KM voor 2 t/m 25 maart

KERKDIENSTEN

Vanaf 1e Paasdag zullen de diensten weer gehouden worden met maximaal 30 mensen en de bekende coronaregels en vooraf aanmelden.  De diensten blijven ook te volgen via de livestream op de website.                                                                                                      

BLOEMENGROET

De bloemen worden op zaterdag bezorgt door de bloemist bij de desbetreffende personen.

ONZE JARIGEN APRIL

DV 10-4 Zr. J. Lensen- Geuzinge 1945
DV 23-4 Br. B. Otten 1947

HUWELIJK

Afgelopen maand hebben er twee huwelijken plaats gevonden en wel van John Zwartscholten en Hennie van Ommeren op 19 maart 2021.

Hun adres is Liefkenshoek 23, 3907 KC  Veenendaal.

Ook zijn getrouwd Stef Zwartscholten en Mariëlle Boes op 27 maart 2021. Hun adres is Roerdomplaan 91, 7905 EC  Hoogeveen. Wij wensen hen van harte geluk,  Gods zegen en alle goeds voor de toekomst.

Verder wensen wij de mensen, die ziek zijn, wachten op uitslagen of zich door de coronamaatregelen eenzaam en alleen voelen, sterkte. Laten wij naar elkaar omkijken door middel van een telefoontje, een kaartje o.i.d.

EERSTE PAASDAG

Zondag 4 april op 1ste Paasdag is erom 10.00 uur een parapludienst in de kerk aan de Perenbomenweg.

Voorganger in deze dienst is Sarianne van Dalen uit Hoogeveen.

Muzikale medewerking wordt verleend door de groep Just4U.

In aansluiting op de vorige dienst ‘Struikelstenen in de weg naar Pasen’, is het thema voor deze dienst ‘Een grafsteen als preekstoel’. Dertig mensen mogen bij deze dienst aanwezig zijn in de kerk die ook te volgen is op pkn-elim.nl.

U kunt zich opgeven via de mail bij: roelofkk@gmail.com  of wbleker2@freeler.nl

HOUD GOEDE MOED

De evangelist Johannes zegt in hoofdstuk 16 dat Jezus de volgende woorden sprak: Jullie zullen het in deze wereld heel moeilijk krijgen. Maar houd moed! Ik heb het kwaad van deze wereld overwonnen. Hoewel we het er eigenlijk niet over willen hebben kunnen we er toch niet omheen. Ook het kerkelijk leven is in de ban van de pandemie.

Kerkdiensten alleen digitaal, niet kunnen zingen en samen het avondmaal vieren , maar ook het bezoekwerk en de onderlinge contacten zijn tot een minimum beperkt. Vooral veel jongeren en alleenstaanden leiden daar extra onder.

Gelukkig lijkt het einde in zicht en neemt het aantal mensen die een vaccin heeft ontvangen toe en zullen de beperkende maatregelen afgebouwd worden.

Als kerkenraad hebben we het afgelopen jaar zo goed als het kon onze taken proberen uit te voeren en ook nagedacht hoe moeten we als kerk verder. Hoe ziet de toekomst eruit. We proberen zodra het kan de draad weer op te pakken en nieuwe initiatieven te ontplooien.

We willen samen met jullie werken aan de kerk van morgen.

Zodra de mogelijkheid zich voordoet zullen we ook een gemeenteavond beleggen.

Als teken van hoop en onderlinge verbondenheid vind je een kaart in het kerkblad. Voor de ouderen onder ons is er een speciale attentie en ook aan de kinderen is gedacht.

We mogen elkaar gezegende paasdagen wensen en daarbij uitgaan van bovenstaande tekst en het zeker weten: we leven in moeilijke tijden, maar Jezus zegt: Houd moed! Ik heb de wereld overwonnen. Wat er ook gebeurt het werk van God gaat door en we zijn op weg naar Gods nieuwe wereld.

Namens de kerkenraad Marten Tel

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 17 maart 2021.

De voorzitter, Marten Tel, heet allen welkom en leest Johannes 14 : 1-9, waarin Jezus zegt “Ik ben de weg”, hierbij mogen wij stilstaan in deze Lijdenstijd. Hierna gaat hij voor in gebed.                                 

Hij brengt de dank over van Marga v. d. Zwaag voor de door haar ontvangen bloemen.                                                            

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 20 januari 2021 worden goedgekeurd en getekend.                            

Bij de ingekomen stukken is het geboortebericht Rover v. d. Weide, zoon van Peter en Michon v. d. Weide, geboren op 26 februari 2021 en het huwelijksbericht John Zwartscholten en Hennie van Ommeren op 19 maart 2021 en het huwelijksbericht Stef Zwartscholten en Mariëlle Boes op 27 maart 2021.                                                    

Overige stukken ter kennisgeving.                                                                 Er wordt verslag gedaan van de afgelegde bezoeken en telefoontjes. De “eigen” dienst was prima georganiseerd.

Goede Vrijdag zal er geen Heilig Avondmaal worden gevierd.

Vanaf 1e Paasdag zullen de diensten weer gehouden worden met maximaal 30 mensen en de bekende coronaregels en vooraf aanmelden. Bij KM zal een paaskaart gevoegd worden, ouderen boven 75 jaar zullen een bloemetje ontvangen en ook de kinderen ontvangen een kleinigheidje.  

Hierna wordt er gesproken over de samenwerking met de NH kerk. Uit de kerkbode van de NH kerk blijkt dat de preekstoel wel verplaatst mag worden, maar niet verwijderd. Dit is op dit moment niet relevant. Wij moeten werken aan een gezamenlijke gemeente en daarna pas naar de gebouwen kijken. Hans Lowijs is inmiddels afgehaakt. Op korte termijn zal dit met het moderamen van de NH kerk besproken worden. Er zal doorgegaan worden met het zoeken naar een pastoraal werker, die er de schouders onder zet.

Er moet een werkgroep opgericht worden met leden uit beide gemeenten, die er enthousiast de schouders onderzetten en initiatieven nemen, ook in contact met de basisschool. Er wordt nog langdurig gesproken over de samenwerking.                                                                                      

De boeken van de kerk en de diaconie moeten nog gecontroleerd worden. Het jaaroverzicht van de kerk is klaar. Er is een batig saldo. Vaststelling volgende kerkenraadsvergadering 14 april 2021.      

Willard Zwartscholten sluit de vergadering met het lezen van een gedeelte uit het dagboekje “Vier het leven”.

KOPIJ VOLGENDE KM:

Tot maandag 26 april 2021, voor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres:  kmgeref@gmail.com

PASTORALE ZORG

Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.v.p. alles wat te maken heeft met “Lief en Leed” doorgeven aan één van onderstaande personen:

Ada Hoorn, tel.: 0528 352078, email: AdaJ.Hoorn@gmail.com

Marten Tel, tel. 0528 351925 email: marten@familietel.nl

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

WEBSITE

Op de website is een schat aan informatie te vinden omtrent de diensten, PKN- nieuws en KM. Ook wordt er aandacht aan de jeugd, financiën, algemene info, geschiedenis en contacten besteed.

Bent u dus op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl

Elim’s PKN nieuws

Wit u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com