KM voor 30-4 t/m 14-5

BLOEMBEZORGING

21 mei Annelieke Bos en Jannie Zwartscholten
28 mei Dini Prijs en Marielle Zwartscholten
4 juni Femmie Zomer en Catharina van Blanken

 LIEF EN LEED

Dhr. Stoffer Oelen wordt op dit moment flink beperkt in zijn zichtvermogen. Met het linkeroog ziet hij niets meer en met het rechteroog weinig. Er wordt nog geprobeerd met medicatie en prikken om het zicht wat beter te krijgen. Dit alles in de hoop dat ze komende zomer nog weer samen kunnen fietsen en genieten van de leuke dingen in het leven. We willen hen veel sterkte toewensen.

Catharina van Blanken is vorige week weer naar het UMCG geweest. Ze had gehoopt te horen te krijgen wanneer de operatie zou plaatsvinden, maar deze arts denkt dat er boven in de rug ook nog een hernia zit en wil eerst onderzoeken hoe de doorstroming is. Dus moet ze weer wachten op een oproep voor een nieuwe MRI. Al met al duurt het allemaal lang.

We willen iedereen die zorgen ervaart om gezondheid, onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan, verdriet of gemis ervaren veel sterkte toewensen. Maar vooral bidden we iedereen de liefdevolle en troostvolle nabijheid toe van onze hemelse Vader.

DE 75 PLUSSERS 14-5 T/M 4-6

naam Achternaam Straat Verj. Geb. jaar
Br. R. Akse Langewijk 21 18-5 1937
Zr. H. Slot- Lichtendonk Langewijk 131 21-5 1943
Zr.. M. Diphoorn- Veuger Bremhoeve, kamer 11 21-5 1935
Zr. G. Zwiers- Pastoor Prieswijk 136 23-5 1944
Zr. E. Santing- Winkel Carstenswijk 101 26-5 1924
Br. G. Schraa Zondervanstraat 30 27-5 1942
Zr. H. Schraa- Prijs Zondervanstraat 30 2-6 1940
Zr. I. Kordes- Wols Prieswijk 30 3-6 1946

         Hartelijk Gefeliciteerd!

GEMEENTELEDEN DIE WONEN IN VERZORGINGSHUIZEN

WZC De Rieg, Riegshoogtendijk 57a, 7913 AA Holl-veld:

  • Mevr. E. H. van Blanken-de Vries, kamer 3

WZC Beatrix, Riegshoogtendijk 59, 7913 TZ Holl-veld:

  • Dhr. B. ten Caat, kamer 33
  • Dhr. H. Tigelaar, kamer 7

Verpleeghuis Weidesteyn, Dr. G. H. Amshoffweg 4, 7909 AA, Hoogeveen:

  • Dhr. A. Schonewille, kamer 326

Woonzorg De Bremhoeve, Jan Haarstraat 24, 7926 TC, Kerkenveld:

  • Mevr. M. Diphoorn-Veuger, kamer 11
  • Mevr. J. Kroesen-Kikkert, kamer 8

WZC De Eik, Coevorderweg 31, 7776 AC Slagharen

  • Mevr. H. Vos-Smit, appartement 3

VERHUIZINGEN

Naar onze gemeente (vanuit Nw. lande):

Dhr. T. K. Pieterman, ds. Boersmastraat 1, 7916 RG

Binnen onze gemeente:

Melanie Smit, van Prieswijk 41 naar Dorpsstraat 2-12, 7916 PC

COLLECTEN IN DE MAAND APRIL 2023

Diaconie:

02-4: Maldavië                          € 54,85

07-4: Voedselbank                    € 107,90

09-4: Kinderen en jongeren       € 109,45

16-4: Eigen jeugdwerk              € 51,45

23-4: Stichting “de Hoop”          € 42,05

30-4: Mensenkinderen              € 92,80

Totaal:                                     € 458,50

Kerkrentmeesters april:          € 429,05

Paraplucommissie 9-4:           € 110,45

VERANTWOORDING GIFTEN

Voor de bloemenkas is ontvangen:

1 x € 10,00 via Ada Hoorn

1 x € 10,00 via Dinie Prijs

LIFESTREAM VOLGERS

Via de beamerpresentatie voorafgaand aan de dienst, worden de doelen van de te houden collectes getoond. De Kerkrentmeesters en diakenen willen graag zoveel mogelijk de gestelde doelen halen. Steunt u hen? De banknummers zijn:

Kerkrentmeesters:         NL16 RABO 0316 6014 62

Diaconie:                       NL20 RABO 0316 6000 32     

MUNTUITGIFTE

Muntuitgifte elke tweede woensdag van de maand van 18.45 tot 19.15 in de consistorie van de Dorpsstraatkerk.

Ook kunnen elke dag, na telefonisch overleg, munten gehaald worden bij Jannie Zwartscholten tel: 351856

De Kerkrentmeesters

VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2023 PROT. GEMEENTE DE BRON

Gemeente, hierbij een overzicht.

Toezeggingen      2023                        € 43.740,76

Ontvangen:      t/m 28-03-2023             € 18.374,74

nog te ontvangen                                 € 25.366,02

Indien u een machtiging hebt gegeven voor automatische incasso wordt uw bijdrage rond de 23e van de maand geïncasseerd.

Betaald u zelf, wilt u dan uw lidnummer en naam vermelden op de overschrijving? bank: NL16 RABO 0316 6014 62 t.n.v. Herv. Gem. Elim, of  NL92 RABO 0316612898 (dit is nog tijdelijk, we zijn druk bezig de rekeningen samen te voegen en op nieuwe naam “de Bron”)

Hartelijk dank voor toezegging en bijdrage!

BLOEMENBUSJE

Het bloemenbusje in de Perebomenwegkerk heeft € 105,50 opgebracht. Dit bedrag is voor de bloemenkas.

Namens beheer van de bloemenkas, hartelijk dank.

VELDMAN-BOER STICHTING

Als vervanger voor Henk Janssen in de Veldman-Boer Stichting hebben wij Jurrie Guichelaar, het Hoosvat 4, bereid gevonden namens Protestantse Gemeente De Bron zitting te nemen in deze Stichting.

Wij zijn blij dat Jurrie hierin namens onze gemeente afgevaardigde wil zijn. Wij hebben  bericht ontvangen dat hij in het bestuur voorgedragen en geaccepteerd is.

Wij wensen Jurrie naast Bert Ellerie veel succes in deze Stichting.

De Kerkrentmeesters.

KORT VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 20-4-2023

De twee nieuwe kerkenraadsleden Jacques Severin en Daan van Blanken waren vanavond voor het eerst in ons midden. Uiteraard werden die hartelijk welkom geheten.

Onze consulent, ds. Paas, heeft laten weten beschikbaar te zijn om de te vormen beroepingscommissie te ondersteunen. Voordat die commissie daadwerkelijk aan de slag kan moet er o.a. nog overleg gevoerd worden met instanties van de Classis. Maar we besluiten om alvast een drietal kerkenraadsleden aan te wijzen die al wat voorbereidend werk gaan doen. Wilhelmien Veldman, Mariëtte Wijnsma en Mariëlle Zwartscholten stellen zich beschikbaar. Te zijner tijd zullen gemeenteleden gevraagd worden toe te treden tot de beroepingscommissie. De PKN laat ons weten dat er nagedacht wordt over de ‘beroepsprofielen’. Ze noemen er drie: predikant, pastor en kerkelijk specialist. Wordt vervolgd.

We praten vrij uitgebreid over de kerkbladen. De krm hebben diverse opties bekeken en die passeren de revue. We besluiten om een gemeenteavond te houden en wel op 6 juni, waar ‘hoe verder met de kerkbladen’ een belangrijk punt op de agenda zal zijn.

In verband met de toenemende armoede, wordt gesproken over de diaconale mogelijkheden, maar ook de moeilijkheden daarin. Er zal contact gezocht worden met iemand met meer kennis op dat specifieke gebied.

De diaconie is heel tevreden over het verloop van de stroopwafelactie. Functieverdeling. Die hadden we aanvankelijk uitgesteld in afwachting van de bevestiging van de verkozen ambtsdragers. Dat is inmiddels gebeurt zodat dit punt nu afgehandeld kan worden. De verdeling is als volgt: Voorzitter kerkenraad: Jacques Severin Scriba: Roelof Koekoek Tweede voorzitter: Joop de Jonge.

Tot slot wordt meegedeeld dat Marijke Bruinsma dit jaar wil stoppen als administrateur. De krm gaan bij o.a. het kerkelijk bureau informatie inwinnen omtrent de mogelijkheden.

De scriba

TOT SLOT

Vrees maakt de wolf groter dan hij is.

Zie Psalm 27: 3 Maar nooit verandert God! (KB 7)

Huib Fenijn Uit: Naar veilige haven

Maar nooit verandert God.
Wat om ons heen verand’ren moge,
wat wendt of keert of wordt bewogen, en hoe onzeker ook het lot …
Maar nooit verandert God.
Ben ik ontrouw Hij leidt mij verder,
blijft op het eenzaamst pad mijn Herder;
versterkt mij tegen pijn en spot.
   
Maar nooit verandert God.
Wat ook verdwijnt of gaat verloren,
degenen, die Hij heeft verkoren,
zij komen thuis, naar Zijn gebod.
Maar nooit verandert God.
Al zou geen nieuwe dag meer blinken en alles in het niet verzinken,
al sloeg de laatste hoop kapot …
   
Maar nooit verandert God.    

Ga dan op weg  (KB 8)

(♫ lied 868/Gez. 434:  Lof zij de Heer, de almachtige)

            Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden.

            ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.

            Wees niet bevreesd.

            Ga, en vertrouw op de Geest die je van angst zal bevrijden.

            Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen.

            Geef aan een ieder al wat je jezelf toe zou wensen

             dan onder ’t gaan zoek je de steun van de Naam,

            en overschrijd je je grenzen.

            Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.

Ga, en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen.

CONTACTPERSOON LIEF EN LEED

Wilt u iets vermeld hebben op de nieuwsbrief geef het dan door. Mijn email adres is catharina@vanblankenelim.nl

telefoonnummer 351435 of een appje naar 06-21525131.

Als u denkt,  er is iemand in de gemeente die een bos bloemen verdient, ook dan mag u mij een berichtje sturen.

Groet, Catharina van Blanken

Elim’s PKN nieuws

Wilt u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com

KOPIJ VOLGENDE KM

Tot maandag 15 mei 2023, voor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres: kmgeref@gmail.com

WEBSITE

Bent u op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden. Het adres van de site is www.pkn-elim.nl

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

WEBSITE

Op de website is een schat aan informatie te vinden omtrent de diensten, PKN- nieuws en KM. Ook wordt er aandacht aan de jeugd, financiën, algemene info, geschiedenis en contacten besteed.

Bent u dus op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl