KM voor 7 t/m 28 februari

UITZENDING KERKDIENSTEN

De kerkdiensten zullen voorlopig gehouden worden zonder publiek maar zijn via www.pkn-elim.nl te volgen.

BLOEMENGROET

De bloemen worden op zaterdag bezorgt door de bloemist bij de desbetreffende personen.

ONZE JARIGEN FEBRUARI

DV 1 februari Zr. L. Heiner- van Dalen 1949
DV 15 februari Br. H. Kordes 1943
DV 22 februari Zr. E. Veuger- Slot 1940

LIEF EN LEED

Op 15 januari 2021 is Hendrikje Zwiers-Brunink, geboren 2 juni 1929 overleden. De dankdienst voor haar leven werd gehouden in de Geref. kerk, waarna de begrafenis heeft plaats gevonden op de begraafplaats te Elim. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie veel sterkte bij dit verlies en Gods nabijheid en troost.

Verder wensen wij ook de mensen, die ziek zijn, wachten op uitslagen of zich door de coronamaatregelen eenzaam en alleen voelen, sterkte. Laten wij naar elkaar omkijken door middel van een telefoontje, een kaartje o.i.d.

ONS VOORGEGAAN

“Heer, Gij doorgrondt en kent mij”. Deze woorden stonden centraal bij het afscheid van Hendrikje (Hennie) Zwiers – Brunink. Ze verbleef de laatste jaren in WZC. Beatrix. Vrijdag 15 januari overleed ze, na een laatste moeizame weg. Haar leven begon in Nieuweroord. Daar groeide ze op en ging ernaar school. Het was net als nu – crisistijd. Midden in de oorlogsjaren groeide ze op. Van jongs af aan werd ook van haar gevraagd om de handen uit de mouwen te steken. Het was ook een gezin met 8 kinderen waar ze haar plekje moest zien te vinden. Op een gegeven moment kwam Geert Zwiers in haar leven, met wie ze trouwde. Samen begonnen werd het een druk leven voor haar met een gezin met 5 kinderen. Kinderen vlogen op een gegeven ogenblik uit en na op meerdere plaatsen te hebben gewoond, bracht hen tenslotte, door verval van krachten, in het WZC Beatrix. Hier overleed haar man Geert na een ziekbed op 4 mei 2018. Zo kwam er een eind aan hun huwelijk van bijna 69 jaar.
Zelf voelde ze ook al meer verval van krachten en toen kwam ook nog Corona. En na een moeizame laatste weg overleed ze in de leeftijd van 91 jaar. Haar laatste woorden waren naar mij:  ‘Als mijn God, mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen’. In dat geloof en vertrouwen hebben we haar leven teruggelegd in de handen van God. In de handen van Jezus die gezegd heeft en nog steeds zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven.  Wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven’.
Mogen allen bij wie zij een lege plaats achterlaat troost vinden bij God.
Hans Lowijs, pastor.

KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 20 JANUARI 2021.

Aanwezig: alle kerkenraadsleden.

De voorzitter, Marten Tel, heet allen welkom op deze bijzondere dag, waarop de avondklok in Nederland is afgekondigd en Joe Biden geïnstalleerd is als president van de USA. Hij leest Ps.46 en naar aanleiding hiervan een artikel van Isabella Wijnberg over het leven in coronatijd en gaat voor in gebed.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 9 december worden vastgesteld en getekend.

Er is een overlijdensbericht van mevrouw Hennie Zwiers-Brunink, geboren op 2 juni 1929 en overleden op 15 januari 2021. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 21 januari 2021.

Offerte Dorgelo i.v.m. de kerktelevisieinstallatie. Ieder gaat akkoord, wel zijn er problemen met het aantal mensen, dat de beamer kan bedienen.

Vanaf 20.30 uur is dhr. Hans Lowijs aanwezig en wordt er gesproken over de samenwerking met de NH kerk. De conclusie is reeds lange tijd geleden gesteld, dat de Geref. kerk in Elim te klein is geworden om alleen verder te blijven bestaan. Er zijn een aantal mogelijkheden:

a. Overeenkomst met de NH kerk om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

b. Aansluiten bij een andere gemeente in de buurt of een streekgemeente.

Er wordt langdurig gesproken over hoe we een levende en levensvatbare kerkgemeenschap krijgen. Hans Lowijs zal ook de kerkenraadsvergadering van de NH kerk bezoeken en de zaken, die de Geref. kerk op papier heeft gezet meenemen naar deze vergadering.

Herman Bleker heeft donderdagavond een telefonische afspraak met mevr. Veldkamp, pastoraal werker.

Er is nog geen datum vastgesteld voor de volgende kerkenraadsvergadering. De rondvraag levert niets op.

Rinze Veldman sluit de vergadering met lezen van “God heeft de blijmoedige gever lief”, dit in het kader van de Actie Kerkbalans.

VOL VERTROUWEN DE TOEKOMST TEGEMOET

Laat Hem besturen. waken, ‘tis wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken dat ge u verwondren moet. 

Wij allen maken ons bezorgd over heden en toekomst en vragen ons af hoe zal het verder gaan. Zowel ouderen als jongeren dragen deze zorgen met zich mee en velen gaan er onder gebukt. Gelukkig mogen we onze vragen en noden bij de Heer brengen. Het lied, “Beveel gerust uw wegen” vertelt ons duidelijk dat God de Heer onze zorgen kent en de last daarvan bij ons wil wegnemen, zodat we iedere avond gerust kunnen gaan slapen, in de wetenschap dat Hij voor ons zorgt.  Dat geeft ons rust en vertrouwen. Dat geeft ons ook kracht om elke nieuwe dag weer vol goede moed aan de slag te gaan.  Dit geldt ook voor ons als kerkenraad die in deze donkere dagen, met weinig contact met de gemeenteleden toch haar taken heeft te vervullen.  Juist het komende jaar zal een cruciaal jaar zijn, waarin er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Hoe gaan we verder? 

We hebben een avond samen ook met Hans Lowijs gesproken over hoe krijgen we een levende en levensvatbare kerkgemeenschap in 2025? We hebben geconstateerd dat indien we op de huidige manier verder gaan, dit zeer waarschijnlijk niet gaat lukken, maar dat er radicale en ingrijpende veranderingen nodig zijn.

We hebben een aantal zaken op papier gezet en dit meegegeven aan Hans Lowijs, om dit even eens te bespreken met de kerkenraad van de Ned. Herv. Kerk.  Mochten zij zich in onze bevindingen en plannen herkennen, dan kunnen we mogelijk samen aan de toekomst van de kerk in Elim werken. 

In het eerst volgende kerkblad zullen wij u hierover verder informeren.

Uiteraard zullen wij, zodra de pandemie dit weer toestaat u uitnodigen om samen als gemeente hierover te spreken en besluiten te nemen. 

De kerkenraad 

KERKBALANS.

Het inleveren van de toezeggingen kerkbalans voldoet nog niet aan onze verwachtingen. Wij hadden in deze coronatijd meer steun vanuit de gemeente verwacht. Voor diegenen die de toezegging nog niet heeft ingeleverd  kan van donderdag 4 tot en met maandag 8 februari bezoek verwachten van één van de leden van het wijkteam om uw toezegging op te halen. Er wordt aangebeld en u kunt met uitgestrekte arm of indien het lid een doos bij zich heeft uw toezegging overhandigen of in de doos deponeren. Het wijkteam zal de 1,5 meter in acht nemen.

De wijkteams komen op 8 februari om 19.30 uur weer bij elkaar.

Het college van Kerkrentmeesters.

KOPIJ VOLGENDE KM:

Tot maandag 1 maart 2021, voor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres:  kmgeref@gmail.com

PASTORALE ZORG

Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.v.p. alles wat te maken heeft met “Lief en Leed” doorgeven aan één van onderstaande personen:

Ada Hoorn, tel.: 0528 352078, email: AdaJ.Hoorn@gmail.com

Marten Tel, tel. 0528 351925 email: marten@familietel.nl

Beste mensen Exodus in Elim

EXODUS IN ELIM

Wij – André Heiner en Bert Pleijsant – hebben het plan opgevat om het boek van Jonathan Sacks ‘Exodus – boek van de bevrijding’  te gaan bespreken. En actueler kan het niet sinds Exodus zelfs het programma ‘De slimste mens’ heeft gehaald.

Het zou heel fijn zijn als er meerdere collega’s en belangstellenden willen meedoen.

Samen lezen,  samen gedachten delen,  samen elkaar stimuleren, samen verdieping zoeken – in deze ook theologisch/ homiletisch /pastoraal  heftige tijden. Dit boek leent zich daar heel goed voor.

Bovendien heeft Oudtestamenticus Eep Talstra de laatste jaren artikelen geschreven over Exodus in  het Christelijk Weekblad (nu Het Goede Leven).

Zijn uitleg zouden we er heel goed bij kunnen gebruiken.

Die artikelen zijn voor ons beschikbaar.

Vandaar de naam boven deze uitnodiging: Exodus in Elim

De bedoeling is dat we 11 maart een ochtend bij elkaar komen.

Plaats:  de kerk in de Dorpsstraat te Elim Tijd: 10.15 uur tot 11.45 uur

Er is koffie en naderhand kunnen we samen een broodje eten (tegen een redelijke bijdrage).

10 september (net voor de startzondag) beginnen we met het gedeelte uit Exodus wat die komende zondag aan de beurt is: Exodus 32: 7 -14. André zal dit gedeelte inleiden.

Daarna, de komende besprekingen, gaan we verder vanaf het begin boek van Jonathan Sacks volgen.

Het lijkt ons mooi als telkens iemand van onze te vormen groep een voorzet kan geven voor de bespreking. Maar dat kunnen we 10 september met elkaar verder bespreken.

We willen graag zo spoedig mogelijk weten,  uiterlijk voor 1 september, of jullie meedoen en of je ook naderhand een broodje blijft mee-eten. Het zal van het aantal opgaven afhangen of het allemaal door kan gaan, rekening houdend met het coronavirus en de daarbij behorende gepaste afstand tijdens de bespreking.

Hartelijke groeten

André Heiner  apheiner@home.nl

Bert Pleijsant  bertpleijsant@ziggo.nl

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

WEBSITE

Op de website is een schat aan informatie te vinden omtrent de diensten, PKN- nieuws en KM. Ook wordt er aandacht aan de jeugd, financiën, algemene info, geschiedenis en contacten besteed.

Bent u dus op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl

Elim’s PKN nieuws

Wit u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com