KM voor 6 t/m 27 juni

KERKDIENSTEN

Er zullen weer diensten gehouden worden met maximaal 30 mensen en de bekende coronaregels en vooraf aanmelden.  De diensten blijven ook te volgen via de livestream op de website.                                                                                                      

BLOEMENGROET

6 juni Jenny Mulder
13 juni Gina Tel
20 juni Ina Kordes
27 juni Fini Guichelaar

ONZE JARIGEN JUNI

DV 3-6 Zr. I. Kordes- Wols 1946

BLOEMENGROET.

Zoals iedereen weet, wordt de zondagse bloemengroet de laatste tijd door de bloemist al op zaterdag bezorgd. Dit om zo weinig mogelijk contactmomenten te bewerkstelligen. Nu alles weer wat minder dreigend is, hebben we besloten om de bloemen weer als vanouds te laten bezorgen op zondag na de dienst door de mensen die zich daarvoor beschikbaar gesteld hebben. Wie aan de beurt is valt te lezen bij kerkdiensten Elim.

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG 2 JUNI MET ALS TITEL KERK ZIJN NA COVID.

De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op onze gemeenteavond van 2 juni. We beginnen om 19.30 uur en vooraf aanmelden is niet nodig. De vergadering vindt plaats in de kerkzaal en er is voor ieder voldoende ruimte! We willen deze avond met elkaar stilstaan bij het onderwerp: Hoe kunnen we kerk zijn na de corona periode en wat is er nodig om ook in 2030 nog een levende kerkgemeenschap in Elim te hebben. Voor de kerkenraad is het noodzakelijk uw mening hierover te vernemen en uw bereidheid om hieraan mee te werken, om de juiste besluiten te kunnen nemen. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn en vragen hebben, zou u dat dan door willen geven aan de scriba of de voorzitter van de kerkenraad en mogelijk nog suggesties n.a.v. het thema willen doorgeven. We kunnen die dan in onze besprekingen meenemen.

De kerkenraad hoopt op een geslaagde en gezegende bijeenkomst. De kerkenraad.

KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 19 MEI 2021.

De voorzitter, Marten Tel heet allen welkom. Hij leest een gedeelte uit het boek van Karel ter Linden “Bijbelse miniaturen” n.a.v. 2 Samuel 6 : 1-14 en gaat daarna voor in gebed.

Punt 8A Gemeenteavond wordt toegevoegd.

Herman Bleker meldt dat er zich tot nu toe niemand heeft gemeld als nieuwe koster.

Verder worden de notulen vastgesteld en getekend.

De ingekomen stukken zijn alle per mail aan de kerkenraadsleden gestuurd.

Bij het ziekenbezoek worden enkele namen van gemeenteleden genoemd, die ziek zijn, geopereerd en waar het niet zo goed mee gaat.

De volgende parapludienst is op 6 juni 2021.

Herman Bleker doet verslag van de laatst gehouden gezamenlijke moderamenvergadering. De contacten en de sfeer zijn op dit moment goed. In de volgende gezamenlijke moderamenvergadering zullen Hans Lowijs en Jan Boer er ook bij zijn. Marten Tel wilde een breed gedragen commissie opzetten om te komen tot een bloeiende gemeente en meer aan gemeenteopbouw doen. Er volgt een discussie, waarin iedereen zijn mening zegt. Er worden allerlei mogelijkheden voor de samenwerking en opbouw van de gemeentes genoemd.

Rinze Veldman zou de kinderoppas weer nieuw leven in willen blazen, zodat ook jonge gezinnen makkelijker de diensten kunnen bezoeken.

Er is nog geen nieuwe koster. De gemeente zal ook op hun verantwoordelijkheid in deze gewezen moeten worden.

Het thema voor de gemeenteavond is “Hoe zijn we kerk na de Covid periode”.

Jaarrekening diaconie en Kerkrentmeesters: Deze wordt akkoord bevonden en vastgesteld. De verklaringen bij de jaarrekeningen kerk en diaconie worden na de vergadering getekend.

De volgende kerkenraadsvergadering wordt vastgesteld op donderdag 10 juni 2021.

FUSIE VOORTGANG

Op 27 februari 2020 is er door de Herv. gemeente en de Geref. kerk, beide te Elim, besloten om te komen tot één Protestantse gemeente in Elim per 1 januari 2021. Daartoe is toen een intentieverklaring getekend.

En toen kwam Corona. En toen kwamen de vakanties. En toen kwam Corona nog een keer. En al die tijd gebeurde er nagenoeg niets, kon er eigenlijk ook niets gedaan worden.

Nu Corona op z’n retour lijkt en er weer mogelijkheden zijn en lijken te komen, hebben de beide kerkenraden besloten om de draad weer op te pakken. T.o.v. 27 februari 2020 is er wel iets veranderd, we hebben Hans Lowijs bereid gevonden mee te denken en helpen in het proces.

Dit in met én samen met dhr. Boer van Kerkvitaal. Beiden hebben hun ervaringen en specialiteiten waar wij ons voordeel mee kunnen doen.

Tijdens de gezamenlijke moderamenvergadering van 25 mei jl. is dit met Hans Lowijs en een medewerker van Kerkvitaal, dhr. Vosselman, uitvoerig besproken. De streefdatum is nu 1 januari 2022.

Als alles meezit moet dit kunnen volgens dhr. Vosselman.

Gezamenlijk bevestigen we hiermee de intentie van 27 februari 2020 die we gezamenlijk nogmaals hebben ondertekend.

WERKZAAMHEDEN IN EN ROND DE KERK

Op 1 juli a.s. stopt Bertha Stoter als koster van onze kerk. Wij zoeken of een koster/kosterspaar die alle werkzaamheden gaat doen, of een aantal vrijwilligers voor het schoonhouden van de kerk en het onderhoud van de tuin en daarnaast mensen die bij toerbeurt de kosterswerkzaamheden willen vervullen. Wie wil één af meerdere van deze werkzaamheden doen. Jullie kunnen je aanmelden bij één van de Kerkrentmeesters. Wij hopen op veel aanmeldingen.

COLLECTEN

De afgelopen periode kon u i.v.m. de corona uitbraak de kerkdiensten alleen via de computer meemaken. Sinds kort mag er een beperkt aantal (30) mensen in de kerk aanwezig zijn. Hier lopen wij veel collectegeld mis.

U kunt dit goedmaken door een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer van de Geref. kerk: NL 92 RABO 0316 6128 98 en op bankrekening nummer van de Diaconie: NL21 RABO 0316 6173 77.

Bij voorbaat hartelijk dank van Kerkrentmeesters en diaconie.

KOPIJ VOLGENDE KM:

Tot maandag 28 JUNI 2021, voor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres:  kmgeref@gmail.com

PASTORALE ZORG

Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.v.p. alles wat te maken heeft met “Lief en Leed” doorgeven aan één van onderstaande personen:

Ada Hoorn, tel.: 0528 352078, email: AdaJ.Hoorn@gmail.com

Marten Tel, tel. 0528 351925 email: marten@familietel.nl

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

WEBSITE

Op de website is een schat aan informatie te vinden omtrent de diensten, PKN- nieuws en KM. Ook wordt er aandacht aan de jeugd, financiën, algemene info, geschiedenis en contacten besteed.

Bent u dus op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl

Elim’s PKN nieuws

Wit u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com