KM voor 7 november t/m 5 december

KERKDIENSTEN

Vanaf zondag 26 september hoeft er ook in kerken geen 1.5 meter afstand meer te worden gehouden, ook hoeven mensen zich niet meer op te geven voor de kerkdiensten. Als het mogelijk is zou men wel iets verder uit elkaar kunnen gaan zitten tijdens de kerkdiensten dan voor de coronatijd. Ook wordt u gevraagd om bij verkoudheid/ corona gerelateerde klachten thuis te blijven. U kunt nog steeds uw handen desinfecteren in de hal van de kerk. De diensten kunnen gevolgd worden via de livestream of kerk tv.

Kerkenraad Geref. kerk Elim

BLOEMENBEZORGING

7 november Bertha Stoter
14 november Willie Bleker
21 november Jenny Mulder
28 november Gina Tel
5 december Ina Kordes

ONZE JARIGEN

DV 13 november Zr. J. Otten- de Vries 1950
DV 21 november Zr. A. Thalen- Zwiers 1942

COLLECTES

  September Oktober
Kerk en onderhoud gebouwen € 241,22 € 82,25
Diaconie € 156,30 € 40,95
Avondmaalscollecte € 68,80  

ACTIE DANKDAG.

Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer rond dankdag een extra gift voor de kerk van u vragen. In deze KM zit een enveloppe waarin u uw bijdrage kunt doen. In verband met de uitbreiding van corona verzoeken wij deze enveloppe in de collecte mand in de kerk de doen. Uiteraard kunt u deze ook deponeren in de brievenbus bij de kerk of bij één van de kerkenraadsleden.

Ook kunt u natuurlijk ook een extra gift over maken op de bankrekening van de kerk.

Het bankrekening nummer van de kerk is NL92 RABO 0316 6128 98 onder vermelding van dankdag.

Bij voorbaat onze dank.

Het college van Kerkrentmeesters.

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

Zondag 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We komen bij elkaar om te gedenken hen die ons voorgingen naar het land van louter licht. We willen gedenken, de namen noemen en samen bidden en danken in de kracht van de Heilige Geest die Jezus ons als Trooster heeft beloofd.

De broeders en zuster die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen zijn:

Hennie Kuiper-Klein, overleden 18 december 2020, 80 jaar.

Roelof Kuiper, overleden 25 december 2020, 84 jaar

Dinie Benjamins-Metselaar, overleden op 27 december 2020, 89 jaar.

Hennie Zwiers-Brunink, overleden 15 januari 2021, 91 jaar

Jantje Smit-Winkel, overleden op 19 februari 2021, 91 jaar.

Tinie Benjamins-ten Kate, overleden op 25 februari 2021, 70 jaar

Harm Vos, overleden 26 februari 2021, 84 jaar

Tinie Post-Doldersum, overleden 24 maart 2021, 90 jaar.

Petertje Snippe-de Vries, overleden 29 maart 2021, 99 jaar.

Riekie Hartman-Steenbergen, overleden 9 april 2021, 77 jaar.

Roelie Guichelaar-Metselaar, overleden 30 mei 2021, 92 jaar.

Dinie Guichelaar-Doldersum, overleden 26 september 2021, 90 jaar.

Heer, herinner U de namen

van hen, die gestorven zijn,

en vergeet niet, dat zij kwamen

langs de straten van de pijn,

langs de wegen van het lijden,

door het woud der eenzaamheid,

naar het dag en nacht verbeide

Vaderhuis, hun toebereid.

E-mailadressen

De Kerkrentmeesters wil graag de emailadressen verzamelen van de gezinnen in de gemeente. Op die manier kunnen we iedereen vlot informeren over kerkzaken die belangrijk zijn om te weten en om het PKN- nieuws  te sturen. Wilt u een berichtje met uw mailadres sturen naar friso.okken@home.nl

Alvast hartelijk bedankt, het college van ouderling-Kerkrentmeesters

KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERINGERING VAN 29 SEPTEMBER 2021.

Marten Tel opent de vergadering met het lezen van Matt.16 vanaf vers 24 tot Matt. 17 1 – 8, daarna leest hij een gedeelte uit het boek :”De dag dat ik Jezus ontmoette” geschreven door een Deense journaliste. Hierna gaat hij voor in gebed en heet allen welkom in deze bijzondere kerkenraadsvergadering, waarin drie ambtsdragers afscheid zullen nemen per 1 oktober.

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

De notulen worden onveranderd vastgesteld en goedgekeurd.

Hierna volgt het afscheid van Rinze Veldman, Bertha Stoter en Marten Tel. Formeel zal er in de kerkdienst van 24 oktober afscheid genomen worden. Marten Tel bedankt Bertha Stoter voor het werk, dat ze in verschillende functies voor de kerk gedaan heeft en daarna Rinze Veldman, die in zijn zittingsperiode veel heeft meegemaakt, zoals het overlijden van zijn vrouw Liesbeth. Hierna overhandigt hij de voorzittershamer symbolisch aan

Herman Bleker, die hem bedankt voor 12 jaar voorzitterschap en 4 jaar scriba in een plezierige sfeer in eigen kerkenraad. Daarna wordt er gezamenlijk koffie gedronken met iets lekkers en neemt Herman Bleker de leiding van de vergadering over.

Anneke Wemmenhove heeft nog steeds te kampen met gordelroos.

Marten Tel is bereid om, nu hij afgetreden is, bezoekwerk te blijven doen.

In september is er een gesprek geweest tussen Marten Tel, Herman Bleker, Wilhelmien Veldman en 4 gemeenteleden. Herman Bleker en Wilhelmien Veldman doen verslag van dit gesprek. De strekking was van de kant van de gemeenteleden “Wij moeten Gereformeerd blijven de kerk mag niet verkocht worden”.

Trijnco Otten stopt met afdrukken van KM, Gea Severin zal dit in december overnemen.

Afgesproken wordt dat van diensten, die in de Geref. kerk gehouden worden, de opbrengsten en de kosten voor de Gereformeerde kerk zijn en dat zou ook moeten gelden voor de NH kerk.

De notulen van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering zijn akkoord.

De plaatselijke regeling zal op de agenda voor de volgende kerkenraadsvergadering geplaatst worden.

In de volgende KM zal een oproep voor nieuwe ambtsdragers komen en een stukje over het tekort aan ambtsdragers.

De activiteitencommissie wil een breiclubje opzetten. Wilhelmien Veldman doet verslag. Afgelopen maandag is hierover gesproken in de gezamenlijke ouderlingencommissie. Maandag 4 oktober begint dit clubje in de NH consistorie met handwerken voor de kerstmarkt.

Voor kerst zal er een kerstkaartenactie gehouden worden voor het gehele dorp Elim, waarbij er op ieder adres een kerstkaart met een kleine attentie zal worden bezorgd. Op woensdag 13 oktober om 19.30 uur is hierover overleg in de NH kerk met de mensen, die de kaarten zullen bezorgen.

De volgende kerkenraadsvergadering zal gehouden worden op donderdag 21 oktober 2021.

Mariëlle Zwartscholten bedankt, ook namens Willard voor de openheid, de kaart en alles wat samenhing met het opdragen van hun dochter Naomi.

Willie Bleker sluit de vergadering met het gedicht “Ik geloof”.

NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 21 OKTOBER 2021.

Herman Bleker opent de vergadering met het lezen van enkele gedeelten uit Genesis en houdt naar aanleiding hiervan een overdenking. Hij gaat daarna voor in gebed.

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 29 september 2021 worden onveranderd vastgesteld en getekend.

N.a.v. de notulen: Gevraagd wordt waar de opbrengst van het breidclubje gaat en of er ook een administratie wordt bijgehouden. Dit is niet bekend.

Kaartenactie voor kerst: de kaarten zullen huis aan huis bezorgd worden in Elim. De kerkenraad is van mening dat de kaarten ook bij gemeenteleden in Nieuwlande en Elim bezorgd moeten worden.

Er is een brief binnengekomen van een gemeentelid met een aantal vragen. Herman Bleker heeft deze beantwoord.

Er is een bedrag terug ontvangen van de energiebelasting van € 1.248,–.

Er worden enkele bezoeken gemeld en hierover wordt gesproken.

