KM voor 29 t/m 19 februari

BLOEMBEZORGING

29 januari Femmie Zomer/Catharina v. Blanken
5 februariGeke Hallink/Willie Bleker
12 februariFemmie Mol/Marielle Zwartscholten
19 januariArendje Benjamins en Alie Zwiers

 ONZE JARIGEN JANUARI/FEBRUARI

DV 27 januari Br. K. Snippe 1947
DV 29 januari Zr. G.Otten- Compagne 1947
DV 27januari Zr. H.Benjamins- Slot 1948
DV 30 januari Zr. K. ten Caat- Faken 1933
DV 1 februari Zr. L.Heiner- van Dalen 1949
DV 3 februari Zr. A.Boertien- Booij 1936
DV 3 februari Zr. J.Dekker- Mol 1938
DV 6 februari Br. D.Mol 1947
DV 15 februari Zr. W.P. van Berkom 1945
DV 15 februari Br. H. Kordes 1943
DV 16 februari Br. B. Krikken 1945
DV 17 februari Br. A. Hartman 1945
DV 22 februari Zr. E. Veuger- Slot 1940
DV 23 februari Br. H.A.J. Protzman 1943
DV 23 februari Zr. J.G. ten Kate- Stoffers 1939

COLLECTES

Kerk
Diaconie
Onderhoud gebouwen

L

 BLOEMENGROET

Omdat we nu één gemeente zijn, is er besloten om nu elke zondag twee boeketten te bezorgen. Dat was in het verleden de ene zondag twee en de volgende zondag drie boeketten. De bloembezorgsters krijgen een nieuwe lijst met de juiste bezorgzondagen.

Wie wil in het nieuwe jaar meehelpen, om eens in de 7-8 weken de

bloemen rond te brengen op zondagmorgen. Hoe meer er mee helpen,

hoe minder vaak je aan de beurt bent in het Nieuwe jaar.

Hoop van jullie te horen. catharina@vanblankenelim.nl

Catharina van Blanken

VERANTWOORDING GIFTEN

Voor de bloemenkas is ontvangen:

1 x € 10,00 via  Ada van de Weide

EEN DIACONALE OPROEP

Zondag 29 januari hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. Aan tafel wordt ook gecollecteerd. De diaconie heeft deze collecte bestemd voor “Mensenkinderen, voor mensen in nood”. Ds. E. van Beesten, bij velen van u bekend als oud predikant van Nieuwlande, is ‘voorman’ van deze club. Zie www.mensenkinderen.nl

LIEF EN LEED

We willen iedereen die zorgen kent om gezondheid, onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan, verdriet en gemis ervaren heel veel sterkte toewensen. Maar vooral bidden we iedereen de liefdevolle en troostvolle nabijheid van onze hemelse Vader toe.

OVERLEDEN

In de vroege morgen van 8 januari is dhr. Henk Janssen op 83 jarige leeftijd overleden. De dienst van Woord en Gebed vond zaterdag 14 januari om 10 uur plaats vanuit de Dorpsstraatkerk De Bron te Elim. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de Algemene begraafplaats te Elim. We willen de naaste familie en  iedereen die hem liefhad, condoleren met dit verlies en hen veel sterkte toe wensen.

ONS VOORGEGAAN 1

Dinsdag 3 januari overleed, na een langzaam afnemende gezondheid, in de leeftijd van 86 jaar, Geert Schonewille, Carstenswijk 103. Geert werd geboren als oudste in het 8 kinderen tellend gezin van Bartus en Marchien Schonewille aan de Barsweg. Later verhuisde het gezin naar de Carstenswijk. Geert ging naar de lagere school, voortgezet onderwijs en ging al vroeg als timmerman aan het werk. Geert was een streber. In de jaren 50 haalde hij in de avonduren zijn Aannemersdiploma. Dit, naast zijn dagtaak. Op een gegeven moment kruisten de wegen van Margje (Mart) Strijker uit Nieuw-Balinge en Geert Schonewille elkaar.Verliefdheid werd verkering en ze trouwden in 1961. Hun huwelijk werd – heel toepasselijk – kerkelijk ingezegend met de tekst; ‘Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan” (Psalm 127) Samen begonnen ze in een salonwagen aan de Carstenswijk. Later bouwde Geert hun huis aan de Carstenswijk. Geert z’n hart lag in de bouw en jarenlang sjouwde hij dan ook van bouw naar bouw. Mart ondersteunde hem waar mogelijk. Zo regen de jaren zich aanéén. Mart en Geert hadden het goed samen. Tot Mart ziek werd en in 2012 overleed.  Geert moest alleen verder. Dat viel hem zwaar. Leefden ze samen al wat een teruggetrokken leven, vanaf dat moment Geert nog meer. Ondertussen was Geert al gestopt met z’n bedrijf, desondanks was hij veel in de schuur te vinden om nog wat te knutselen. Tot Geert zelf voelde dat zijn krachten verminderden en tenslotte, na een langzaam afnemende gezondheid overleed. Dankbaar voor het leven en dankbaar voor alles wat er gedaan werd opdat hij in z’n eigen huis mocht sterven. We stonden bij zijn afscheid stil bij de woorden van Paulus: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden’. (2 Tim. 4) Er is uiteindelijk maar één manier waarop we het volhouden; ‘… terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.” Paulus weet als geen ander hoe moeilijk de strijd van het geloof kan zijn. Dat heeft ook Geert ervaren. Zijn gebed was; Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Hoewel de kerkdrempel in de loop der jaren voor hem te hoog was geworden, heeft hij, wat hij van huis uit had meegekregen, niet los gelaten. Dat zagen we ook terug in de gekozen liederen die hij had aangedragen bij zijn afscheid op 9 januari in de kerk. Vooral het lied;’Er is een God die hoort’ lag hem na aan het hart. Na de eindstreep wacht, voor wie Jezus liefhadden, de prijs. Een eeuwige vreugde. Voor altijd samen met Hem. Zo hebben we het leven van Geert in Gods handen teruggelegd. In hoop en vertrouwen dat wie zo de loopbaan loopt, in vertrouwen op God in pure vreugde mag binnengaan! Mag dat tot troost, maar ook tot aansporing blijven voor ons allen die zonder hem verder moeten. Moge God de familie en allen bij wie hij een lege plaats achterlaat troosten in hun verdriet en gemis.

Hans Lowijs, pastor.  

ONS VOORGEGAAN 2

“De HEER is mijn herder”

Deze woorden staan boven de rouwbrief van Henk Janssen, Carstensdijk 152-5. Zondag 8 januari overleed hij, twee dagen na zijn verjaardag, in de leeftijd van 83 jaar. Terwijl mensen om hem heen druk waren met waar moest Henk heen, omdat thuis wonen niet meer ging, haalde God Henk thuis. Henk werd geboren als helft van een tweeling in een boerengezin in Ommen. Zijn broer overleed tot groot verdriet van zijn ouders kort na de geboorte. Henk groeide op, ging na de lagere school, naar de Landbouwschool. Hij ging aan het werk, thuis en elders. Werd later ook taxateur. Hij zorgde voor z’n ouders toen die ouder werden. Nadat zijn vader overleed had hij de zorg over z’n moeder, tot het niet meer ging en zij kwam te wonen in Clara Feyoena. Henk bezocht haar zo veel mogelijk. En daar gebeurde het waar hij zelf min of meer niet meer op had gerekend. Daar in Clara Feyoena verbleef ook de moeder van Hennie Dekker uit Elim. Hennie was alleen komen te staan, na het overlijden van haar man Berend Kuilder. Ze besloten samen verder te gaan en hadden het goed samen. Henk kwam naar Elim, maar Ommen bleef altijd in zijn gedachten en woorden. Jarenlang was Henk Ouderling – Kerkvoogd, in Ommen, maar later ook in Elim. Vele jaren diende hij de kerk op allerlei gebied. Tot het laatst toe maakte hij namens de kerk deel uit van de Stichting Veldman Boer. Hield de administratie van V.V.E. van de Oase bij. Telde wekelijks het collectegeld van de kerk. Hennie en Henk mochten toch nog meer dan 25 jaar getrouwd zijn. Ook veel ondernemen. Tenslotte werd Hennie hulpbehoevend. Thuis wonen ging niet meer. Nog een aantal jaren verbleef ze in Weidesteyn. Trouw elke dag bezocht door Henk, tot ze in 2014 overleed. Alleen moest hij verder. Dat viel hem zwaar. Uitgestoken handen negeerde hij nogal eens. Maar niet de uitgestoken hand van God. “U bent bij mij”, staat precies in het midden van Psalm 23. Henk gaf tot het laatst toe aan te vertrouwen op God. Hij  leefde en stierf in het vertrouwen hoe je levensweg ook is: wie de Heer als zijn Herder heeft, zal op de eindbestemming komen. En zoals een andere Psalm zegt; ‘dan ben ik nooit eenzaam meer’. Dan ben je voor altijd helemaal van Hem en Hij van jou. God was ook voor Henk een goede Gastheer. En in die hoop en verwachting, en tot troost voor allen die hem zullen missen namen wij afscheid. Dat Henk Janssen mag verblijven in het Huis van de Heer tot in lengte van dagen!

Hans Lowijs, pastor.

BERICHT KERKRENTMEESTERS PROT. GEMEENTE DE BRON TE ELIM

Collectegeld per bank voor de Kerkrentmeesters kunt u geven via rekening NL16 RABO 0316601462 of NL92 RABO 0316612898.

Collectegeld per bank voor de Diaconie kunt u geven via rekening NL20 RABO 0316600032 of NL21 RABO 0316617377.

Collectemunten  uitgifte elke 2e woensdag van de maand van

18.45 – 19.15 uur.

Nu de fusie een feit is zijn we als Kerkrentmeesters druk doende met het laten samengaan van de diverse onderwerpen. Te denken valt hierbij aan:

* dienstroosters

* munten en muntuitgifte

* bankrekening- nummers

* nieuwe inrichting kerk in combinatie met regulier onderhoud etc. etc.

Dit is een proces wat de nodige tijd zal vergen maar we doen ons best om dit in goede banen te leiden. We houden u op de hoogte via kerkbode, KM, afkondigingen en/of gemeente-avonden.

De actie Kerkbalans is nu gaande (enveloppen zijn uitgedeeld) en zullen we nog op de “oude” manier doen. Met ingang van 2024 zullen we werken naar dezelfde voorbereiding en uitgifte.

“Geef vandaag voor de kerk van morgen” is de titel van de Actie Kerkbalans 2023. We willen een plek blijven en vormen waar we rust en verdieping kunnen vinden en om God te ontmoeten. Tevens is onze gemeente en kerk  een plaats waar we ook omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen. Dat kan niet zonder uw steun! Uw bijdrage is onmisbaar hierbij en we vragen u dan ook het toezeggingsformulier ruimhartig in te vullen gezien de stijgende kosten zoals die van bijvoorbeeld energie en onderhoud. Alvast bedankt voor uw bijdrage: op naar de kerk van morgen!

Uw Kerkrentmeesters

ACTIE KERKBALANS.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.                                                                                                                           

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan.

In januari doen onze gemeenten mee aan de Actie Kerkbalans 2023.

Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook om 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de actie is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. 

Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek op bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.                                                                                                                                                          

Op naar de kerk van morgen!

De gezamenlijke Kerkrentmeesters.

LIEF EN LEED

Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.v.p. alles wat te maken heeft met “Lief en Leed” doorgeven aan één van onderstaande personen:

Ada Hoorn, tel. 0528 352078   AdaJ.Hoorn@gmail.com tot 12-2-2023

Willie Bleker, tel. 0524 571774 wbleker2@gmail.com tot 12-2-2023

  

KORT VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 18-1-2023   

Dit was de eerste kerkenraadsvergadering van de kerkenraad van de Protestantse gemeente De Bron te Elim (de oprichtingsvergadering?).

Het bleek al snel: nu begint het echte werk van ‘één worden’.

We spraken over het noemen van de jarigen in beide kerkbladen: vanaf nu 75 plussers en met geboortejaar.

Het maken van de afkondigingen: wordt vanaf nu door één persoon gedaan. Het doen van de afkondigingen: vanaf nu door de OvD of een door haar/hem gevraagd iemand in de consistoriekamer.

En zo nog heel wat zaken, veelal klein van aard, maar waarover we wel samen het e.e.a. moeten afspreken. Ze kwamen lang niet allemaal op deze avond aan bod.

En dan waren er de ingekomen stukken waaronder o.a. een uitnodiging voor de Classicale Vergadering, deze keer in Hoogeveen. Wij hopen daar met twee personen bij aanwezig te zijn.

De diaconie is erg geschrokken van tv-beelden die gingen over misstanden in een kindertehuis in Chili. De gezamenlijke diaconieën hebben het werk daar ondersteund.

En er werd gesproken over een gemeenteavond. Afgesproken werd om die te houden op 9 februari maar in iets andere stijl dan dat we de laatste tijd gewend zijn: kort deel voor de pauze met enkele ‘zakelijke’ punten en na de pauze gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

FUSIEZONDAG

Zondag 8 januari hadden wij een heel bijzondere dienst. We gingen als twee gemeenten de kerk in en kwamen er als één gemeente weer uit. Naast voorganger Hans Lowijs was ook notaris Brinkman uit Hardenberg aanwezig. Een deel van de dienst was onder zijn leiding. En in dat deel werd de akte getekend. Velen waren erbij, velen hebben het via de kerk-tv en internet gevolgd. Een mooi hoopvol moment.

GEMEENTEAVOND

Wij, de kerkenraad, willen graag met u het nieuwe jaar dat we begonnen zijn, vieren. En óók dat we een nieuwe gemeente zijn. Daartoe hebben we een gemeenteavond gepland. Die willen we houden op 9 februari in de Open Deur. We willen dat doen volgens een al eerder toegepast recept: voor de pauze in het kort een aantal ‘zakelijke’ punten, na de pauze gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. De avond begint om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Elim’s PKN nieuws

Wit u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com

Tot maandag 20 februarivoor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres:  kmgeref@gmail.com

Elim’s PKN nieuws

Wit u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

WEBSITE

Op de website is een schat aan informatie te vinden omtrent de diensten, PKN- nieuws en KM. Ook wordt er aandacht aan de jeugd, financiën, algemene info, geschiedenis en contacten besteed.

Bent u dus op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl