KM voor 4 t/m 31 oktober

KERKDIENSTEN

Vanaf zondag 26 september hoeft er ook in kerken geen 1.5 meter afstand meer te worden gehouden, ook hoeven mensen zich niet meer op te geven voor de kerkdiensten. Als het mogelijk is zou men wel iets verder uit elkaar kunnen gaan zitten tijdens de kerkdiensten dan voor de coronatijd. Ook wordt u gevraagd om bij verkoudheid/ corona gerelateerde klachten thuis te blijven. U kunt nog steeds uw handen desinfecteren in de hal van de kerk. De diensten kunnen gevolgd worden via de livestream of kerk tv.

Kerkenraad Geref. kerk Elim

BLOEMENBEZORGING

3 oktober Catharina van Blanken
10 oktober Willie Bleker
17 oktober Mariëlle Zwartscholten
24 oktober Alie Zwiers
31 oktober Allie Snippe

ONZE JARIGEN

DV 8 oktober Br. M. Tel 1950
DV 26 oktober Ds. Heiner 1950

LIEF EN LEED

Sinds enkele weken tobt Anneke Wemmenhove met de pijnlijke aandoening gordelroos. Wij wensen haar beterschap en sterkte.

We willen verder iedereen, die zorgen heeft om gezondheid, onderzoeken of behandelingen moet ondergaan veel sterkte toewensen. Ook mensen, die merken dat hun lichamelijk of geestelijk functioneren achteruitgaat en hen die verdriet en gemis kennen, willen wij de troostvolle nabijheid van onze hemelse Vader toebidden.

AFTREDEN KERKENRAADSLEDEN

Op zondag 24 oktober zullen Marten Tel, ouderling-voorzitter, Rinze Veldman, ouderling- kerkrentmeester en Bertha Stoter, diaken als aftredende en niet herkiesbare kerkenraadsleden afscheid nemen van de kerkenraad. Voor hen in de plaats kunnen er nog steeds geen nieuwe kerkenraadsleden gevonden worden, zodat er steeds meer taken op de ruggen van minder mensen terechtkomen. Dus, als u iemand weet of zelf een ambt zou willen bekleden, graag aanmelden bij de kerkenraad.

AFSCHEID KERKENRAADSLEDEN

Op 1 oktober komt er een einde aan mijn periode van lidmaatschap van de kerkenraad. Samen met Bertha Stoter en Rinse Veldman zal er in de dienst op zondag 24 oktober afscheid genomen worden. Graag hadden we dan ook weer enkele nieuwe leden willen bevestigen, maar dat is helaas niet gelukt. Voor mij is dit het einde van vier periodes. Hiervan heb ik in de eerste periode als scriba gediend en de laatste 3 als voorzitter. Hoewel er zich in die tijd ook best wel eens moeilijke en nare dingen hebben voorgedaan, zie ik met plezier op deze tijd terug. Graag wil ik alle mensen bedanken met wie ik in deze periode in de kerkenraad heb samengewerkt. Ook dank aan de gemeenteleden die altijd vertrouwen in mij hebben getoond. De laatste jaren werden gekenmerkt door overlijden en vertrek van veel gemeenteleden waardoor het clubje steeds kleiner werd en het steeds moeilijker ging om de vacatures te vervullen.

Ook het missen van een eigen voorganger maakte het werk van de kerkenraad er niet gemakkelijker op. Hoe de toekomst van de kerk er na de corona periode uit zal zien weten we niet. Wel weten we dat God de Heer zijn werk niet in de steek laat. Hopelijk leidt de samenwerking in Elim tot een levensvatbare kerkgemeenschap die in samenwerking met een nieuw aan te trekken voorganger tot bloei komt. Allen die hierin werkzaam zijn, wensen we veel kracht, wijsheid en de onmisbare zegen van de Eeuwige toe.

Marten Tel.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

De vele voorbereidingen en het gezellig samen bloemstukken maken hebben resultaat gehad! De opbrengst van de jaarmarkt is € 680,00. Tijdens het knutselen waren we druk aan het brainstormen en kwamen veel ideeën op tafel om in de toekomst te organiseren om zo als gemeenteleden en dorpsgenoten elkaar te ontmoeten! Dit hopen we dan ook in uitvoer te kunnen brengen! Maar ook willen we weer een kerstmarkt houden en we kunnen niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereidingen, dus heeft u leuke ideeën, draag ze aan! Wilt u meehelpen, heel graag!

Aanspreekpunten zijn:

Reina Schonewille, tel. 06-53799308 rschonewillehk@ziggo.nl

Erlyn Guichelaar, tel. 06-23983887 helmutguichelaar@oulook.com

Of spreek gewoon iemand van de activiteitencommissie aan, komt het helemaal goed. We willen ieder die een steentje heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken.

De activiteitencommissie gezamenlijke kerken pastorale zorg.

Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.v.p. alles wat te maken heeft met “Lief en Leed” doorgeven aan één van onderstaande personen:

Ada Hoorn, tel. 0528 352078   AdaJ.Hoorn@gmail.com

Marten Tel, tel. 0528 351925   marten@familietel.nl

KOPIJ VOLGENDE KM:

Tot maandag 1 november 2021, voor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres:  kmgeref@gmail.com

PASTORALE ZORG

Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.v.p. alles wat te maken heeft met “Lief en Leed” doorgeven aan één van onderstaande personen:

Ada Hoorn, tel.: 0528 352078, email: AdaJ.Hoorn@gmail.com

Marten Tel, tel. 0528 351925 email: marten@familietel.nl

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

WEBSITE

Op de website is een schat aan informatie te vinden omtrent de diensten, PKN- nieuws en KM. Ook wordt er aandacht aan de jeugd, financiën, algemene info, geschiedenis en contacten besteed.

Bent u dus op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl

Elim’s PKN nieuws

Wit u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com