Zondag 24 oktober wordt er in de kerkdienst afscheid genomen van drie ambtsdragers. Dit zijn Marten Tel, Rinze Veldman en Bertha Stoter. Alle kerkenraadsleden zullen tijdens de dienst aanwezig zijn, ook zullen de NH kerkenraadsleden gevraagd worden aanwezig te zijn.

De paraplucommissie deelt mee, dat de kerk- en Schooldienst niet doorgaat. Ds. Slothouber uit Zwolle zal in die dienst voorgaan en Bert Bennink zal meewerken als pianist.

Er wordt uitgebreid gesproken over de stand van zaken van de samenwerking met de NH kerk.

Notulen van de vergadering van de Kerkrentmeesters. De collectes worden tot 31 december gehouden in dezelfde vorm als de laatste maanden.

Vanaf januari zal er bekeken worden wat de coronaregels zijn en hoe er dan gecollecteerd zal worden.

Beide kerken maken een eigen begroting, die eventueel volgend jaar in elkaar geschoven kan worden.

Er zal ook nagedacht moeten worden wat de naam is van de kerken in Elim na de fusie.

Plaatselijke regeling: Willard Zwartscholten en Heleen van Kempen doen verslag van de stand van zaken.

Willard Zwartscholten merkt op het erg jammer te vinden dat Naomi geregistreerd wordt als geregistreerd lid en niet als dooplid. De kerkenraad gaat akkoord met de plaatselijke regeling.

Er zal nogmaals een stukje geplaatst worden in KM met een formulier waarop ieder gemeentelid aan kan geven wie er geschikt zouden zijn als ambtsdrager. Ook kunnen gemeenteleden zichzelf aanmelden.

Er zullen zakjes voor de dankdagcollecte bij KM gevoegd worden, die daarna, het liefst goed gevuld, in de collectemand in de hal van de kerk gedaan worden. U kunt uw gift natuurlijk ook per bank overmaken op de rekening van de Geref. Kerk.

Diakenen: in de vergadering van de gezamenlijke diaconieën is een project voor waterputten aangewezen als project voor volgend jaar.

Er zal binnenkort een vergadering van de diaconie van de Geref. kerk en de NH kerk plaats vinden waarin ook gesproken zal worden wie er zitting neemt in de nieuw te vormen kerkenraad.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 23 november 2021.

De plaats voor de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is geruild met de NH kerk en zal daar plaatsvinden. Willard Zwartscholten zou dergelijke wijzigingen voortaan meegedeeld krijgen i.v.m. de beamer.

Willard Zwartscholten sluit de vergadering met het gebed “Gebed bij bezorgdheid”.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

De vele voorbereidingen en het gezellig samen bloemstukken maken hebben resultaat gehad! De opbrengst van de jaarmarkt is € 680,00. Tijdens het knutselen waren we druk aan het brainstormen en kwamen veel ideeën op tafel om in de toekomst te organiseren om zo als gemeenteleden en dorpsgenoten elkaar te ontmoeten! Dit hopen we dan ook in uitvoer te kunnen brengen! Maar ook willen we weer een kerstmarkt houden en we kunnen niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereidingen, dus heeft u leuke ideeën, draag ze aan! Wilt u meehelpen, heel graag!

Aanspreekpunten zijn:

Reina Schonewille, tel. 06-53799308 rschonewillehk@ziggo.nl

Erlyn Guichelaar, tel. 06-23983887 helmutguichelaar@oulook.com

Of spreek gewoon iemand van de activiteitencommissie aan, komt het helemaal goed. We willen ieder die een steentje heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken.

De activiteitencommissie gezamenlijke kerken pastorale zorg.

Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.v.p. alles wat te maken heeft met “Lief en Leed” doorgeven aan één van onderstaande personen:

Ada Hoorn, tel. 0528 352078   AdaJ.Hoorn@gmail.com

Willie Bleker, tel. 0524 571774    wbleker2@freeler.nl

KOPIJ VOLGENDE KM:

Tot maandag 6 december 2021, voor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres:  kmgeref@gmail.com

Elim’s PKN nieuws

Wit u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

WEBSITE

Op de website is een schat aan informatie te vinden omtrent de diensten, PKN- nieuws en KM. Ook wordt er aandacht aan de jeugd, financiën, algemene info, geschiedenis en contacten besteed.

Bent u dus op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl