KM voor 1 t/m 29 mei

BLOEMENBEZORGING

1 mei  
8 mei Jenny Mulder
15 mei Gina Tel
22 mei Ina Kordes
26 mei Fini Guichelaar
29 mei Jenny Mulder

    ONZE JARIGEN

DV 6 mei Br. J. Jurjens 1947
DV 7 mei Zr. H. Prijs 1943
DV 9 mei Br. K. Hooijer 1952
DV 10 mei Zr. G. Tel- van Millingen 1952
DV 12 mei Br. J. Boertien 1941
DV 13 mei Br. J. Veldman 1949
DV 16 mei Zr. W. Bleker- Seubring 1951
DV 26 mei Zr. D. Santing- Winkel 1924

COLLECTES April

Kerk € 119,59
Diaconie € 119,58
Onderhoud gebouwen € 119,58

LIEF EN LEED

Marten en Gina Tel zijn inmiddels verhuisd naar hun nieuwe huis. Wij wensen hen veel geluk en een goede tijd op hun nieuwe plekje.

HUWELIJK

Op 6 mei 2022 zullen Rinze Veldman en Antiena van der Wier elkaar het jawoord geven. De kerkelijke inzegening van het huwelijk zal plaatsvinden om 14.15 uur in de PKN Kruiskerk te Diever (Kruisstraat 1A, 7981 AR Diever) Hun nieuwe adres is: De Dobbe 13, 9685 BX Opende. Wij wensen hen een mooie dag en alle goeds voor de toekomst.

KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 7 APRIL 2022.

De voorzitter, Herman Bleker opent de vergadering met het lezen van Exodus 14 : 26-28, het verdrinken van de Egyptische farao en zijn soldaten in de Rode Zee, 1 Kronieken 17 enkele verzen, David wil een tempel bouwen en Lukas 23 : 39-43, Jezus hangt tussen twee misdadigers aan het kruis, en houdt naar aanleiding hiervan een korte meditatie, waarna hij voorgaat in gebed.

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 1 maart 2022 worden vastgesteld en goedgekeurd.

N.a.v. de notulen: met het gesprek met mevr. José Veldkamp wordt gewacht tot de fusie rond is.

Huwelijksbericht van Rinze Veldman en Antiena van de Wier op 6 mei 2022.

Kamer van Koophandel: De diaconie en de kerk zijn beide ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Er is opnieuw een brief van een familie uit de gemeente ontvangen. De antwoorden van Hans Lowijs en classispredikant Jan Hommes, waar de kerkenraad zich achter schaart en het concept antwoordbrief van de     kerkenraad worden behandeld. De brief zal na een wijziging aan de familie verstuurd worden. Het besluit tot fusie is reeds genomen op 27 februari 2020. De familie wordt wederom verwezen naar het classicaal college voor bezwaren en geschillen. De kerkenraad zal geen verdere gesprekken en correspondentie met deze familie aangaan.

Er wordt gesproken over KM en de Kerkbode van de NH kerk. Dit is een punt voor de gezamenlijke kerkenraadsvergadering.

Trijnco Otten is weer aan de beterende hand.

Goede Vrijdag Heilig Avondmaal in de NH kerk. 1 e Paasdag is er een paasontbijt in de Geref. kerk, de kerkdienst is in de NH kerk.

Op 1 mei is er een parapludienst.

Vanuit de gemeente wordt verzocht of de korte verslagen wat uitgebreider kunnen.

De samenwerking met de NH kerk loopt op schema.

Op 21 april om 19.30 uur is er een kennismaking met mevr. Paas, de nieuwe consulent in de consistorie van de NH kerk.

De collectemunten zullen besproken worden in de gezamenlijke Kerkrentmeesters vergadering.

Op 3 mei om 14.00 uur is de volgende kerkenraadsvergadering gepland.

Op 11 mei (inmiddels veranderd in 2 mei) de gezamenlijke kerkenraadsvergadering.

Mariëlle Zwartscholten deelt mee, dat het nieuwe programma voor de kerk tv is aangeschaft, de nieuwe laptop wordt binnenkort gekocht.

Wilhelmien Veldman sluit de vergadering met het gedicht “Pasen, een nieuw begin”.

Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.v.p. alles wat te maken heeft met “Lief en Leed” doorgeven aan één van onderstaande personen:

Ada Hoorn, tel. 0528 352078   AdaJ.Hoorn@gmail.com

Willie Bleker, tel. 0524 571774    wbleker2@freeler.nl

KOPIJ VOLGENDE KM:

Tot maandag 30 mei 2022, voor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres:  kmgeref@gmail.com

Elim’s PKN nieuws

Wit u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

WEBSITE

Op de website is een schat aan informatie te vinden omtrent de diensten, PKN- nieuws en KM. Ook wordt er aandacht aan de jeugd, financiën, algemene info, geschiedenis en contacten besteed.

Bent u dus op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl