hij lichtelijk positief dat hij het been mag behouden. Maar het is nog een heel lange zware weg voor hem (en zijn gezin) Andries en familie heel veel sterkte de komende tijd.

Mevr. Marijke Bruinsma heeft onlangs een nieuwe halve knie gekregen. Naar omstandigheden gaat het goed, nu revalideren. Marijke we wensen je veel sterkte en beterschap toe.

Mevr. Loes Heiner is dinsdag 30 januari opgenomen in het ziekenhuis te Hardenberg. Zij heeft een longontsteking en zij heeft een griepvirus. Onderzoek moet uitwijzen wat daaraan gedaan kan worden. Loes is ondertussen weer thuis. Loes, maar ook André, veel sterkte toegewenst en dat je je verjaardag toch thuis hebt kunnen vieren

Jarigen 75 plus t/m 7 maart

naam Achternaam jaar
Zr. W.P. Van Berkom 15-2 1945
Br. H. Kordes 15-2 1943
Br. B. Krikken 16-2 1945
Br. A. Hartman 17-2 1945
Zr. E. Veuger-Slot 22-2 1940
Zr. J.G. ten Kate-Stoffers 23-2 1939
Br. A. Wassen 2-3 1943
Zr.   A.   Boertien-v.d. Weide 2-3   1944  
Zr. G. Pol-Koopman 5-3 1935
Br. H.G.M. Berkenbosch 6-3 1947
Zr.   A.   Oelen-Benjamins   7-3   1941  

Hartelijk Gefeliciteerd!

Zondag 11 februari.
Op zondag 11 februari nemen we afscheid van enkele ambtsdragers.
Te weten
– Wilhelmien Veldman,
– Bert Schonewille,
– Ally Snippe
– Mariëlle en Willard Zwartscholten (duo ouderlingen).
Zij allen hebben in die jaren waarin ze zitting hadden in de kerkenraad het nodige langs zien komen. Het is dan ook goed om op een gegeven moment rust te mogen nemen van het kerkenwerk. Alhoewel sommigen niet graag op de voorgrond staat, willen we hier toch gepaste aandacht aan schenken. Wij laten hen gaan en willen hen danken voor de overtuiging, de inzet en de liefde, waarmee ze zich hebben hebt ingezet voor de gemeente(n). Ondanks dat het soms zware jaren waren voor hen hopen wij ze toch met plezier en met dankbaarheid op deze periode mogen terugkijken. Inmiddels loopt nog steeds de procedure voor de invulling van deze vacatures en we hopen, dat deze spoedig vervuld zullen worden. De ambtsdragers staan ‘ten dienste’ van de kerk en zijn ‘in dienst’ van Gods koninkrijk (net als wij allemaal overigens).
In diezelfde dienst mogen wij het heugelijke feit vieren dat een aantal gemeenteleden belijdenis van hun geloof hopen af te leggen en gedoopt worden op belijdenis.
Te weten.
– Hilly van der Kooij – Koops,
– Koos de Vries,

– Henk en Greetje Veld – van Dijk.
We hebben in het gesprek elkaar mogen voorhouden dat belijdenis doen geen eindpunt is, maar eerder een halte op de geloofsweg, die je als mens aflegt. Dat vergt een leven lang geloofsverdieping en studie.  We verheugen ons op deze dienst, waarvoor ook de gemeenteleden van harte zijn uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid tot koffie en theedrinken en kunt u hen dan ook persoonlijk gelukwensen en bedanken.
Ik hoop zelf voor te gaan.
Hans Lowijs, pastor

VERVOER NAAR DE KERK

Wanneer er gemeenteleden zijn die slecht ter been zijn en toch graag de kerk willen bezoeken, kunnen deze gehaald en gebracht worden.

Graag dan 1 dag van te voren contact opnemen met Bert Schonewille tel. 0528-352076 of Hendrikjan Hummel tel. 0528-854299

VAN DE KERKENRAAD

Wij zijn inmiddels een jaar onderweg als nieuwe protestantse gemeente ,,de Bron” te Elim. Veel verschillen in organisatie en beheer zijn inmiddels gladgestreken en/of opgelost. We zijn nog met een aantal punten bezig om die aan te passen en hopen dit het komend jaar afgerond te hebben.

Er is veel tijd en energie ingestoken en het meeste is inmiddels gepasseerd, waarop we samen dankbaar terug zien.

Een aantal dingen blijft toch wel onze aandacht vragen. Dit zijn met name dingen op organisatorisch vlak wat we onder de aandacht willen brengen, met name het vrijwilligerswerk. Op de gemeenteavond van 10 januari jl. is dit aan de orde geweest, maar hebben we natuurlijk niet iedereen bereikt.

Wij beseffen dat iedereen het druk heeft met allerlei activiteiten zoals gezin, werk, sport, verenigingswerk en klussen. Net zoals het belangrijk is om verenigingen en sportclubs met vrijwilligerswerk in stand te houden, geldt dat ook voor de kerk.

Dan denk je misschien; ‘het gaat toch goed en het loopt toch op rolletjes’, dat is gelukkig tot nu toe ook zo, maar we willen in de toekomst een levende gemeente zijn, waar ook (jonge) gezinnen een plekje vinden.

Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij onze gemeente, schoonmaak, tuinonderhoud, bouwcommissie, lopers met lijsten (verjaardagbusjes, zomercollecte, dankdagcollecte, vrijwillige bijdrage). Alleen de gemiddelde leeftijd van deze vrijwilligers is vrij hoog. We willen met klem onder de aandacht brengen, dat we het samen moeten doen, verjonging zou fijn zijn. Wij moeten het toch samen doen nietwaar? Als meerdere mensen af en toe eens een uurtje helpen, dan maken vele handen licht werk en is het voor iedereen plezierig.

Wij beseffen dat in de huidige samenleving er heel anders met kerk en geloof omgegaan wordt, waardoor niet iedereen meer elke zondag naar de kerk gaat. Gelukkig zijn er diensten waar we de kerk gevuld zien met jonge(re) mensen We willen graag ook het contact van de mensen naar de kerk bevorderen en zijn ons bewust we in die taak de afgelopen periode te kort zijn geschoten. Wij willen graag van onze jongeren horen wat er in hun gedachten speelt en wat hun wensen binnen de kerk zijn.

We willen graag een gemeente zijn die bestuurd en beleeft wordt door mensen, leden en vrijwilligers van alle leeftijden in de kerk of kerkenraad, daar ligt ons aller verantwoording. Daarom vragen we dan ook dringend, wanneer er een beroep gedaan wordt voor een functie binnen de kerkenraad (ouderling, kerkrentmeester of diaken) dit niet zomaar naast je neer te leggen. En zeker, het vergt best tijd en inzet, maar het is ook dankbaar werk. Vaak denkt men; ‘Ik heb geen tijd’, of ‘ik kan dat niet’. Weet dan dat je het niet alleen doet. Help door een steentje bij te dragen.

Wij willen graag van al onze gemeenteleden/jongeren horen wat er in hun gedachten speelt en wat hun wensen en verwachtingen binnen onze gemeente zijn. Voor de toekomst hopen we met ieders inzet, dat anderen ervaren dat er in die mooie kerk in Elim een bloeiende, enthousiaste gemeente ontstaat waardoor ze zeggen: Daar wil ik ook bij horen!

Wij vertrouwen erop dat bovenstaande je aan het denken zet. Wanneer er vragen zijn, stel ze gerust aan iemand van de kerkenraad.

Uw/jullie kerkenraad De Bron

VERANTWOORDING GIFTEN

Voor de bloemenkas is ontvangen:

1 x € 10,00 via Grietje Schonewille

1 x € 10,00 via Dinie Prijs 1 x € 20,00 via Rolinka Okken 1 x € 10,00 via Fini Guichelaar
1 x € 7,00 via Jannie Snippe

ACTIE KERKBALANS

Inmiddels zijn de meeste toezeggingen binnen en is het prachtige bedrag van € 43.646,72 tot nu toe toegezegd! We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun toezegging voor 2024. Ook een bedankje voor de lopers is zeker op z’n plaats.

Fijn dat we steeds weer een beroep op u mogen doen!

Na veel jaren hebben mevr. Grietje Sloots en dhr. Anton Wassen besloten om vanaf nu te stoppen met het lopen van hun route. Grietje en Anton bedankt voor jullie jarenlange inzet!!

De kerkrentmeesters delen mee dat voor de actie Kerkbalans 2024 tot nu toe het prachtige bedrag van € 44.242,70 is toegezegd! (Stand per 4-2)

Dank je wel voor uw toezegging en de vrijwilligers bedankt voor het rondbrengen en ophalen van de brieven!

GEACHT JONG GEMEENTELID

Onlangs is de actie kerkbalans geweest. Op het moment van schrijven is nog niet alles binnen en geteld. Toch willen wij hierover nog enige informatie verstrekken en dan met name aan onze jongeren. Ook jullie zijn aangeschreven voor de actie Kerkbalans. Voor een aantal de eerste keer, omdat jij 18 jaar geworden bent, voor sommigen ongetwijfeld al eerder.

Dan vraag jij je misschien af: waar betaal ik eigenlijk voor. Als je lid van een vereniging bent betaal je contributie om de vereniging in stand te houden.

Dat is vanzelfsprekend, anders zou de vereniging of club niet kunnen bestaan. Dat is ook zo met de kerk, ook deze is afhankelijk van bijdrages van hun gemeenteleden, om de kerk in stand te houden kunnen zij niet zonder deze middelen. De kerk maakt natuurlijk net als elke vereniging veel kosten, denk aan onderhoud, voorganger, koster, energie, verplichte afdrachten.

Omdat jij ingeschreven staat in het kerkelijk bestand word ook jij aangeschreven.

Wij hopen dat jullie een steentje willen bijdragen. Het is geen verplichting natuurlijk maar wij als kerk hopen toch dat jullie de verantwoording voelen om samen de kerk in stand te houden. Wij hopen jullie een beetje verteld te hebben hoe belangrijk het is en waarom deze bijdrage gevraagd wordt.

Jullie Kerkrentmeesters  

LIFESTREAM VOLGERS

Via de beamerpresentatie voorafgaand aan de dienst, worden de te houden collectes getoond. De Kerkrentmeesters en diakenen willen graag zoveel mogelijk de gestelde doelen halen. Steunt u hen?

De banknummers zijn: Kerkrentmeesters:          NL16 RABO 0316 6014 62 Diaconie:                         NL20 RABO 0316 6000 32V

Indien u een machtiging hebt gegeven voor aut. incasso wordt uw bijdrage rond de 25e geïncasseerd. Zoals u ziet zijn nog niet alle toezeggingen binnen, wilt u ( misschien bent u het vergeten) dit op korte termijn voldoen, want wat duurt het maar dan gaat de nieuwe actie Kerkbalans al weer van start.

Betaald u zelf, wilt u dan uw lidnummer en  naam vermelden op de overschrijving?

bank: NL16 RABO 0316 6014 62 t.n.v. Protestantse Gemeente de Bron

te Elim

Hartelijk dank voor uw toezegging en bijdrage, uw Kerkrentmeesters

MUNTUITGIFTE

Muntuitgifte elke tweede woensdag van de maand van 18.45 uur tot 19.15 uur in de consistorie van de Dorpsstraatkerk. Ook kunnen elke dag, na telefonisch overleg, munten gehaald worden bij Jannie Zwartscholten, tel: 351856

CONTACTPERSOON LIEF EN LEED

Wilt u iets vermeld hebben op de nieuwsbrief geef het dan door. Mijn email adres is catharina@vanblankenelim.nl telefoonnummer 351435 of een appje naar 06-21525131.

Als u denkt,  er is iemand in de gemeente die een bos bloemen verdient, ook dan mag u mij een berichtje sturen.

Groet, Catharina van Blanken

Elim’s PKN nieuws

Wilt u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com

KOPIJ VOLGENDE KM

Tot vrijdag 1 maart 2024, voor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres: kmgeref@gmail.com

WEBSITE

Bent u op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden. Het adres van de site is www.pkn-elim.nl

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl