KM voor 2 t/m 30 oktober

BLOEMENBEZORGING

2 oktober Bertha Stoter
9 oktober Catharina van Blanken
16 oktober Jennie Mulder
23 oktober Gina Tel
30 oktober Ina Kordes

 ONZE JARIGEN OKTOBER

DV 8 oktober Br. M. Tel 1950
DV 26 oktober Ds. A. Heiner 1950

COLLECTES

  september
Kerk € 50,20
Diaconie € 40,65
Onderhoud gebouwen € 37,35
Tentdienst € 140,16

LIEF EN LEED

Jurrie en Magriet Guichelaar zijn 20 oktober 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen hierbij alvast van harte en wensen hen alle goeds voor de toekomst en Gods nabijheid.

Onlangs waren Albert en Bertha Stoter 40 jaar getrouwd. Hiermee feliciteren wij hen van harte en wensen hen alle goeds voor de toekomst en Gods zegen.

GEBOREN

Op 6 september 2022 is Evert Johan, roepnaam Levi geboren. Hij is het zoontje van John en Hennie Zwartscholten. Zij wonen niet meer in Elim ,maar hierbij het adres als u hen een kaartje willen sturen: Liefkenshoek 23, 3907 KC Veenendaal. Wij wensen hen veel geluk met hun kindje en feliciteren ook de familie in Elim.

KORT VERSLAG GEZAMENLIJKE KERKRENRAADSVERGADERING 14-9-2022

Herman Bleker zit de vergadering voor.

Hendrik Jan Hummel stelt voor om de collectes weer tijdens de kerkdienst te houden. Besloten wordt om dit vanaf de herenigingszondag weer te gaan doen.

Gevraagd wordt hoe Lief en Leed gecommuniceerd wordt nu Ada Hoorn straks stopt. Dit moet eigenlijk wel een ouderling of een wijkdame zijn, die bekend is met de situatie van gezinnen.

Stukken notaris: Joop de Jonge leest een mail van de notaris voor, handelende over een bezwaar van dhr. J. Boertien namens 4 familieleden, dat ze door Advocaat Bouter van Advocatenkantoor Post en Bouter uit Barneveld hebben ingediend tegen de voorgenomen fusie op 25 september 2022.

Volgens omwonenden van de Geref. kerk zijn er ’s avonds vaak mensen in de kerk. Besloten wordt per direct de sloten te vervangen en duidelijk te administreren wie een sleutel ontvangt. Dit is nu niet bekend.

Er zijn geen mededelingen van de Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk.                              

De voorbereidingscommissie (Liana Zomer, Wilhelmien Veldman, Allie Snippe en Wietse ten Caat) geven aan wat de plannen zijn voor 25 september.

Tijdens het koffiedrinken na de herenigingsdienst zullen er lijsten hangen, waarop mensen in kunnen tekenen voor bijv. het bedienen van  de beamer, kinderoppas enz.

Besloten wordt  voorlopig te blijven vergaderen op de manier zoals het nu gedaan wordt.                                                                     

Joop de Jonge deelt mee, dat Hans Lowijs zijn kennis wel wil delen na de fusie tijdens vergaderingen.                     

Joop de Jonge heeft contact gehad met Jan Boer van KerkVitaal, die gaarne het verloop van de fusie wilde weten. Hij zal dit niet voor andere kerkfusies gebruiken, maar uitsluitend voor zijn eigen

administratie. Hiertegen is geen bezwaar.

Twee mensen hebben belangstelling voor de cursus nieuwe ambtsdragers en de ringvergadering op 12 oktober. Zij zullen zich hier zelf voor opgeven.

Heleen van Kempen vraagt hoe het verder gaat met KM en de kerkbode. Dit staat op het to do lijstje en zal in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering behandeld worden. Ook wil zij graag weten hoe het met de jeugdwerker staat. Wietse ten Caat antwoordt hierop, dat er 3 brieven binnen gekomen zijn, waarvan er twee direct afgewezen zijn. Met de andere zal contact worden opgenomen.

Op donderdag 15 september gaan Daan van Blanken en LianaZomer om de tafel met Monumentenzorg om te bespreken wat wel en niet is toegestaan bij het verbouwen van de kerkzaal van de Hervormde kerk.

Joop de Jonge sluit de vergadering met gebed.

Hierbij informeren wij als gezamenlijke kerkenraden u over de afgelaste dienst van 25 september 2022.

In gesprek met notaris en afvaardiging Classis, waar een bezwaar op het samengaan binnenkwam, is, om niet in een juridische procedure terecht te komen door dit bezwaar, besloten een deel van de gevolgde procedure van samengaan opnieuw te doorlopen om niet in het genoemde proces verwikkeld

te raken. Het is triest dat het niet door kon gaan, en zijn teleurgesteld maar hebben dit besluit wel overwogen moeten nemen. De fusie zal zeker doorgaan, alleen in een later stadium dan wij voor ogen hadden.

Ik hoop dat u als gemeente begrip hebt voor deze nare situatie maar doen er alles aan het te doen slagen.

Wij zullen alle zorg dragen dit op een positieve manier af te ronden.

Namens de beide kerkenraden.

Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.v.p. alles wat te maken heeft met “Lief en Leed” doorgeven aan één van onderstaande personen:

Ada Hoorn, tel. 0528 352078   AdaJ.Hoorn@gmail.com

Willie Bleker, tel. 0524 571774    wbleker2@gmail.com

KOPIJ VOLGENDE KM:

Tot maandag 28 augustus 2022, voor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres:  kmgeref@gmail.com

Elim’s PKN nieuws

Wit u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

WEBSITE

Op de website is een schat aan informatie te vinden omtrent de diensten, PKN- nieuws en KM. Ook wordt er aandacht aan de jeugd, financiën, algemene info, geschiedenis en contacten besteed.

Bent u dus op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl