KM voor 3 t/m 24 september

BLOEMBEZORGING

3 septemberRolinka Okken
10 septemberHennie Guichelaar en Jannie Zwartscholten
17 septemberAda v.d. Weide en Marielle Zwartscholten
24 septemberAnnelieke Bos, Catharina van Blanken en Wilhelmien Veldman

 LIEF EN LEED

Mevr. Gerda Schonewille is donderdag 17 augustus thuis gekomen en zal hier verder gaan met revalideren. Gerda veel sterkte gewenst.

Catharina van Blanken heeft diezelfde donderdag weer onderzoeken gehad in het UMCG en nu afwachten wat de uitslagen zijn, begin september bericht.

Ook een blij bericht, het bruidspaar Eppe en Eppie de Jonge mochten afgelopen week vieren dat ze 60 jaar waren getrouwd. Van harte Gefeliciteerd.

Verder zijn er veel mensen in de gemeente die zorgen ervaren om hun gezondheid, en die onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan, verdriet of gemis ervaren we willen hen veel sterkte toewensen. Maar vooral bidden we iedereen de liefdevolle en troostvolle nabijheid toe van onze hemelse Vader.

BEDANKT

Bedankt In verband met ons 60 jarig huwelijk, mochten wij op verschillende manieren felicitaties ontvangen. En ook nog bloemen van de kerk. Voor dat alles onze hartelijke dank.

Eppe en Eppie de Jong

DE 75 PLUSSERS T/M 24-9

Zr. H. Woltinge 29-8
Br. H. Prijs 03-9
Br. J. ten Kate 07-9
Br. A. Prins 10-9
Zr. E. Zwiep- Martens 11-9
Zr. F.    Koekoek- ten Caat 16-9

Hartelijk Gefeliciteerd!

GEMEENTELEDEN DIE WONEN IN VERZORGINGSHUIZEN

WZC Beatrix, Riegshoogtendijk 59, 7913 TZ Holl-veld:

  • Dhr. B. ten Caat,
  • Dhr. H. Tigelaar,
  • Mevr. E.H.v.Blanken de Vries

Verpleeghuis Weidesteyn, Dr. G. H. Amshoffweg 4, 7909 AA, Hoogeveen:

  • Dhr. A. Schonewille,

Woonzorg De Bremhoeve, Jan Haarstraat 24, 7926 TC, Kerkenveld:

  • Mevr. M. Diphoorn-Veuger,
  • Mevr. J. Kroesen-Kikkert,

WZC De Eik, Coevorderweg 31, 7776 AC Slagharen

  • Mevr. H. Vos-Smit,

VERHUIZINGEN

VERHUIZINGEN NAAR ONZE GEMEENTE

· Mevr. M. Bruinsma, Carstenswijk 136, 7916VE

(komt uit  Nieuweroord)

· Dhr. S. H. Wachtmeester, Meester Pieterswijk 100, 7916TH

(komt uit Hoogeveen)

Binnen onze gemeente:

· Mevr. J. C. Benjamins van Dorpsstraat 21 naar Carstenswijk 123,

7916PK

· Dhr. A. Schonewille van Prieswijk 132 naar J v.d. Sleedenhuis

‘De  Kaap’,Het Haagje 85-302, 7902LD Hoogeveen

· Dhr. W. S. Hooijer van Zenithlaan 228, Hoogeveen naar

Roosje Vosstraat 16, 7741RD Coevorden

VERANTWOORDING GIFTEN

Voor de bloemenkas is ontvangen:

1 x € 10,00 via Ada Hoorn

1 x € 5,00 via Gina Tel

MUNTUITGIFTE

Inmiddels zijn de nieuwe munten in omloop, het is eerst even wennen aan de kleur, maar voor alle duidelijkheid hier nog even de waardes: Uitgifte munten elke 2 woensdag in de maand van 18.45 – 19.15 uur in de Dorpsstraatkerk of thuis (in overleg) bij Jannie Zwartscholten

LIFESTREAM VOLGERS

Via de beamerpresentatie voorafgaand aan de dienst, worden de doelen van de te houden collectes getoond. De Kerkrentmeesters en diakenen willen graag zoveel mogelijk de gestelde doelen halen. Steunt u hen? De banknummers zijn:

Kerkrentmeesters:         NL16 RABO 0316 6014 62

Diaconie:                       NL20 RABO 0316 6000 32     

De Kerkrentmeesters

VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2023 PROT. GEMEENTE DE BRON

STAND VRIJWILLIGE BIJDRAG

Gemeente, hierbij een overzicht van de vrijwillige bijdrage 2023:

Toezeggingen 2023                               € 44.090,76

Ontvangen t/m 21 mei. 2023                   € 26.293,67

Incasso mei 2023                                   € 1.509,87

Nog te ontvangen                                   € 16.287,22

Indien u een machtiging hebt gegeven voor automatische incasso wordt uw bijdrage rond de 23e van de maand geïncasseerd.

Betaald u zelf, wilt u dan uw lidnummer en naam vermelden op de overschrijving? bank: NL16 RABO 0316 6014 62 t.n.v. Herv. Gem. Elim, of  NL92 RABO 0316612898 (dit is nog tijdelijk, we zijn druk bezig de rekeningen samen te voegen en op nieuwe naam “de Bron”)

Hartelijk dank voor toezegging en bijdrage!

COLLECTEN OVERZICHT JULI EN AUGUSTUS 2023

2-7         Flying Docters                                      €          52,70

9-7          Vluchtelingen Indonesië                         €          47,80

16-7        Rode kruis                                           €          42,10

23-7        Eigen jeugdwerk                                   €          30,10

30-7        Jongerenwerk in PKN gemeenten          €          43,30

2-7          Parapludienst                                       €          53,20

Kerkrentmeesters juli                                          €         421,95

                                                                         —————–

Totaal                                                                €         691,15

6-13/8     hulp Albanië                                        €          91,65

20-27/8   kerk in Ghana                                      €          77,80

Diaconie: HA  waterputten Oeganda                    €         140,35

Kerkrentmeesters:                                              €         306,85

                                                                              ——————

Totaal                                                                 €         616,65

Gemeente, hartelijk dank voor uw giften

Uw Kerkrentmeesters

TENTDIENST

Ter afsluiting van de feestweek wordt de dienst van zondag

10 september in de feesttent gehouden. Deze begint om 15.00 uur.

De dienst wordt verzorgd door Reni en Elisa Krijgsman.

Nadere informatie is te verkrijgen op hun site: www.zingenindekerk.nl/renienelisa.

VOORBEREIDING JAARMARKT

Donderdag 7 en vrijdag 8 september gaan we weer met nieuwe inspiratie bloemstukken maken voor de jaarmarkt. We willen net als voorgaande jaren om 10 uur van start gaan en stoppen uiterlijk om 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom om een ochtend of middag te komen helpen (neemt u zelf een knipschaartje mee), of om gewoon even een praatje te komen maken.

Koffie met iets lekkers staat klaar. Wanneer u groen of leuke bloemen in uw tuin kunt missen wilt u die dan ’s morgens vanaf 9 uur komen brengen? Ook zijn bijzondere bloempotjes welkom. Wij zien u graag, in de Perebomenwegkerk.

Met vriendelijke groeten van de activiteitencommissie. I

INFORMATIE AAN DE GEMEENTE

het nu lijkt zal de overdracht, en dus het tekenen van de akte bij de notaris, voor de Open Deur plaatsvinden op D.V. 1 september aanstaande. Afspraken die gemaakt zijn voor gebruik van de Open  Deur zullen gewoon doorgaan. Alleen zal dit onder een nieuwe  Stichting/Commissie gebeuren. Wij wensen deze Stichting /Commissie  alle succes met de voortzetting van Open Deur en activiteiten als cultureel dorpscentrum Namens Open Deur commissie en Kerkenraad

De scriba

BHV/EHBO

Geachte gemeente leden, wij willen graag een inventarisatie van onze leden die in het bezit van BHV en/of EHBO zijn. Het gaat ons erom, te weten dat in kerkdiensten en/of andere gemeente activiteiten er iemand aanwezig is die in het bezit hiervan is en weet hoe te handelen bij eventuele calamiteiten.

Zou u/jij dat willen doorgeven aan de kerkrentmeesters als u/jij hiervan in bezit bent?

Uw Kerkrentmeesters.

VERBOUWING

Een aantal gemeente- en Kerkenraadsleden hebben zitting in de verbouwingscommissie. Op dit moment zijn we bezig met een Programma van Eisen, het spreken van adviseurs en de Gemeente Hoogeveen, architecten enz. om de ideeën die er zijn, om te zetten in een definitief plan. Dit plan zal daar waar het kan ingepast worden in de activiteiten die we sowieso als Rijksmonument moeten doen en waarvoor subsidie wordt verstrekt.

Op de gemeenteavond hebben we over de verbouwing gesproken en onder andere de vraag gesteld wie kan en wil helpen om de verbouwing vorm te geven. Denk hierbij aan bouwkundige acties, schilder- en schoonmaakwerk en bijvoorbeeld de tuin. Bent u diegene die iets kan en wil doen meld u aan bij de Kerkenraad. Bedankt alvast!

Een aantal vrijwilligers en gemeenteleden zijn al wel bezig geweest om voorzetramen van gelaagd glas voor de glas-in-lood ramen te plaatsen. Een zeer geslaagde actie met een dankwoord namens de Kerkenraad aan deze vrijwilligers! De voorzetramen zijn enerzijds een bescherming voor de glas-in-lood ramen maar zullen ons ook van de nodige isolatie voorzien in het kerkgebouw zelf.

De Verbouwingscommissie

BLOEMENGROET

Met ingang van augustus worden er eenmaal per maand drie bossen bloemen als groet van de gemeente bezorgd, de overige zondagen twee.

Op aangeven en verzoek van de bloemenverzorgers heeft de Diaconie hiertoe besloten.


CONTACTPERSOON LIEF EN LEED

Wilt u iets vermeld hebben op de nieuwsbrief geef het dan door. Mijn email adres is catharina@vanblankenelim.nl telefoonnummer 351435 of een appje naar 06-21525131.

Als u denkt,  er is iemand in de gemeente die een bos bloemen verdient, ook dan mag u mij een berichtje sturen.

Groet, Catharina van Blanken

Elim’s PKN nieuws

Wilt u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com

KOPIJ VOLGENDE KM

Tot maandag 28 augustus voor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres: kmgeref@gmail.com

WEBSITE

Bent u op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden. Het adres van de site is www.pkn-elim.nl

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

WEBSITE

Op de website is een schat aan informatie te vinden omtrent de diensten, PKN- nieuws en KM. Ook wordt er aandacht aan de jeugd, financiën, algemene info, geschiedenis en contacten besteed.

Bent u dus op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl