PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de

Inhoudsopgave
1 Samenstelling van de kerkenraad
1.1 Kerkenraad met werkgroepen (taakgroepen)
1.2 Samenstelling kerkenraad, kleine kerkenraad, taakgroepen en werkgroepen
1.2.1 Samenstelling grote kerkenraad
1.2.2 Samenstelling kleine kerkenraad
1.2.3 Samenstelling taakgroepen
1.2.4 Indeling van de gemeente 4 pastorale werkgroepen
2 Verkiezing van ambtsdragers
2.1 Stemrecht
2.1.1 Regels voor het stemmen
2.1.2 Stemmen bij volmacht
2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.2.1 Ontheffing en bevestiging van ambtsdragers
2.2.2 Uitnodiging voor aanbevelingen voor stemmen
2.2.3 Verkiezingsvorm
2.3 Verkiezing van predikanten
3 De werkwijze van de kerkenraad, kleine kerkenraad, taakgroepen en werkgroepen
3.1 Taak en verantwoordelijkheid van de grote en kleine kerkenraad
3.1.1 Aantal vergaderingen kerkenraad
3.1.2 Agenda
3.1.3 Verslaglegging
3.2 Openbaarmaking besluiten
3.3 Samenstelling en taakstelling agendacommissie (moderamen)
3.4 De gemeente kennen in voorgenomen besluiten
3.5 Toelating toehoorders tot de vergaderingen
3.6 Archiefbeheer
3.7 Omschrijving werkwijze taakgroepen
3.7.1 Taakgroep Kerk en Samenleving
3.7.2 Taakgroep Kerk en Jeugd
3.7.3 Taakgroep Pastoraat
3.7.4 Taakgroep Organisatie en Beheer 4Besluitvorming 5 De kerkdiensten
5.1Erediensten
5.2 Doopviering
5.3 Heilig avondmaal (Maaltijd van de Heer)
5.4. Levensverbintenissen
6 De vermogensrechtelijke aangelegenheden 6.1 Kerkrentmeesterlijk
6.1.1 Omvang college van kerkrentmeesters
6.1.2 Penningmeester
6.1.3 Voorzitter en secretaris
6.1.4 De bevoegdheden van de penningmeester 6.2 Diaconaal
6.2.1 Omvang college van diakenen
6.2.2 Administrateur
6.2.3 De bevoegdheden van de penningmeester
6.3 Begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
6.3.1 De gemeente informeren
7 Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

1 Samenstelling van de kerkenraad

1.1 Kerkenraad met werkgroepen (taakgroepen)
De Protestantse Gemeente De Bron Elim heeft gekozen voor het model ‘kerkenraad met werkgroepen’. In Ordinantie 4-9 (KO PKN) wordt aandacht besteed aan de wijze van werken van de kerkenraad met werkgroepen. Kenmerkend voor dit model is dat de (grote) kerkenraad een deel van zijn taak toevertrouwt aan zijn breed moderamen (ofwel: ‘Kleine kerkenraad’) en aan werkgroepen en/of taakgroepen. De taakgroepen hebben een
specifieke opdracht van de kerkenraad gekregen. Iedere taakgroep bestaat uit één of meer ambtsdragers (waarvan er in ieder geval één lid is van de kleine kerkenraad) en kan worden aangevuld met gemeenteleden. De (grote) kerkenraad vertrouwt een deel van zijn taak toe aan het breed moderamen (de kleine kerkenraad), maar blijft zelf eindverantwoordelijk voor alle besluitvorming.

1.2 Samenstelling kerkenraad, kleine kerkenraad, taakgroepen en werkgroepen

1.2.1 Samenstelling grote kerkenraad
De grote kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: verplicht minimum cf. Ord. 4-6 (KO PKN)

  Wenselijk *Verplicht Minimum cf. Ord. 4-6 (KO PKN
Voorzitter 1 1
Scriba (ouderling) 1 1
Predikant/ Oud-Kerkelijk werker 1 1
Pastorale wijkouderlingen 4  
En jeugdouderlingen 2  
Ouderling-Kerkrentmeesters 4 2
Diakenen 4 2
Totaal 17 7
 • Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn en
  wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet ook kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen.
 • Bovengenoemde samenstelling is gebaseerd op dat Voorzitter en Scriba in functie worden gekozen.

1.2.2 Samenstelling kleine kerkenraad
Iedere taakgroep wordt door minimaal 1 ambtsdrager vertegenwoordigd in de kleine kerkenraad. Voorzitter, scriba en predikant vormen de agendacommissie (moderamen) van de kleine kerkenraad. De kleine kerkenraad bestaat (minimaal) uit de volgende ambtsdragers:

Functie Aantal
Voorzitter (ouderling) 1
Scriba (ouderling) 1
Predikant/ oud. Kerkelijk werker 1
Taakgroep Kerk en Jeugd (jeugdouderling) 1
Taakgroep Kerk en Samenleving (diaken) 1
   
Taakgroep Pastoraat (ouderling) 1
Taakgroep Organisatie en Beheer (ouderling Kerkrentmeester 1

1.2.3 Samenstelling taakgroepen
De kerkenraad heeft vier taakgroepen ingericht, te weten:

Taakgroep Kerk en Samenleving, met de volgende samenstelling;
• Diaconie
• Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Taakgroep Kerk en Jeugd, met de volgende samenstelling:
• Jeugdouderlingen.
• Paraplucommissie, Rock Solid, V.B.D. Activiteitencommissie.

Taakgroep Pastoraat, met de volgende samenstelling:
• Pastoraal Beraad (overleg van wijkouderlingen en predikant)
• Pastorale contactpersonen

Taakgroep Organisatie en beheer, met de volgende samenstelling:
• College van Kerkrentmeesters

1.2.4 Indeling van de gemeente 4 pastorale werkgroepen
Ten behoeve van de organisatie van het pastorale werk is de gemeente ingedeeld in vier geografisch gevormde wijken (secties). Het pastoraat in iedere wijk wordt vormgegeven door een pastorale werkgroep, bestaande uit een wijkouderling en enkele pastorale contactpersonen.

2 Verkiezing van ambtsdragers
2.1 Stemrecht
Binnen de gemeenten zijn de belijdende leden en doopleden vanaf 18 jaar stemgerechtigd. (Belijdende) gastleden worden in deze gelijkgesteld met de leden. Een gastlid is een persoon die lid is van een ander kerkgenootschap, maar die ook lid is geworden van een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. In geval van twijfel houdt de gemeente de richtlijnen aan zoals verwoord in de Generale Regeling gastlidmaatschap (versie augustus 2015) die een nadere toespitsing vormt bij Ordinantie 2.2.3 (KO PKN)

2.1.1. Regels voor het stemmen.
Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in ordinantie 4-5 (KO PKN), zie ook paragraaf 4 van deze plaatselijke regeling.

2.1.2 Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van tevoren aan de scriba getoond.

2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
In de regel vindt er jaarlijks een verkiezing van nieuwe ambtsdragers plaats. Voorafgaande aan de reguliere verkiezing van ouderlingen en diakenen stelt de kerkenraad het aantal leden van de kerkenraad en de afzonderlijke colleges vast voor de eerstvolgende periode, binnen de marges die daarvoor zijn vermeld in paragraaf 1.2 en doet daarvan mededeling aan de gemeente bij het stellen van vacatures en het verzoek om aanbevelingen in te dienen.

2.2.1 Ontheffing en bevestiging van ambtsdragers
De dienst waarin ambtsdragers worden ontheven en/of worden bevestigd in hun ambt vindt in de regel plaats in jan/febr. De verkiezing van ouderlingen en diakenen in de kerkenraad vindt bij voorkeur plaats in de maand september/oktober.

2.2.2 Uitnodiging voor aanbevelingen voor stemmen
De gemeente wordt uitgenodigd tot het doen van aanbevelingen (Ordinantie 3-6-2). Deze uitnodiging wordt gedaan in de maand oktober door de kerkenraad gedaan, via een kanselmededeling en via een publicatie in het kerkblad.

2.2.3 Verkiezingsvorm
Voorafgaande aan de verkiezing worden gemeenteleden uitgenodigd om schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar zijn/haar mening voor verkiezing in aanmerking komen. Leden van de grote kerkenraad benaderen vervolgens de aanbevolen gemeenteleden (eerst met 10 aanbevelingen of meer) voor het
betreffende ambt waarvoor zij geschikt worden geacht en zijn aanbevolen door gemeenteleden. Zijn er geen aanbevelingen van meer dan 10, dan worden zij met het meeste aantal het eerst benaderd. De kerkenraad heeft de vrijheid om de aanbevelingslijst te mogen aanvullen met namen van in hun ogen geschikte kandidaten. Als het betreffende gemeentelid een ambt wil aanvaarden, wordt zijn of haar naam tijdens twee zondagen
afgekondigd en krijgt de gemeente de mogelijkheid eventuele bezwaren in te dienen bij de scriba. Als deze niet binnen de daarvoor gestelde termijn worden ingebracht zal de bevestiging plaatsvinden.

2.3 Verkiezing van predikante

Bij het beroepen van een predikant voor de gemeente zijn Ordinantie 3, de artikelen 3, 4 en 5 (KO PKN) leidend, met dien verstande dat de kandidaat wordt gekozen door de gemeente. Bij een enkelvoudige voordracht van de kerkenraad wordt de kandidaat beroepen als minimaal 2/3 meerderheid van de aanwezigen op de vergadering instemmen met het uitbrengen van een beroep op de voorgestelde kandidaat. De uitnodiging aan de gemeente om te stemmen inzake de beroeping van een predikant voor de gemeente wordt ten minste drie weken voorafgaande aan de verkiezing door de kerkenraad gedaan

3 De werkwijze van de kerkenraad, kleine kerkenraad, taakgroepen en werkgroepen

3.1 Taak en verantwoordelijkheid van de grote en kleine kerkenraad
Tot de taak van de kerkenraad behoort, conform Ordinantie 9.6 (KO PKN):
• de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
• de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
• het nemen van de besluiten waarbij de gemeente betrokken is, als genoemd in artikel 8-9;
• het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
• het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
• het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen, ouderling-Kerkrentmeesters, en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3-6 en de benoeming van de Kerkrentmeesters en van de diaconale rentmeesters.

Tot de taak van de kleine kerkenraad behoort, conform Ordinantie 9.6 (KO PKN):
• het toetsen van het werk van de werkgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan;
• de instelling van de werkgroepen en de benoeming van de leden daarvan;
• het vaststellen van de instructies van de werkgroepen.

3.1.1 Aantal vergaderingen kerkenraad
De grote kerkenraad vergadert minimaal 6 maal per jaar. De kleine kerkenraad vergadert minimaal 6 maal per jaar. Datums vergaderingen worden openbaar gemaakt via Afkondigingen, Kerkblad en Social Media.

3.1.2 Agenda
De vergaderingen van de grote kerkenraad en de kleine kerkenraad worden ten minste 3 dagen van tevoren bijeengeroepen door de agendacommissie (moderamen), onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).

3.1.3 Verslaglegging
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de desbetreffende kerkenraad wordt vastgesteld. Dit binnen een week na gehouden vergadering. Dit om reden dat niet aanwezige leden zo zijn geïnformeerd.
Ingekorte verslagen (m.u.v. als het om personen gaat) worden openbaar gemaakt via kerkblad of via een inlogcode Website.

3.2 Openbaarmaking besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt.

3.3 Samenstelling en taakstelling agendacommissie (moderamen)
De agendacommissie (moderamen) van de kerkenraad bestaat doorgaans uit de voorzitter, scriba en de predikant. Tot de taken van de agendacommissie wordt gerekend:
• het plannen en voorbereiden van de agenda’s voor de vergaderingen van zowel de kleine als de grote kerkenraad;
• het samenroepen van de ambtsdragers voor de vergaderingen van zowel de kleine als de grote kerkenraad;
• het afhandelen van lopende, repeterende zaken.

3.4 De gemeente kennen in voorgenomen besluiten
In Ordinantie 4.9 (KO PKN) wordt aangegeven in welke situaties de kerkenraad de gemeente dient te horen, dan wel gemeenteleden de gelegenheid dient te geven om hun mening kenbaar te maken, alvorens dienaangaande tot definitieve besluitvorming over te kunnen gaan.
In de situaties waarin een wijziging van beleid in het beraad van de gemeente moet worden voorgelegd, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de leden van de gemeente, die wordt
* aangekondigd in het kerkblad, (of digitaal) dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en afgekondigd op ten minste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak zij de gemeente wil horen.
In de situaties waarin de kerkenraad gemeenteleden in de gelegenheid moet stellen om hun mening kenbaar te maken, communiceert de kerkenraad door berichtgeving aan de leden waarbij de kerkenraad duidelijk omschrijft welk voorgenomen besluit hij aan de gemeente
wil voorleggen en duidelijk een termijn aangeeft waarbinnen gemeenteleden kunnen reageren op het voorgenomen besluit.

3.5 Toelating toehoorders tot de vergaderingen
Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.
Dit is m.n. het geval als er namen van personen in het geding zijn.

3.6 Archiefbeheer
Het beheer van het lopend archief van de kerkenraad en de kleine kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van Kerkrentmeesters
voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ordinantie 11-2-7 (KO PKN).
3.7 Omschrijving werkwijze taakgroepen
In de taakgroepen en de werkgroepen van de gemeente hebben zowel ambtsdragers als niet-ambtsdragers zitten. Op alle leden van de taakgroepen is het bepaalde in Ordinantie 4-2 (KO PKN) betreffende de geheimhouding van toepassing. Van hen wordt een belofte van
geheimhouding gevraagd in een bijeenkomst van de Taakgroep.

3.7.1 Taakgroep Kerk en Samenleving
Deze taakgroep is verantwoordelijk voor de invulling van de diaconale en de missionaire opdracht van de gemeente (Ordinanties 8.2 en 8.3 KO PKN). Onder de taakgroepen vallen enkele commissies die elk een specifieke opdracht hebben, zie hierboven 1.2.3 (samenstelling taakgroepen). De taakgroep bestaat uit ambtsdragers (diakenen) en gemeenteleden met een specifieke taak. De taakgroep vergadert minimaal 6 per jaar en heeft een ambtsdrager afgevaardigd naar de kleine kerkenraad. De financiën worden
beheerd door een penningmeester. De bevoegdheden van de penningmeester worden bij 6.2.4 nader omschreven.

3.7.2 Taakgroep Kerk en Jeugd
Het doel van de Taakgroep Kerk en Jeugd is het bevorderen van een klimaat waarin jongeren, maar ook andere geledingen, in hun diversiteit kunnen functioneren binnen en buiten de gemeente van de Heer, op een wijze, waarop uitkomt dat zij volwaardige leden van de gemeente zijn. De taakgroep Kerk en Jeugd wordt gevormd door minimaal 2
jeugdouderlingen en leden Paraplucommissie, maar ook uit Rock Solid en VBD. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Gelet op de vele werkzaamheden voor de verschillende leeftijdsgroepen en de noodzaak van integratie van kerkelijk jeugdbeleid, zijn verschillende deskundigheden nodig in de taakgroep. Daarbij
dient ook aandacht te zijn voor de relatie met taakgroepen Kerk en Samenleving en Pastoraat. Eén van de jeugdouderlingen is lid van de kleine kerkenraad. Alle jeugdouderlingen zijn lid van de kerkenraad. Overige leden zijn kerkelijk betrokken. De taakgroep heeft een eigen begroting en sluit het jaar af met een jaarrekening. Voor het afsluiten van het financiële boekjaar vindt er een kascontrole plaats door 2 leden van de grote kerkenraad. De begroting en jaarrekening worden tezamen met de begroting en jaarrekening van de andere taakgroepen behandeld. De taakgroep heeft een eigen inkomstenbron, zijnde de opbrengst van acties als Potgrond, Kerstmarkt, collecten.
De financiën van de taakgroep worden beheerd door een penningmeester. De bevoegdheid van de penningmeester gaat niet verder dan begrotingstechnisch is afgedekt.

3.7.3 Taakgroep Pastoraat
De Taakgroep Pastoraat is geroepen om invulling te geven aan de opdracht van de gemeente om herderlijke zorg te verlenen (Ordinantie 8.4, KO PKN) en bestaat uit de predikant van de gemeente, de pastorale wijkouderlingen en de pastorale contactpersonen. Om de werkzaamheden op pastoraal gebied goed te kunnen uitvoeren is de gemeente in 4 wijken verdeeld. Iedere wijk heeft een eigen pastorale werkgroep, bestaande uit de wijkouderling en de aan de wijk verbonden minimaal 2 contactpersonen.
Binnen het pastoraat werken de ouderlingen, de predikant en de contactpersonen nauw samen. De contactpersonen werken volgens een handleiding die is geschreven door de ouderlingen en besproken in de kerkenraad. Hierdoor werken ze ongeveer allemaal op dezelfde wijze. Er is nauw overleg met de Taakgroep Kerk en Samenleving om in voorkomende situaties ook diaconale hulp in te kunnen zetten. De Taakgroep Pastoraat
komt jaarlijks twee keer samen. Binnen de Taakgroep Pastoraat vormen de ouderlingen met de predikant het pastoraal beraad en zij komen jaarlijks minimaal zes keer samen.

3.7.4 Taakgroep Organisatie en Beheer
Het college van Kerkrentmeesters maakt deel uit van de taakgroep en is namens de kerkenraad in het bijzonder geroepen tot de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het beheer van de bezittingen van de gemeente, voor de werving van de vrijwillige bijdragen van de leden, voor het bijhouden van het lokale ledenregister en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek. Zij stellen de begroting en jaarrekening van de gemeente op

 • Tot de taakgroep behoren ook de (niet-ambtelijke) kerkrentmeesters, de lokaal beheerder LRP (ledenadministratie), de redactie van het kerkblad en een penningmeester. De Taakgroep kan zich laten ondersteunen door werkgroep als Bouwcommissie. Zij nemen op uitnodiging deel aan vergaderingen van Taakgroep en Beheer.
  De bevoegdheden van de penningmeester worden bij 6.1.4 nader omschreven.
 • 4 Besluitvorming
  Besluitvorming in kerkenraad, taakgroepen en werkgroepen vindt plaats conform het bepaalde in Ordinantie 4.5 (KO PKN):
 1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met algemene stemmen genomen. Blijkt dit niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
 2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
 3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
 4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van drie leden, ter vergadering aanwezig is. Wanneer in een vergadering het minimumaantal niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het minimumaantal niet aanwezig is, mits tenminste drie leden aanwezig zijn.
 5. Voor besluitvorming in een vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente zijn lid 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien

5. De Kerkdiensten

5.1 Erediensten
De wekelijkse kerkdiensten worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in een door de kerkenraad aangewezen gebouw. De kerkdiensten worden gehouden in De Bron aan de Dorpsstraat. Voor Kerk en Bijzondere diensten kan eventueel worden uitgeweken naar andere locaties. Het preekrooster wordt voorbereid door predikant en preekvoorziener en jaarlijks in oktober door de grote kerkenraad vastgesteld.

5.2 Doopviering
*De Heilige Doop is een instelling van Jezus Christus om ons en onze kinderen in Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kinderen van de gemeente als erfgenamen van Gods Rijk gedoopt te wezen.

*Bij de bediening van de doop aan kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.

*De Heilige Doop wordt bediend op een vooraf aangekondigde Doopzondag. Kan één der ouders/verzorgers niet volmondig de doopvragen beantwoorden, dan kan aan haar/hem gevraagd worden, d.m.v. een aangepaste vraag, of men de keuze van hun partner respecteert, en te vragen of men hun partner wil steunen bij haar/zijn christelijke opvoeding
van hun kind.

De kerkenraad legt het initiatief voor de Heilige Doop nadrukkelijk bij de ouders neer.

*Onze kerk staat in de traditie van de kinderdoop en hecht daaraan. De mogelijkheid om in plaats daarvan een pasgeborene te zegenen, wordt niet aangeboden als gelijkwaardig alternatief maar er wordt op verzoek van ouders wel ruimte voor gegeven. Bij voorkeur gebeurt dit opdragen in het midden van de gemeente. Het avondmaal en de openbare geloofsbelijdenis zien we als persoonlijke doopbevestigingen. Ten aanzien van vragen over
andere manieren van doopbevestiging en vragen rondom de doop door onderdompeling maakt de kerkenraad vooralsnog geen keus, maar zal ze naar bevinding van zaken, in gesprek met de betrokkenen Kerkordelijk handelen.

5.3 Heilig Avondmaal (Maaltijd van de Heer)

Alle doopleden zijn toegelaten tot deelname aan het avondmaal. Voor gasten geldt dat zij worden toegelaten voor zover zij in hun eigen gemeente gerechtigd zijn om deel te nemen aan het Avondmaal. De toeleiding tot en de voorbereiding op de viering van het avondmaal vinden plaats in de geloofsopvoeding en indien aanwezig door catechese en in de eredienst.
(Ordinantie 7-1-3)

5.4. Levensverbintenissen
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht in de gemeente worden gezegend.
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste acht weken van tevoren in te dienen bij de kerkenraad. Ten minste één van de betrokkenen dient minimaal een jaar lid van de gemeente te zijn. Zegening is alleen mogelijk voor levensverbintenissen die burgerlijk en/of notarieel zijn geformaliseerd. Ten minste vier weken voorafgaande aan de kerkdienst,
waarin de levensverbintenis wordt gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst, digitaal en aankondiging in het kerkblad.
De predikant en/of ambtsdrager wordt door de kerkenraad ontheven van zijn/haar taak om medewerking te verlenen aan een dienst met zegening van een levensverbintenis, waartegen hij/zij principiële bezwaren heeft.

6 De vermogensrechtelijke aangelegenheden
6.1 Kerkrentmeesterlijk
6.1.1 Omvang college van Kerkrentmeesters
Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit 3 tot 5 leden. Hiervan zijn er minimaal 3 (meerderheid) ouderling kerkrentmeester. De overige Kerkrentmeesters hoeven geen ouderling te zijn.

6.1.2 Penningmeester
Het college van Kerkrentmeesters wijst een penningmeester aan. De penningmeester woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in Ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

6.1.3 Voorzitter en secretaris
Tijdens de vergadering waar een voorzitter en secretaris worden verkozen worden ook plaatsvervangers aangewezen.

6.1.4 De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in acht neming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 2.000,00 per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt (naar keuze van het college: de voorzitter/ secretaris) op als diens plaatsvervanger. M.b.t. het genoemde bedrag van € 2000,00 onderscheid maken in incidentele en niet reguliere uitgaven.

6.2 Diaconaal

6.2.1 Omvang college van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit minimaal 3 leden.
6.2.2 Administrateur
Het college van diakenen wijst (eventueel) een administrateur aan. De (eventueel benoemde) administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem/haar is het bepaalde in Ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

6.2.3 De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in acht neming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 1.500,00 per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt (naar keuze van het college: de voorzitter/
secretaris) op als diens plaatsvervanger.

6.3 Begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
Voor de werkwijze m.b.t. opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en collecteroosters hanteren de colleges voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden het daartoe bepaalde in Ordinantie 11.5, Ordinantie 11.6 en Ordinantie 11.7 (KO PKN)

6.3.1 De gemeente informeren
Om de gemeenteleden in de gelegenheid te stellen hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening worden deze voorafgaand aan de vaststelling in samenvatting in het kerkblad gepubliceerd. De volledige stukken kunnen gedurende één week worden ingezien. Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken in een gemeentevergadering.

7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling
De regeling ten behoeve van het leven en werken van de gemeente worden vastgesteld en gewijzigd na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben en na overleg met het college van ouderlingen, Kerkrentmeesters en van diakenen. En de organen van de gemeente voor zover een regeling op het functioneren van zulk een college of orgaan rechtstreeks betrekking heeft. Deze regelingen zijn ten minste:

 • De regeling voor verkiezing van ambtsdragers;
 • De regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;
 • De regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.
  Vaststelling en Ondertekening                                                         

Definitief Vastgesteld:
Gereformeerde Kerk Elim – Kerkenraad – 16 maart 2022.
Hervormde Kerk Gemeente – Kerkenraad – 17 maart 2022.

Voorzitter Hervormde Gemeente: R. Hallink.

Scriba Hervormde Gemeente: R. Koekoek.

Voorzitter Gereformeerde Kerk: H. Bleker.

Scriba Gereformeerde kerk: W. H. Bleker-Seubring.

(De inhoud van deze Plaatselijke Regeling is gebaseerd op Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland (november 2018))

Laatst gewijzigd;

 • Gez. Kerkenraadsvergadering 22 juni – 2022. (verkiezing predikant)